Oversikt aktuelle utlysingar

Det finns ei rekke nasjonale og internasjonale finansieringskjelder for forsking. Her finn du eit utval

 Såkornmidlar frå Helse Møre og Romsdal

Søk her (krev innloggig på hmr-nett)

Utlysingar fra Samarbeidsorganet/HMR

Utlysing av forskingsmidlar frå Helse Møre og Romsdal HF for 2018

Kreftforeningen

Open Call 2017

https://kreftforeningen.no/

Horizon 2020

er Eu sitt rammeprogram for fosking og innovasjon. Programmet varer frå 2014-2020, og budsjettet vil være på drøye 70 milliardar euro.
Horizon 2020 fokuserer hovudsakleg på tre feil:

Excellent Science: Denne pilaren består av den fire forskinga, her vil det europeiske forskinsgrådet (ERC), mobilitetsprogrammet, framtidsteknologiprogrammet og infrastrukturprogrammet ligge.

Industrial Leadership: Den andre pilaren fokuserer på industri og innovasjon. Program knytta til nøkkelteknologiar som IKT, nano, bio- og romfartsteknologi, fiansieringsordningar for risikokapital, samt innovasjon i dei små og mellomstore (SMB) bedriftene.

Social Challenges: den siste pilaren skal løyse EU samfunnsutfordringar. Det er peika ut sju sentrale utfordringar.

Forskingsrådet

Prakisretta FoU for helse- og velferdstenestene 2014-2019

Innovasjon Norge

http://www.innovasjonnorge.no/

Innovative medicines initiative

Innovative Medicines Initiative (IMI) er Europas største offentlig-privat initiativ, som tar sikte på å fremskynde utviklingen av bedre og tryggere medisiner for pasienter. IMI støtter forskningsprosjekter og bygger nettverk av industrielle og akademiske eksperter for å øke farmasøytisk innovasjon i Europa. IMI er et samarbeidsprosjekt mellom Den europeiske union (EU) og den farmasøytiske industriforeningen European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).


 

Active Assisted Living Programme

Active Assisted Living programmet har som mål å skape bedre livsbetingelse for de eldre voksne, og for å styrke industrielle muligheter i Europa gjennom bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Det utfører sitt mandat gjennom finansiering av trans-nasjonale prosjekter som involverer små og mellomstore bedrifter (SMB), forskningsinstitusjoner og brukerorganisasjonene (som representerer de eldre voksne)

Joint Programming Initiatives

Joint Programming Initiatives (JPI) er selvstendige europeiske fellesprogrammer som finansierer forskning og infrastruktur. Programmene kobler sammen nasjonale forskningsprogrammer for å oppnå synergieffekter som man hittil ikke har fått til gjennom rammeprogrammene. JPI-ene er et frivillig land-til-land samarbeid. I en JPI inngår deltakerlandene et partnerskap med en strategisk forskningsagenda og felles visjoner.

Bedre samordning av offentlig finansiert forskning mellom deltakerlandene er et av målene. Forskning av høy vitenskapelig kvalitet skal utvikles og data og ekspertise koordineres på tvers av medlemslandene. Landene finansierer selv sin andel av deltakelsen, gjennom eksisterende nasjonale forskningsprogrammer.

National Institutes of Health

National Institutes of Health (NIH) er et offentlig organ i
USA med ansvar for å fremme biomedisinsk og atferdsforskning. NIH består av 27
institusjoner og sentre. Hver av disse har sin egen forskningsstrategi og
fokuserer ofte på et bestemt kroppssystem eller sykdom. NIH tildeler årlig mer
enn 28 milliarder dollar i bevilgninger, og finansierer først og fremst
forskning ved institusjoner i USA men støtter også utenlandske prosjekter.