Barneblikk Ålesund

Barneblikk og lokalt team Ålesund skal utarbeide en tydelegare oversikt over tenestetilbodet. Dette er ein foreløpig oversikt. Innspel til oversikten kan sendast til mette.grytten@helse-mr.no   

 

​Kva tilbyr dei ulike tenestene i Ålesund    

Pårørandetilbodet hos Al-anon

 • Sjølvhjelpsgruppe for pårørande av alkoholmisbrukarar (og annan rus), kan vere et livslangt tilbod, samling kvar onsdag og søndag
 • Støtter kvarandre til å meistre eigen kvardag
 • Har hatt ungdomsgrupper i perioder

LPP

 • Møteplassen -  2. mandagen i måneden møtast pårørende innen psykisk helse og rus
 • Sosialt fellesskap og informasjon om ulike tenester
 • mindfullness kurs, yoga og meditasjon

Pårørendeprosjektet i LPP

 • rettleiing og støttesamtaler for pårørande innan psykisk helse og rus (par, familier og enkeltpersoner)
 • bistå i ansvarsgrupper og i kontakten med tenestene
 • Kontordag 3 dagar i veka i Ålesund
 • drar rundt og held erfaringsinnlegg
 • kan treffast på Facebook, Snapchat, Twitter og Instagram.

Amathea

 • Informasjon og rettleiing om val knytta til svangerskap og abort 
 • Samtale før og etter abort
 • Samtale undervegs og etter fullført svangerskap
 • Fødselsførebuande kurs
 • Mor/barn grupper
 • Individuell rettleiing og helsehjelp innan fagområdet ungdomshelse, spesielt om intime og taburelaterte helsespørsmål om seksuell- og reproduktiv helse

Fastlege

 • tilvising til behandling
 • bidrar til trygg oppfølging i svangerskap
 • Medisinsk vurdering og oppfølging

Helsestasjonstilbodet

 • Hjemmebesøk til nyfødte

 • Ammeveiledning

 • EPDS (barseldepresjon), kartlegging i svangerskap og 8 uker etter fødsel

 • Regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege.

 • Oppfølging av barnets utvikling (vekst, bevegelse, språk og  psykososialt)

 • Veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, ernæring, samspill og adferd hos barnet

 • Ulykkesforebygging

 • Vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet

 • Henvisning til  og evt koordinering av andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov

 • Barseltreff for foresatte med nyfødte barn

 • COS – Circle of security – foreldrevveiledningsprogram

 • Samarbeider tett med andre tenester, særleg Ressursbasen

Barnevernet

 • Støttar ved alvorlige bekymringar for barnet
 • Støttar med undersøkingar
 • Støttar med hjelpetiltak
 • Vurdering av omsorgssituasjonen, eventuelt om behov for å ta over omsorga
 • Sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet der det er alvorlig bekymring
 • Tilbyr rettleiing til familiane og samarbeidspartnarar

NAV

 • hjelp til å komme i arbeid
 • Vurderer behov for trygdeordningar
 • Støttar med bustad til dei som ikkje kan skaffe det sjølv

Familievernkontoret

 • Tilbyr rettleiing
 • Tilbyr barnesamtalar
 • Tilbyr familiesamtalar
 • Tilbyr foreldre/parsamtalar

Barnehage

 • er et pedagogisk tilbod til borna - for utvikling og læring gjennom leik og samhandling
 • tilbyr rettleiing av foreldre
 • gjennomfører observasjonar av borna
 • ha ekstra fokus på sårbare familiar

Kriminalomsorga

 • Gjennomføre varetektsfengsling og ulike typar straffetiltak

Politiet


Virksomhet rus og psykisk helse (i kommuna)

 • Barneansvarlege som legg til rette for barn som pårørende i virksomheten
 • Barnearket (kartlegging)- for å bli kjend med situasjonen til pasienten sine barn
 • Heimebesøk, får bedre innsikt i barna- og familien sin situasjon
 • Høgt pasientfokus og god behandlingsrelasjon – empowerment tenkning (pasienten har kontroll og ansvar for eigen helsetilstand

Voksenpsykiatrisk poliklinikk

 • Tilbyr behandling til foreldra og andre vaksne i familien
 • Tilbyr rettleiing til pårørande
 • Barnesamtaler, familiesamtaler

DPS Vegsund

 • Barneansvarleg personell for å legge til rette for arbeid med barn som pårørende
 • Ambulant team
 • Undervisningstime kvar veke på eininga der barn og familier kan vere tema
 • Barnearket (kartlegging)- for å bli kjend med situasjonen til pasienten sine barn
 • Familiesamtalar på kveldstid, barnesamtalar om foreldrene sin sjukdom og korleis dette påverkar barna (ofte med foreldrene tilstades)
 • Oppmodar foreldra til samarbeid med barnevernstenesten, melder bekymring ved behov
 • Epikriser – opplyser om Barnearket er gjennomført, denne går til fastlege og evt. psykisk helsetjeneste

Avdeling fødselshjelp og kvinnesjukdomar

Ålesund behandlingssenter

 • Barneansvarlige som legg til rette for arbeidet med barn som pårørande
 • Barnearket (kartlegging/samtale om barna) – bli kjend med situasjonen til pasienten sine barn
 • Urinprøve/blodprøve, evt. graviditetstest, ved innkomst
 • Tidlig kontakt med pårørande og omsorgspersonen til pasienten sine barn
 • Familieterapi, familiesamtala
 • Barnesamtalar
 • Foreldrerettleiing
 • Besøks- og samtalerom tilpassa barn
 • Familieseminar – med fokus på barn i familien
 • Pårøreandeseminar med eige gruppetilbod til barna
 • Gruppebehandling
  • Familiegruppe med fokus på korleis rusmisbruk påverkar familiedynamikken
  • Foreldregruppe- gruppetilbud for pasientar som er foreldre til barn under 18 år med tema foreldreskap, barn si utvikling, barn sin situasjon i ein misbrukssyklus, korleis ta gode valg for barnet, skape forutsigbarheit
 • Gravideteam – tverrfagleg, koordinerar behandlingsforløp
  • Kartlegging
  • Individualsamtalar med den gravide kvinna med fokus på svangerskap og foreldreskap
  • Parsamtalar med den gravide kvinna og barnefar
  • Familiesamtalar
  • Innlegging/rusbehandling for barnefar(med rusavhengighet)
  • Tett samarbeid med gyn.pol, føde og helsestasjon (Amathea)
  • Urinprøvekontroll(utvida rusmiddelanalyse)
  • Tilbud om vidare henvisning til familieavdeling ved Lade behandlingssenter(tilbud om innlegging/familiebehandling for barnefar og søsken under skulealder)
 • Innlegging etter §10-3(tvang ovanfor gravide rusavhengige)
 • Behandlingstilbod til pårørande 

Brukar- og pårørandeorganisasjonar i Ålesund

AA – sjølvhjelpsgruppe for alkoholikarar
Al-Anon – sjølvhjelpsgruppe for pårørande
NA – sjølvhjelpsgruppe for narkomane
Veiledningssenteret for pårørende (kontor i Ålesund og Kristiansund)
Mental Helse
Mental helse ungdom
LPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Medlemmar i lokalt team

Helsestasjon:  Leder Line Melbye

Rådmannsstab,helse:  Rådgiver Lisbeth Slyngstad

Småbarns-team kommune:  Anne Marthe Stee Husø

Psykisk helsetjeneste,kommune:  Regina Steinberger
 
Barnevernstjenesten:  Venke Elin Brandshaug

NAV Ålesund:  Karethe Aam

Føde/barsel:  Ass.seksj.leder Marianne Omvik

BUP småbarns-team:  Teamkoord. Anne Sortevik

Ålesund behandlingssenter:  Fam.terapeut Karine Aarsund

Vegsund DPS:  Sosionom Marit Pilskog

Bruker/pårørende-repr.:  Torill Skog

Amathea:  Psykiatrisk sykepleier Wenche Sande

Barneblikk, HMR:  Koordinator Mette Grytten

Kontaktpersoner:

Lisbeth Slygstad

Rådgiver for psykisk helse i Rådmannens stab
E-post: lisbeth.dor.slyngstad@alesund.kommune.no  
Tlf: 70 16 20 00

Line Volstad Melbye

Teamleder helsestasjoner og skolehelsetjeneste
E-post: line.volstad.melbye@alesund.kommune.no  
Tlf. 70 16 20 00

Møteplan lokalt team

 • Onsdag 24.05.2017
 • Onsdag 21.06.2017
 • Tirsdag 29.august 2017 kl. 09.00 – 11.30
 • Fredag 6.oktober 2017 kl. 13.00 – 15.30
 • Torsdag 26.oktober 2017 kl. 09.00 – 11.30

Referat lokalt team

Referat lokalt team Ålesund 24 05 2017.pdf

Referat lokalt team Ålesund 21 06 2017.pdf

Referat lokalt team Ålseund 29 08 2017


Diverse dokumenter

3.14_-_barn_som_pårørende.pdf

Forbedringsforslag fra kartleggingen i Ålesund.pdf

Informasjonsskriv om kartleggingen.pdf

KARTLEGGINGSPROSESSEN Ålesund.pdf

Program dialogmøte.pdf

Tjen.kartleggere i Ålesund.pdf

Tjenesterogforbedringsforslag kartleggingen i Ålesund.pdf