Barneblikk i Kristiansund

Barneblikk og lokalt team Kristiansund skal utarbeide en tydelegare oversikt over tenestetilbodet. Dette er ein foreløpig oversikt. Innspel til oversikten kan sendast til mette.grytten@helse-mr.no   

Lokalt team blir konstituert hausten 2017.

 

​Kva tilbyr dei ulike tenestene?

Amathea

 • Informasjon og rettleiing om val knytta til svangerskap og abort 
 • Samtale før og etter abort
 • Samtale undervegs og etter fullført svangerskap
 • Fødselsførebuande kurs
 • Mor/barn grupper
 • Individuell rettleiing og helsehjelp innan fagområdet ungdomshelse, spesielt om intime og taburelaterte helsespørsmål om seksuell- og reproduktiv helse

Rustenesta i kommunen

 • Tar hand om tvang etter Lov om kommunale- og helsetenester kap 10 – Tvang overfor rusmiddelavhengige
  § 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding frå pårørande
  § 10-2 Tilbakehold i institusjon utan eig samtykke
  § 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
 • Urinprøver

Fastlegen

 • Sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet
 • Tilviser til behandling og oppfølging
 • Tettare oppfølging ved behov
 • Rettleiing
 • Medisinsk oppfølging
 • Rustesting

Psykisk helseteneste barn og familie

 • Terapisamtalar
 • Familieperspektiv

Helsestasjonen

 • Sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet
 • Rettleiing i forhold til barnet og foreldrerollen
 • Tverrfaglig helsestasjon
  • Flere hjemmebesøk
  • Flere konsultasjoner
  • Råd og veiledning fra helsesøster, lege fysioterapeut, familieveileder, kommunepsykolog, spesialpedagog.
  • Samordning og los i systemet

Barnevernet

 • Støttar ved alvorlige bekymringar for barnet
 • Støttar med undersøkingar
 • Støttar med hjelpetiltak
 • Vurdering av omsorgssituasjonen, eventuelt om behov for å ta over omsorga
 • Sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet der det er alvorlig bekymring
 • Tilbyr rettleiing til familiane og samarbeidspartnarar

Barnehage

 • Er et pedagogisk tilbod til borna - for utvikling og læring gjennom leik og samhandling
 • Tilbyr rettleiing av foreldra
 • Gjennomfører observasjonar av borna

Psykisk helseteneste i kommunen

 • Tilbyr oppfølging etter tilvising og vedtak
 • Tilbyr oppfølging etter foreldra sine behov

NAV

 • Støttar med hjelp til å komme i arbeid
 • Vurderer behov for trygdeordningar
 • Støttar med bustad til dei som ikkje kan skaffe det sjølv

Voksenpsykiatrisk poliklinikk

 • Tilbyr behandling til foreldra og andre vaksne i familien
 • Tilbyr rettleiing til pårørande
 • Barnesamtaler, familiesamtaler

Voksenpsykiatrisk døgnpost


BUP

 • Tilbyr utredning av borna og familiesituasjonen
 • Tilbyr behandling av borna
 • Småbarnsteam

Familievernkontoret

 • Tilbyr rettleiing
 • Tilbyr barnesamtalar
 • Tilbyr familiesamtalar
 • Tilbyr foreldre/parsamtalar

Kriminalomsorga

 • Gjennomføre varetektsfengsling og ulike typar straff

Politiet

Bruker- og pårørandeorganisasjonar i Kristiansund

Vårres Brukerstyrt senter 

FIRE Stiftelsen ett skritt videre

Veiledningssenteret for pårørende

Medlemmar i lokalt team

Kontaktperson

EnhetslederÅse Bjerkestrand

Barn-familie og helse
e-post: Ase.Bjerkestrand@kristiansund.kommune.no  
Tlf: 71 54 70 00

Møteplan lokalt team

21.septemner: Oppstartsmøte

Referat lokalt team