HELSENORGE

Barneblikk Ålesund

Barneblikk prosessgruppa i Ålesund ser på korleis familieteam kan integrerast i eksisterande tilbod i Ålesund kommune. I tillegg er gruppa i gang med å utarbeide ei tydlegare oversikt over tenestetilbodet til Barneblikk si brukargruppe. Under linken «Kva tilbyr dei ulike tenestene i Ålesund» finn du denne oversikta. 

 

Innspel til oversikta kan sendast til mette.grytten@helse-mr.no  

​Kva tilbyr dei ulike tenestene i Ålesund    

Pårørandetilbodet hos Al-anon

 • Sjølvhjelpsgruppe for pårørande av alkoholmisbrukarar (og annan rus), kan vere et livslangt tilbod, samling kvar onsdag og søndag
 • Støtter kvarandre til å meistre eigen kvardag
 • Har hatt ungdomsgrupper i perioder

LPP

 • Møteplassen -  2. mandagen i måneden møtast pårørende innen psykisk helse og rus
 • Sosialt fellesskap og informasjon om ulike tenester
 • mindfullness kurs, yoga og meditasjon

Pårørendeprosjektet i LPP

 • rettleiing og støttesamtaler for pårørande innan psykisk helse og rus (par, familier og enkeltpersoner)
 • bistå i ansvarsgrupper og i kontakten med tenestene
 • Kontordag 3 dagar i veka i Ålesund
 • drar rundt og held erfaringsinnlegg
 • kan treffast på Facebook, Snapchat, Twitter og Instagram.

Amathea

 • Informasjon og rettleiing om val knytta til svangerskap og abort 
 • Samtale før og etter abort
 • Samtale undervegs og etter fullført svangerskap
 • Fødselsførebuande kurs
 • Mor/barn grupper
 • Individuell rettleiing og helsehjelp innan fagområdet ungdomshelse, spesielt om intime og taburelaterte helsespørsmål om seksuell- og reproduktiv helse

Fastlegetenesta

 • Lav terskel for kontakt
 • Kontakt med heile familien over tid
 • "Heilheitleg blikk" på brukar og familie
 • Tillit og teieplikt
 • Brei kontaktflate til andre tenester
 • Medisinsk vurdering og oppfølging
 • Svangerskapskontrollar
 • Henvisningsrett

 

Helsestasjonstilbodet

 • Hjemmebesøk til nyfødte

 • Ammeveiledning

 • EPDS (barseldepresjon), kartlegging i svangerskap og 8 uker etter fødsel

 • Regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege.

 • Oppfølging av barnets utvikling (vekst, bevegelse, språk og  psykososialt)

 • Veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, ernæring, samspill og adferd hos barnet

 • Ulykkesforebygging

 • Vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet

 • Henvisning til  og evt koordinering av andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov

 • Barseltreff for foresatte med nyfødte barn

 • COS – Circle of security – foreldrevveiledningsprogram

 • Samarbeider tett med andre tenester, særleg Ressursbasen

Ressursbasen

Målgruppe: familiar når barnet viser teikn til mistilpasning, evt. når spebarn lever i risikofylte situasjonar. 0-18 års alder.

 • Ingen henvisningskrav
 • Marte Meo rettleiing – samspelsrettleiing med videoopptak (fra 0 års alder)
 • PMTO – rådgjevning for foreldre når barnet har atferdsvanskar (fra 3 års alder)
 • PMTO – terapi for foreldre når barnet har høgt aggresjonsnivå
 • Familieterapeut – tilbod til familien ved behov for støtte og styrke til å takle utfordringar eller hjelp til å sjå løysingar
 • Heimekonsulent – for støtte, avlastning og rettleiing i ein vanskeleg livssituasjon
 • COS-grupper, for mødre, og for fedre
 • Førebyggande rettleiing til barnehagepersonell

Småbarnsteamet:

 • Målgruppe: Småbarnsforeldre med barn fra 0 - 4 år.
 • Samtalar med foreldre
 • Rettleiing på kommunikasjon og samspill (t.d. videorettleiing)
 • Rettleiing av barnehagepersonell
 • Samtalegrupper for foreldre med felles utfordringar ut frå behov og ønske.
 • Observasjonar og kartleggingar
 • Henviser til og samarbeider med andre tenester etter behov

Psykisk helseteam barn og unge:

 • Målgruppe: barn og unge frå 5 år. Tilbyr oppfølging av barn og ungdom som har psykiske vansker eller som er i ein vanskeleg livssituasjon.
 • Vurdere omfanget av barnet sitt hjelpebehov, og bistå til å finne rett hjelpetiltak
 • Tilby samtalar til barn
 • Gi råd og rettleiing til barnet sine omsorgspersoner
 • Gjennomføre familiesamtalar
 • Samarbeide med personer som har viktige roller i livet til barnet
 • Tilby ulike gruppetiltak for barn eller omsorgspersoner
 • Bidra til økt kompetanse om psykisk helse gjennom undervisning og rettleiing

 

Barnevernet

 • Støttar ved alvorlige bekymringar for barnet
 • Støttar med undersøkingar
 • Støttar med hjelpetiltak
 • Vurdering av omsorgssituasjonen, eventuelt om behov for å ta over omsorga
 • Sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet der det er alvorlig bekymring
 • Tilbyr rettleiing til familiane og samarbeidspartnarar

NAV

 • Oppfølging av brukarar med definert rusproblematikk, også gravide og småbarnsfamiliar
 • Koordinerande funksjon for brukaren
 • Tilbyr oppfølging i forhold til arbeid og aktivitet, helse, nettverk, bustad, økonomi 
 • Råd og veiledning
 • Motivasjonsarbeid
 • Heimebesøk (miljøtiltak blir utført av andre tenester)
 • Deltek i ansvarsgrupper og bistår med individuell plan og behandlingsplan
 • Henviser til andre tenester, også til rusbehandling og kommunale rustiltak
 • Behandling/omsorg/opphald ved private rusklinikker (f.eks. Alfa, Evangeliesenter, Guts..) når dei offentlege tilbada ikkje dekker behovet
 • Familiar prioriterast av omsyn til lokal behandling og inkludering
 • Tvangsvurderingar
  • Ved alvorleg rusmisbruk
  • Tilbakehalding ved eiget samtykke
  • Rus under graviditet
  • Vurderingsansvar for bekymringer fra pårørende til rusmisbrukere (HOT § 10-1)
 • Økonomiske ordningar
  • Mellom anna: økonomisk sosialhjelp, , barnebidrag, barnetrygd, foreldrepenger, kontantstøtte, stønad til enslige forsørgere, overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, svangerskapspenger
 • Økonomisk gjeldsrådgjeving

Familievernkontoret

• Behandling og rådgjeving til enkeltpersonar, par og familiar som opplever vanskar eller kriser i familien.
• Ingen henvisningskrav
• Parsamtalar
• Familiesamtalar
• Veiledning av foreldre
• Samtaletilbod til barn, ungdomar og vaksne
• Mekling ved samlivsbrot
• Sinnemeistring/valdsmeistring

Barnehage

 • er et pedagogisk tilbod til borna - for utvikling og læring gjennom leik og samhandling
 • tilbyr rettleiing av foreldre
 • gjennomfører observasjonar av borna
 • ha ekstra fokus på sårbare familiar

Kriminalomsorgen i Møre og Romsdal

 • Barneansvarleg i friomsorga, Hustad fengsel og Ålesund fengsel, har særlig ansvar for barna sitt behov for informasjon, råd og støtte
 • Informasjon om oppfølgingstilbud (eksempel på dette kan vere familievernkontor, NAV, DPS, barnevern)
 • Samtale med domfelte om foreldrerolla
 • Legge tilrette samtalerom for barn og familiar
 • Besøksdagar for barn
 • Brosjyrer til barn og foreldre
 • God kommunikasjon med barnevern
 • Samarbeidsmøter med aktuelle instansar

Politiet

 

Virksomhet rus og psykisk helse (i kommuna)

 • Barneansvarlege som legg til rette for barn som pårørende i virksomheten
 • Barnearket (kartlegging)- for å bli kjend med situasjonen til pasienten sine barn
 • Heimebesøk, får bedre innsikt i barna- og familien sin situasjon
 • Høgt pasientfokus og god behandlingsrelasjon – empowerment tenkning (pasienten har kontroll og ansvar for eigen helsetilstand
BUP småbarnsteam 0 - 6 år
 • Fastlegen, psykolog og barnevernstenesta kan tilvise. Andre tenester kan tilvise i samarbeid med lege
 • Tar imot barn med nevrologiske skadar, samansette utviklingsforstyrringar, tristheit, depresjon, angst, bekymringsfullt samspel, utilstrekkeleg omsorg, traumer og barn som lever med risikofaktorer som vold/rus/PH
 • Utgreiing av barnet si utvikling og fungering; utviklingshistorie,  observasjon, testing, innhente informasjon fra barnehage og andre som kjenner barnet i tillegg til foreldra
 • Kartlegging av samspill og tilknyting – observasjonar av samspel, intervju
 • Behandling – rettleiing til foreldre og barnehage, f.eks. COS-P , Marte Meo, PCT etc. eller generell rettleiing, samtalar eller terapi med barnet


Voksenpsykiatrisk poliklinikk

 • Tilbyr behandling til foreldra og andre vaksne i familien
 • Tilbyr rettleiing til pårørande
 • Barnesamtaler, familiesamtaler

DPS Sjøholt

 • Alle pasientar vert spurde ved innkomst, om dei har barn, event. alder og kven som har ansvar for barnet
 • Kartleggingsskjemaet barnearket fyllast ut saman med foreldra - for å bli kjend med situasjonen til pasienten sine barn
 • Barn er også omfatta i behandlingsplanen.
 • Tilbod om samtale for barna, med eller utan foreldra
 • Pasientane vert oppfordra til å innvitere barna hit på besøk. Vi har ein del leiker på besøksrommet
 • Samarbeid med barnevernet når det er behov for det

DPS Vegsund

 • Barneansvarleg personell for å legge til rette for arbeid med barn som pårørende
 • Ambulant team
 • Undervisningstime kvar veke på eininga der barn og familier kan vere tema
 • Barnearket (kartlegging)- for å bli kjend med situasjonen til pasienten sine barn
 • Familiesamtalar på kveldstid, barnesamtalar om foreldrene sin sjukdom og korleis dette påverkar barna (ofte med foreldrene tilstades)
 • Oppmodar foreldra til samarbeid med barnevernstenesten, melder bekymring ved behov
 • Epikriser – opplyser om Barnearket er gjennomført, denne går til fastlege og evt. psykisk helsetjeneste

Avdeling fødselshjelp og kvinnesjukdomar

Ålesund behandlingssenter

 • Barneansvarlige som legg til rette for arbeidet med barn som pårørande
 • Barnearket (kartlegging/samtale om barna) – bli kjend med situasjonen til pasienten sine barn
 • Urinprøve/blodprøve, evt. graviditetstest, ved innkomst
 • Tidlig kontakt med pårørande og omsorgspersonen til pasienten sine barn
 • Familieterapi, familiesamtala
 • Barnesamtalar
 • Foreldrerettleiing
 • Besøks- og samtalerom tilpassa barn
 • Familieseminar – med fokus på barn i familien
 • Pårøreandeseminar med eige gruppetilbod til barna
 • Gruppebehandling
  • Familiegruppe med fokus på korleis rusmisbruk påverkar familiedynamikken
  • Foreldregruppe- gruppetilbud for pasientar som er foreldre til barn under 18 år med tema foreldreskap, barn si utvikling, barn sin situasjon i ein misbrukssyklus, korleis ta gode valg for barnet, skape forutsigbarheit
 • Gravideteam – tverrfagleg, koordinerar behandlingsforløp
  • Kartlegging
  • Individualsamtalar med den gravide kvinna med fokus på svangerskap og foreldreskap
  • Parsamtalar med den gravide kvinna og barnefar
  • Familiesamtalar
  • Innlegging/rusbehandling for barnefar(med rusavhengighet)
  • Tett samarbeid med gyn.pol, føde og helsestasjon (Amathea)
  • Urinprøvekontroll(utvida rusmiddelanalyse)
  • Tilbud om vidare henvisning til familieavdeling ved Lade behandlingssenter(tilbud om innlegging/familiebehandling for barnefar og søsken under skulealder)
 • Innlegging etter §10-3(tvang ovanfor gravide rusavhengige)
 • Behandlingstilbod til pårørande 

Brukar- og pårørandeorganisasjonar i Ålesund

AA – sjølvhjelpsgruppe for alkoholikarar
Al-Anon – sjølvhjelpsgruppe for pårørande
NA – sjølvhjelpsgruppe for narkomane
Veiledningssenteret for pårørende (kontor i Ålesund og Kristiansund)
Mental Helse
Mental helse ungdom
LPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Medlemmar i prosessgruppa

Helsestasjon:  Teamleder Line Melbye

Rådmannsstab, psykisk helse:  Rådgiver Lisbeth Slyngstad

Småbarns-team kommune:  Kommunepsykolog Anne Marthe Stee Husø

Psykisk helsetjeneste,kommune:  Virksomhetsleder Regina Steinberger
 
Barnevernstjenesten:  Pedagog Venke Elin Brandshaug

Barnehageområdet: Rådgiver Astrid Ous Larsen

NAV Ålesund:  Veileder Hilde Holberg Alnes

Føde/barsel:  Seksjonsleder Marianne Omvik

BUP småbarns-team:  Teamkoordinator  Anne Sortevik

Ålesund behandlingssenter:  Familieterapeut/pårørendekoordinator Karine Aarsund

Psykisk Helsetjeneste HMR, Vegsund DPS:  Sosionom Marit Pilskog

Bruker/pårørende-repr.:  Torill Skog, Al-Anon

Amathea:  Psykiatrisk sykepleier Wenche Sande

Barneblikk, HMR:  Koordinator Mette Grytten

Kontaktpersoner:

Lisbeth Slyngstad

Rådgiver for psykisk helse i Rådmannens stab
E-post: lisbeth.dor.slyngstad@alesund.kommune.no  
Tlf: 70 16 20 00

Line Volstad Melbye

Teamleder helsestasjoner og skolehelsetjeneste
E-post: line.volstad.melbye@alesund.kommune.no  
Tlf. 70 16 20 00

Møteplan prosessgruppa

2019
-  Onsdag 20.02.19
-  Tirsdag 09.04.19
- Tirsdag 24.09.2019, kl 09.30 - 12.00
- Tirsdag 26.11.2019, kl 09.30 - 12.00

Referat prosessgruppa

Referat BB Ålesund pr.gr. 09.04.2019.pdfReferat BB Åls prosessgr. 20.02.2019.pdfReferat prosessgruppa Ålesund 20.11.2018Referat prosessgruppa Ålesund 29.08.2018Referat prosessgruppa Ålesund 03.05.2018.pdfReferat prosessgruppa Ålesund 02.03.2018.pdf

Referat prosessgruppa Ålesund 26 10 2017.pdf

Referat prosessgruppa Ålseund 29 08 2017

Referat prosessgruppa Ålesund 21 06 2017.pdf

Referat prosessgruppa Ålesund 24 05 2017.pdf

 

Diverse dokumenter

3.14_-_barn_som_pårørende.pdf

Forbedringsforslag fra kartleggingen i Ålesund.pdf

Informasjonsskriv om kartleggingen.pdf

KARTLEGGINGSPROSESSEN Ålesund.pdf

Program dialogmøte.pdf

Tjen.kartleggere i Ålesund.pdf

Tjenesterogforbedringsforslag kartleggingen i Ålesund.pdf

 

 

 

Fann du det du leita etter?