Prosjektstøtte

Støttefunksjoner og tenester frå FIUK-seksjonen

Seksjon for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse tilbyr ulike tenester til alle ansatte i Helse Møre og Romsdal.

Støttefunksjonar innan forsking og innovasjon (fra A til Å)

Biobank 

Kontaktinfo Biobank og Klinisk Forskingsost HMR

Clinical Trials

Registrering av kliniske studiar

Datalagring

E-læring

Gå til Læringsportalen

Endnote

FIUK-seksjonen arrangerer jamnleg kurs i EndNote, meld deg på i Læringsportalen

EQS-retningslinjer

Fagbiblioteket (krev tilgong til hmr-nett)

Finansiering

 Treng du finansiering? Her er tips til kor du kan søkje

Forskingsposten

Treng du ein stad til å utføre ditt kliniske forskingsprosjekt?
Dersom du planlegg ein klinisk studie, men manglar folk, utstyr og lokale har Helse Møre og Romsdal no areal og forskingspersonell.Les meir om forskingsposten

Litteratursøk

Læringsportalen

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Kurskatalogen.aspx

Monitorering

Kvalitetssikring av legemiddelstudier og andre typer av intervensjonsstudier innenfor klinisk forskning.

Monitorering er å overvåke fremdriften av en klinisk studie og sikre at den blir gjennomført, dokumentert og rapportert i henhold til protokoll,  GCP og regulatoriske krav og SOP'er. I hht til Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker (FOR-2009-10-30-1321) er det et krav med monitorering. Ved andre typer intervensjonsstudier, som f eks kliniske studier innenfor kirurgiske studier eller medisinsk utstyr, bør monitorering vurderes.  

Monitorering påser at:  

  • etikk og sikkerhet er ivaretatt for forsøkspersoner.
  • en studie gjennomføres i tråd med godkjent protokoll,  ICH-GCP og andre relevante internasjonale og nasjonale lover og forskrifter.
  • data som rapporteres er riktig, fullstendig og stemmer overens med kildedata.
  • riktig datalagring er ivaretatt.

Vi bistår også med rådgivning og protokolloppsett og planlegging av oppstart. Helse Møre og Romsdal samarbeider med NorCRIN, se nettside http://www.norcrin.no/

Monitorering faktureres etter gjeldende NorCrin-takster http://www.norcrin.no/prising-av-monitoreringstjenester/

Samarbeidspartner i Skandinavia http://nordicnetworks.org/networks/nordic-monitoring-network/norm-mapping-by-country/

Planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekt i HMR

Korleis starte opp og planlegge prosjektet? Her finn du gode råd og malar

Korleis gjere forskinga på ein lovleg måte? Forsvarleg gjennomføring av medisinsk- og helsefagleg forsking 

Slik avsluttar du forskingsprosjektet ditt riktig

Personvernombud

Regional etisk komite (REK) / Statens legemiddelverk (SLV)

Helseforskingsloven

Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på norsk territorium eller når forskningen skjer i regi av en forskningsansvarlig som er etablert i Norge.
Helseforskingsloven (hfl)
Forskrifter til hfl 
Skillet mellom kvalitetsprosjekt og helseforsking er ikkje heilt klart definert.  

  En foreslått tilnærming er å konsentrere seg om tre nøkkelspørsmål:
  • i.- Er formålet med det foreslåtte prosjektet å forsøke å bedre kvaliteten på pasientbehandlingen i en lokal setting?
  • ii.- Vil prosjektet innebære evaluering av praksis opp mot standarder?
  • iii.- Skal pasientene gjennomgå noe som ellers ikke er en del av den normale rutinebehandlingen?
 • Hvis svaret på de to første spørsmålene er "ja" og svaret på det tredje er "nei", er prosjektet sannsynligvis kvalitetssikring, ellers er det sannsynligvis forskning."

Rettleiar/Mentor

Monitor Katarina Mølsæther

Statistikar

Introduksjonskurs til medisinsk statistikk

Statistikar Tor Åge MyklebustFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.