Prosjektstøtte

Støttefunksjoner og tenester frå FIUK-seksjonen

Seksjon for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse tilbyr ulike tenester til alle tilsette i Helse Møre og Romsdal.

Støttefunksjonar innan forsking og innovasjon (fra A til Å)

Biobank 

Kontaktinfo Biobank og Klinisk Forskingspost HMR

Clinical Trials

Husk å registrere studien i Clinicaltrials.gov før oppstart. Seinare registrering vert ikkje akseptert.  
Registrering av kliniske studiar

Sjå meir info her:
Frå Tidsskriftet: Uten registrering, ingen publisering!
Frå ClinicalTrials: Which Trials Must Be Registered on ClinicalTrials.gov?

Datalagring

E-læring

Gå til Læringsportalen

Endnote

FIUK-seksjonen arrangerer jamnleg kurs i EndNote, meld deg på i Læringsportalen

EQS-retningslinjer

Fagbiblioteket (krev tilgong til hmr-nett)

Finansiering

 Treng du finansiering? Her er tips til kor du kan søkje

Forskingsposten

Treng du ein stad til å utføre ditt kliniske forskingsprosjekt?
Dersom du planlegg ein klinisk studie, men manglar folk, utstyr og lokale har Helse Møre og Romsdal no areal og forskingspersonell. Les meir om  Klinisk Forskingspost

Litteratursøk

Læringsportalen

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Kurskatalogen.aspx

Monitorering

Kvalitetssikring av legemiddelstudier og andre typer av intervensjonsstudier innenfor klinisk forskning.

Monitorering er å overvåke fremdriften av en klinisk studie og sikre at den blir gjennomført, dokumentert og rapportert i henhold til protokoll,  GCP og regulatoriske krav og SOP'er. I hht til Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker (FOR-2009-10-30-1321) er det et krav med monitorering. Ved andre typer intervensjonsstudier, som f eks kliniske studier innenfor kirurgiske studier eller medisinsk utstyr, bør monitorering vurderes.  

Monitorering påser at:  

  • etikk og sikkerhet er ivaretatt for forsøkspersoner.
  • en studie gjennomføres i tråd med godkjent protokoll,  ICH-GCP og andre relevante internasjonale og nasjonale lover og forskrifter.
  • data som rapporteres er riktig, fullstendig og stemmer overens med kildedata.
  • riktig datalagring er ivaretatt.

Vi bistår også med rådgivning og protokolloppsett og planlegging av oppstart. Helse Møre og Romsdal samarbeider med NorCRIN, se nettside http://www.norcrin.no/

Monitorering faktureres etter gjeldende NorCrin-takster http://www.norcrin.no/prising-av-monitoreringstjenester/

Samarbeidspartner i Skandinavia http://nordicnetworks.org/networks/nordic-monitoring-network/norm-mapping-by-country/

Kurs i GCP (Good Clinical Practice)
Helse Møre og Romsdal arrangerer GCP-kurs ein til to gongar i året. Kontakt oss på forsking@helse-mr.no ved behov for kurs.
I tillegg held Eining for anvendt klinisk forsking ved NTNU kurs - sjå meir info på NTNU sine sider og på Norcrin sine kurssider.

Planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekt i HMR

Korleis starte opp og planlegge ditt forskingsprosjekt? Her finn du krav og rettleiing til oppstart  

Korleis gjennomfører du ditt forskingsprosjekt på ein lovleg måte? Forsvarleg gjennomføring av medisinsk- og helsefagleg forsking 

Når det nærmar seg avsluttinga av forskingsprosjektet ditt, sjå her Korleis avsluttar du forskingsprosjektet på lovleg måte? 

Personvernombod for forsking

I samsvar med den europeiske personvernforordninga (GDPR), som skal innførast i Norge i løpet av sommaren 2018, saman med ny personopplysningslov, har Helse Møre og Romsdals (HMR) personvernombod for forsking følgjande oppgåver:

 • Informere og gi råd til HMR og forskarar om personvern i forsking, kvalitetssikring og for kvalitetsregister:
  • Gi råd om ansvarsfordeling for oppgåver knytt til å ta vare på personvern i forsking
  • Gjennomføre haldningsskapande arbeid og opplæring av medarbeidarar
  • Informere, gi råd og anbefalingar for å sikre at regelverket blir etterlevd.
 • Overvake etterleving av personvernregelverk og anna relevant regelverk.  HMR er ansvarleg for at regelverk bli etterlevd, personvernombodets overvaking og kontroll er hjelpemiddel til gjennomføring av dette.
 • Bidra til å få oversikt over kva personopplysningar som blir brukte i forsking, kvalitetssikring og kvalitetsregister, samsvar med artikkel 30 i GDPR.  Det blir gjort ved at prosjektansvarlege i HMR registrerer forskingsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt og kvalitetsregister i samsvar med HMRs retningsliner (krev tilgong til interne sider).
 • Gi råd og eventuelt hjelpe med gjennomføring av vurdering av personvernkonsekvensar (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • Samarbeide med Datatilsynet og fungere som kontaktpunkt mellom HMR og Datatilsynet

Referanse:  Prop. 56 LS (2017–2018) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen

KONTAKT:
Bodil Røyset 
Personvernombud for forsking HMR
Volda
Bodil.Royset@helse-mr.no
40 22 42 76

Fredrik Høie Jordet
Personvernombud for forsking, Helseforetakene i Helse Midt-Norge
Levanger
fredrikhoie.jordet@helse-nordtrondelag.no
74 09 73 53 

Prislister for laboratorie-, bildediagnostikk- og apotektenester

 • Her finner du prisliste over laboratorietenester som for eksempel medisinsk biokjemi, patologi og mikrobiologi. (LINK KOMMER)
 • Her finner du prisliste over bildediagnostiske tenester som for eksempel CT, MR og røntgen. (LINK KOMMER)
 • Ved behov for tenester som spirometri, ekkokardiografi eller liknande, ta kontakt med aktuell avdelingssjef.
  Sjå oversikt over organisasjon og leiarar i Helse Møre og Romsdal her. (krev tilgong til HMR-nett)
 • I planleggingsfasen skal prosjektleiar vurdere om Sjukehusapoteket skal involveres.
  For prisliste for apotekstenester, ta kontakt med Aina J. Øvrebust; cand.pharm/ansvarlig for kliniske studier på Sjukehusapoteket i Ålesund, epost: Aina.jannicke.ovrebust@sykehusapoteket.no

Regional etisk komite (REK) / Statens legemiddelverk (SLV)

Helseforskingsloven

Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på norsk territorium eller når forskningen skjer i regi av en forskningsansvarlig som er etablert i Norge.
Helseforskingsloven (hfl)
Forskrifter til hfl 
Skillet mellom kvalitetsprosjekt og helseforsking er ikkje heilt klart definert.  

  En foreslått tilnærming er å konsentrere seg om tre nøkkelspørsmål:
  • i.- Er formålet med det foreslåtte prosjektet å forsøke å bedre kvaliteten på pasientbehandlingen i en lokal setting?
  • ii.- Vil prosjektet innebære evaluering av praksis opp mot standarder?
  • iii.- Skal pasientene gjennomgå noe som ellers ikke er en del av den normale rutinebehandlingen?
 • Hvis svaret på de to første spørsmålene er "ja" og svaret på det tredje er "nei", er prosjektet sannsynligvis kvalitetssikring, ellers er det sannsynligvis forskning."

Rettleiar/Mentor

Katarina Mølsæter
Monitor og spesialrådgjevar
E-post: katarina.molseter@helse-mr.no
Tlf: 93 67 92 32 - 70 10 68 27

Statistikar

Introduksjonskurs til medisinsk statistikk

Tor Åge Myklebust
Statistikar og forskingsrådgjevar
E-post: tor.age.myklebust@helse-mr.no
Tlf: 97 56 60 65


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.