Barneblikk i Kristiansund

Kristiansund kommune har tverrfagleg helsestasjon som tilsvara familieteam-tiltaket.
Prosessgruppa i Kristiansund ser på korleis samarbeidet kan styrkast rundt tverrfagleg helsestasjon og Barneblikk si brukargruppe. I tillegg er gruppa i gang med å utarbeide ei tydelegare oversikt over tenestetilbodet. Under linken «Kva tilbyr dei ulike tenestene i Kristiansund» finn du denne oversikta. 

Innspel til oversikta kan sendast til mette.grytten@helse-mr.no   

 

​Kva tilbyr dei ulike tenestene?

Amathea

 • Informasjon og rettleiing om val knytta til svangerskap og abort 
 • Samtale før og etter abort
 • Samtale undervegs og etter fullført svangerskap
 • Fødselsførebuande kurs
 • Mor/barn grupper
 • Individuell rettleiing og helsehjelp innan fagområdet ungdomshelse, spesielt om intime og taburelaterte helsespørsmål om seksuell- og reproduktiv helse

Rustenesta i kommunen

 • Tar hand om tvang etter Lov om kommunale- og helsetenester kap 10 – Tvang overfor rusmiddelavhengige
  § 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding frå pårørande
  § 10-2 Tilbakehold i institusjon utan eig samtykke
  § 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
 • Urinprøver

Fastlegen

 • Sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet
 • Tilviser til behandling og oppfølging
 • Tettare oppfølging ved behov
 • Rettleiing
 • Medisinsk oppfølging
 • Rustesting

Psykisk helseteneste barn og familie

 • Kartlegging/vurdering av psykisk helse og rusproblematikk hos barn og vaksne.
 • Rettleiing med fokus på å styrke foreldreferdigheiter (foreldrerolle, grensesetting, tilknytning og samspel).
 • Terapisamtalar med gravide, barn og foreldre med fokus på bearbeiding av vanskelege opplevingar og styrking av foreldra sin omsorgskompetanse og samspel i familien.
 • Samarbeid med 1. og 2. linjetenesten og barnehager ved behov.

Helsestasjonen

 • Sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet
 • Rettleiing i forhold til barnet og foreldrerollen
 • Tverrfaglig helsestasjon
  • Flere hjemmebesøk
  • Flere konsultasjoner
  • Råd og veiledning fra helsesøster, lege fysioterapeut, familieveileder, kommunepsykolog, spesialpedagog.
  • Samordning og los i systemet

Barnevernet

 • Støttar ved alvorlige bekymringar for barnet
 • Støttar med undersøkingar
 • Støttar med hjelpetiltak
 • Vurdering av omsorgssituasjonen, eventuelt om behov for å ta over omsorga
 • Sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet der det er alvorlig bekymring
 • Tilbyr rettleiing til familiane og samarbeidspartnarar

Barnehage

 • Er et pedagogisk tilbod til borna - for utvikling og læring gjennom leik og samhandling
 • Tilbyr rettleiing av foreldra
 • Gjennomfører observasjonar av borna

Psykisk helseteneste i kommunen

 • Tilbyr oppfølging etter tilvising og vedtak
 • Tilbyr oppfølging etter foreldra sine behov

NAV

 • Støttar med hjelp til å komme i arbeid
 • Vurderer behov for trygdeordningar
 • Støttar med bustad til dei som ikkje kan skaffe det sjølv

Voksenpsykiatrisk poliklinikk

 • Tilbyr behandling til foreldra og andre vaksne i familien
 • Tilbyr rettleiing til pårørande
 • Barnesamtaler, familiesamtaler

Voksenpsykiatrisk døgnpost


BUP småbarnsteam 0 - 6 år

 • Fastlegen, psykolog og barnevernstenesta kan tilvise. Andre tenester kan tilvise i samarbeid med lege
 • Tar imot barn med nevrologiske skadar, samansette utviklingsforstyrringar, tristheit, depresjon, angst, bekymringsfullt samspel, utilstrekkeleg omsorg, traumer og barn som lever med risikofaktorer som vold/rus/PH
 • Utgreiing av barnet si utvikling og fungering; utviklingshistorie,  observasjon, testing, innhente informasjon fra barnehage og andre som kjenner barnet i tillegg til foreldra
 • Kartlegging av samspill og tilknyting – observasjonar av samspel, intervju
 • Behandling – rettleiing til foreldre og barnehage, f.eks. COS-P , Marte Meo, PCT etc. eller generell rettleiing, samtalar eller terapi med barnet


Familievernkontoret

• Behandling og rådgjeving til enkeltpersonar, par og familiar som opplever vanskar eller kriser i familien.
• Ingen henvisningskrav
• Parsamtalar
• Familiesamtalar
• Veiledning av foreldre
• Samtaletilbod til barn, ungdomar og vaksne
• Mekling ved samlivsbrot
• Sinnemeistring/valdsmeistring


Kriminalomsorga i Møre og Romsdal

 • Barneansvarleg i friomsorga, Hustad fengsel og Ålesund fengsel, har særlig ansvar for barna sitt behov for informasjon, råd og støtte
 • Informasjon om oppfølgingstilbud (eksempel på dette kan vere familievernkontor, NAV, DPS, barnevern)
 • Samtale med domfelte om foreldrerolla
 • Legge tilrette samtalerom for barn og familiar
 • Besøksdagar for barn
 • Brosjyrer til barn og foreldre
 • God kommunikasjon med barnevern
 • Samarbeidsmøter med aktuelle instansar

Politiet

Bruker- og pårørandeorganisasjonar i Kristiansund

Vårres Brukerstyrt senter 

FIRE Stiftelsen ett skritt videre

Veiledningssenteret for pårørende

Medlemmar i prosessgruppa

 • Barn-familie og helse: Avdelingsleder Hanne Stenseth
 • Tverrfaglig helsestasjon: Fagkoordinator Hilde Rakstang
 • PH barn og familier: Fagkoord./komm.psyk. Line Lundgaard Solli
 • Psykisk helse barn og unge/Barnevern: Forebyggende koordinator Trude Jonassen
 • Psykisk helse og rus: Enhetsleder Elisabeth Iversen
 • Legetjeneste: Helsestasjonslege Eigil Sandvik
 • Barnevern KRS, Averøy og Gjemnes: Synnøve Flemmen
 • NAV: Hellstrøm, Catrine Knudtzon
 • PPT: leder Caroline Kvistnes
 • Barnehage: Bente Bjerkestrand Olsen
 • Nordmøre krisesenter: Anita Borlaug                                    
 • BUP: Teamkoordinator for småbarnsteamet Catharina Bjørke
 • Barnemed/ habilitering: Seksjonsleder Eva Løkvik
 • Føde/barsel: Jordmor Heidi Moen Sundli
 • DPS Kristiansund: Barneansvarlig Eli Skaug og Barneansvarlig Elisabeth Ranheim
 • Brukerrepresentant: Lille Andersen - Fire
 • Barneblikk: koordinator Mette Grytten

Møteplan prosessgruppa 

 • 2018:
  - Onsdag 24. januar, kl 12.30 - 15.00
  - Onsdag 28. februar, kl 12.30 - 15.00

Referat prosessgruppa

Referat Barneblikk KRS 23.10.2017.pdfReferat Barneblikk KRS 21.09.2017.pdf

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.