HELSENORGE

Barneblikk i Kristiansund

Kristiansund kommune har tverrfagleg helsestasjon som tilsvara familieteam-tiltaket.
Prosessgruppa i Kristiansund ser på korleis samarbeidet kan styrkast rundt tverrfagleg helsestasjon og Barneblikk si brukargruppe. I tillegg er gruppa i gang med å utarbeide ei tydelegare oversikt over tenestetilbodet. Under linken «Kva tilbyr dei ulike tenestene i Kristiansund» finn du denne oversikta. 

 

Innspel til oversikta kan sendast til mette.grytten@helse-mr.no   

​Kva tilbyr dei ulike tenestene?

FIRE

 • eit rusfritt og trygt aktivitetstilbud, - motto: «Et skritt videre»
 • tilbudet er for alle som ønsker; for å trene saman med andre, bli kjend/samvær med andre
 • god arena for å bygge nye relasjonar eller for å bygge opp igjen skadde relasjonar
 • aktivitetar: sykling, fotball, innebandy, grunntrening, dans, klatring, badminton, turar
 • aktivitetar kvar dag, enkelte på dagtid og andre på kveldstid
 • kan bidra med arbeidstrening, og er frivillege på fotballkampar
 • utdannar FIRE-instruktørar/trenarar
 • eigenandel 200,- pr år
 • FIRE har eiga facebook-side

Amathea

 • Informasjon og rettleiing om val knytta til svangerskap og abort 
 • Samtale før og etter abort
 • Samtale undervegs og etter fullført svangerskap
 • Fødselsførebuande kurs
 • Mor/barn grupper
 • Individuell rettleiing og helsehjelp innan fagområdet ungdomshelse, spesielt om intime og taburelaterte helsespørsmål om seksuell- og reproduktiv helse

 

Helsestasjonen

 

Tverrfaglig helsestasjon

Ingen henvisningskrav. Gratis utvidet helsestasjonsprogram. Tverrfaglig sammensatt personell med høyt fokus på barnet og systemet rundt familien.

 • «Losar» og støttar familiar som treng litt ekstraservice utover ordinært helsestasjonsprogram. Dette kan vere t.d. fleire heimebesøk og fleire konsultasjonar
 • Hjelp for familien til å meistre eigen kvardag, i forhold til t.d. helseutfordringar, foreldrerolle, økonomi
 • Råd og rettleiing frå helsesøster, lege, fysioterapeut, familieveileder, kommunepsykolog, spesialpedagog
 • Bistår familien i samarbeidet med hjelpetenestene


Fastlegen/legetenesta i tverrfagleg helsestasjon


 • Medisinsk ansvarleg, vurdering og oppfølging, har ei sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet
 • Oversikt over epikriser og medisinsk behandling
 • Bidrar til trygg oppfølging i svangerskap
 • Tettare oppfølging ved behov
 • Tilvising til behandling og oppfølging
 • Samarbeider tett med andre tjenester
 • Rettleiing
 • Rustesting

Psykisk helseteneste for barn og familie

Målgruppe: gravide, barn og ungdom som slit med sinpsykiske helse, og deira familiar.

 • Ingen henvsiningskrav, gratis
 • Støttesamtalar / terapisamtalar med barn og ungdom, foresatte, gravide/småbarnsforeldre
 • individuell tilpasning: kva treng familien for at barnet skal ha det bra
 • Kartlegging av psykisk helse hos barnet og dei vasne
 • Foreldrerettleiing / rettleiing i heimen (f.eks. Marte Meo)  
 • Familieterapeutiske samtalar
 • Miljøterapeutiske tiltak i heimen og i forhold til skule og fritid
 • Varierte gruppetiltak for barn, ungdom og foreldre – TIK (tuning into kids) COS (cirkle of secutity)  
 • Traumebehandling
 • Rettleiing og undervisning til fagpersonell i kommunen
 • Telefonkonsultasjonar
 • Nytter ofte familieråd når familien har behov for støtte/hjelp frå nettverket sitt
 • Hjelper med støttefamiliar ved behov
 • Tett samarbeid med jordmor, helsestasjonen, barnehagane, barnevern m.m.

 

Barnevernstenesta for Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Barnevernet skal sikre at barn som lever under tilhøve som kan skade helsa og utviklinga deira, får naudsynt hjelp og omsorg. Tenesta består av mottaksteam, hjelpeteam og omsorgsteam. Tiltak gis etter ei individuell vurdering av kva som er best for barnet.

 • Følgjer opp førespurnad om samarbeid frå familiar eller hjelpetenester
 • Følgjer opp  bekymringsmeldingar frå private eller offentleg tilsette
 • Vurderar barnet sin situasjon, innhentar informasjon om familien, snakkar med barnet for utfyllende opplysninger
 • I graviditeten: ved samtykke frå forelderen kan undersøking og kartlegging starte, elles melde til rustenesta når barnet er født
 • Samarbeider med andre tenester
 • Familieråd - kan iverksettast i alle faser av en barnevernssak, i undersøkinga for å avklare kva hjelpetiltak familien kan ha nytte av,  og for å gjere familie og nettverk kjent med utfordringane i barnet sin situasjon. Familieråd kan nyttast for å mobilisere familie og nettverk for å få hjelp til familien. Dersom barnet må flytte kan familieråd nyttast for å finne alternativ fosterheim i familien eller nettverket, slik at barnet kan få flytte til nokon det kjenner. Meir informasjon om familieråd finnes her
 • Tiltak frå barnevernstenstea kan delast inn i:
  • EndringstiltakOpphald ved Senter for foreldre og barn , råd og rettleiing til foreldre, henvisning til andre instansar, samarbeid for å koordinere tiltaka rundt familien/barnet
  • Kontrolltiltak  - rusprøver for foreldra, tilsyn i heimen, tilsyn under samvær med samværsforeldre
  • Kompenserende tiltak -besøksheim, fosterheim etter samtykke med foreldra, støttesamtalar for barnet, fritidskontakt, støttefamilie, behovsprøvd økonomisk dekning til barnehage/SFO/fritidsaktivitetar, behovsprøvd økonomisk dekning av klede og utstyr til barnet

Barnehageområdet i Kristiansund

 

9 kommunale barnehagar og 11 private i Kristiansund. Alle familiar som ønsker barnehageplass, kan søke.

 • Frå formålsparagrafen: Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barna sitt behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
 • Barnehagen skal anerkjenne barndommens egenverdi
 • Barnehagen skal sørge for barna sitt behov for omsorg og leik.
 • Barnehagen skal tilrettelegge for at barn skal utvikle grunnleggande kunnskapar og ferdigheiter. Barna skal få utfolde skaparglede, undring og utforskartrang.
 • Barnehagen skal jobbe systematisk med å styrke barn si språkutvikling og sosiale kompetanse, fysiske og psykiske helse
 • Barnehagen skal fremje læring og allsidig utvikling, barnet skal lære å ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen. Gjennom vaksne rollemodellar skal barnet lære tillit og respekt, demokrati og likestilling. Barnehagen skal vere ein trygg stad for fellesskap og venskap.
 • Barnehagen skal sørge for at barnet får medverke tilpassa alder og føresetnad.
 • Tilbyr foreldremøter og foreldresamtalar.
 • Barnehagen er en del av utdanningsløpet og er en pedagogisk virksomhet.
 • Betalingsordningar finnast for familiar med lav inntekt, t.d. gjennom barnevernstenesta.
 • Barnehagen skal fange opp barn som står i fare for skeivutvikling på ulike områder
 • Barnehagen skal sette igong tiltak og samarbeide med andre instansar ved behov
 • Fleire tilsette er ICDP-rettleiarar og tilbyr foreldrestøttande grupper og opplæring til tilsette
 • Barnehagen har kompetanse og rutiner vedrørande barn som vert utsett for vald og seksuelle overgrep
 • Tilsette har plikt til å melde frå ved alvorleg bekymring for eit barn, jf. barnevernsloven § 21 og 22.

Enhet Psyksik helse og rus (kommunen)

Målsetting: Skal sikre eit godt kommunalt omsorgs – og behandlingstilbod for personer med alvorlege lidingar/diagnoser. Fastlege, behandlar eller personen sjølv kan søke.
Tilbyr:

 • Støttesamtalar/ Motivasjonssamtalar/ Eksponeringstrening etc.
 • Heimebesøk med individuelt tilpassa tilbud
 • Gruppetilbud: ungdomsgruppe, kvinnegruppe, turgruppe, sosiale grupper..
 • Psykososial oppfølging og tilrettelegging
 • Medisinhandtering, herunder LAR-R (legemiddelassistert rehabilitering – rehabiliteringsgruppe) og LAR-S (legemiddelassistert rehabilitering – stabiliseringsgruppe)
 • Oppfølging etter behandling
 • Handtering/ oppfølging av tvang i både psykisk helsevern og for rus Helse- og omsorgslova § 10.2 og §10.3.
 • Arbeid med Individuell plan for brukarar av tenesta
 • Etter fagleg vurdering og med samtykke fra brukar, samarbeider vi med andre i kommunen og helseføretaket
 • KID-kurs (for mennesker som slit med lett til moderat depresjon) og KIB-kurs (for personer som ønsker å betre si evne til å meistre belastningar i arbeidsliv og privatliv)
 • Aktivitetstilbud/ - tiltak
 • Rask Psykisk Helsehjelp

PPT - Pedagogisk psykologisk teneste

 • PPT er ein lovpålagt kommunal teneste som skal:
  vurdere og ivareta barna sin rett til spesialpedagogisk hjelp
 • bistå barnehagar og skolar med utviklings- og organisasjonsarbeid for barn med spesielle behov
 • Foreldresamtalar om ulike team
 • Tilbyr ulike kurs til foreldre og familiar, t.d.  ICDP-kurs skal hjelpe foreldre til eit betre samspel med barna
 • Rettleiing til samarbeidspartnarar
 • kompetanseheving til familiar og samarbeidspartnarar.
 • Barnet skal medvirke i tilbudene.

PPT er inndelt i fire team: førskuleteam, grunnskuleteam, vidaregåande skule, veiledningsteam. I tillegg har PPT samarbeid med kommunepsykologar og synspedagog.

 • Veiledningsteamet bistår i saker knytta til systemet: f.eks. sosialt miljø, leiing, kultur.
 • Førskuleteamet: kartlegg barna sine behov for pedagogisk psykologisk hjelp, tilbyr rettleiing i forhold til enkeltbarn og foreldresamtalar, bistår i foreldremøter med aktuelle tema og informasjon om diagnoser, henviser vidare i systemet, og deltar i samarbeidsmøter

NAV Kristiansund

Åpningstid hverdager 12.00 – 14.00, ellers informasjon på www.NAV.no .
Hovedfokus på arbeid og aktivitet, økonomi og forsørge seg sjølv.

 • Henviser til kommunal rusteneste/psykisk helse ved behov
 • Barnefamilieveileder (oppfølging over tid)
 • for personar knytta til kvalifiseringsprogrammet, familier med behov for langvarig oppfølging
 • Familielos (forebyggende innsats i 3 måneder, evt. utvidelse til 6 mnd.)
 • for personar med ulike utfordringar, evt. økonomiske vanskar
 • Økonomisk råd og rettleiing til barnefamiliar (gjennom www.nav.no, kontaktsenteret, gjeldstelefon, eigen gjeldsrådgjevar i dei tyngste sakene)
 • Økonomiske ytingar. Sosialtjenestelova i NAV har et særskilt fokus på barn og unge sine behov.
 • Tildeler/delegerer Opplevelseskortet
 • Samarbeid med Frivilligsentralen

 

Nordmøre Krisesenter

Eit lovpålagt kommunalt tilbud frå 2010. Avdeling for kvinner (og barn), adskilt avdeling for menn (og barn).

 • Alle kan ta direkte kontakt, ingen henvisningskrav
 • Trygt midlertidig butilbod, samtaletilbod, råd og rettleiing, gruppetilbod på dagtid, ICDP grupper.
 • Praktisk rettleiing og støtte til å etablere seg i eigen bustad
 • Følge til avtalar
 • Foredrag
 • Juridisk bistand for målgruppa
 • Godt samarbeid med politi, psykolog og andre


Bup småbarnsteam for barn 0-6 år

 • Fastlege, psykolog og barnevernstjenesta kan henvise. Andre tenester kan henvise barn i samarbeid med lege.
 • Tek imot barn med nevrologiske skader, samansette utviklingsforstyrrelser, tristheit, depresjon, angst, bekymringsfullt samspel, utilstrekkeleg omsorg, traumer og barn som lever med risikofaktorar som vald/rus/psykiske helsevanskar i familien
 • Utredning av barnet si utvikling og fungering - utviklingshistorie, observasjon, testing, innhente informasjon frå barnehage og andre som kjenner barnet i tillegg til foreldra
 • Kartlegging av samspel og tilknytning – observasjonar av samspel, intervju
 • Behandling – rettleiing til foreldre og barnehage, f.eks. COS-P , Marte Meo, PCIT etc. eller generell rettleiing, samtaler eller terapi med barnet   
 • Noko ambulant verksemd
 • Samarbeid med mange tenester – t.d. helsestasjonen, barnevern, leger, barnehager, statens barnehus, m.fl.

 

DPS Kristiansund

Eigenandel: 360 kroner pr gong inntil frikortgrensa

Ambulant akutt-team Nordmøre

 • Ingen henvisningskrav - alle kan ta direkte kontakt
 • Tilgjengeleg i tidsrommet mandag til fredag 08.00 – 21.30, utover dette går henvendelsen til døgnavdelinga. Er en del av AMK/nødnettet
 • Tverrfagleg personale
 • Tilbyr rask hjelp, helst same dag eller påfølgande dag. Ingen ø-hjelpsfunksjon.
 • Ambulant teneste, heimebesøk eller polikliniske samtalar
 • Kartlegg behovet for meir hjelp, og henvisar vidare
 • Tett samarbeid med pasient, pårørende, fastlege, legevakta, og andre instanser.
 • Samarbeidspartnarar kan diskutere saker anonymt med teamet
 • Vurderer barna sin situasjon

Psykiatrisk poliklinikk og rusteam
Lege kan henvise.

 • Foreldresamtalar
 • Barnesamtalar – forklaring på tilstand til forelderen og svare på det barna lurer på
 • Leikerom
 • Barneansvarlege på kvart team – støttepersonar for kollegaer i arbeidet med barn som er pårørande
 • Kartlegge barnet sin situasjon - for å bli kjent med kva familien treng for å ivareta barnet
 • Hjelp til å kontakte andre tjenester – eks. barnevernstenesta

Døgnavdeling Nordlandet
18 døgnplassar, 2 brukerstyrte senger. Tar imot alle typer psykiske lidelsar. Tverrfaglig personalgruppe: sykepleiere, vernepleier, psykiater, psykolog, ergo/fysioterapeut lege, aktivitør.

 • Henvisning fra lege
 • Barnearket nyttast for å bli kjend med situasjonen til pasienten sine barn
 • Barn og andre pårørende er velkomen på besøk
 • 2 barneansvarlige, barnerom med diverse utstyr, 1 barneseng dersom barn må overnatte
 • Tilbyr barnesamtalar og rettleiing
 • Foreldresamtalar og rettleiing
 • Telefonvakt heile døgnet, også for ambulant akutt-team på natt
 • Godt samarbeid med barneverntenesta


Familievernkontoret

• Behandling og rådgjeving til enkeltpersonar, par og familiar som opplever vanskar eller kriser i familien.
• Ingen henvisningskrav
• Parsamtalar
• Familiesamtalar
• Veiledning av foreldre
• Samtaletilbod til barn, ungdomar og vaksne
• Mekling ved samlivsbrot
• Sinnemeistring/valdsmeistring

Kriminalomsorga i Møre og Romsdal

 • Barneansvarleg i friomsorga, Hustad fengsel og Ålesund fengsel, har særlig ansvar for barna sitt behov for informasjon, råd og støtte
 • Informasjon om oppfølgingstilbud (eksempel på dette kan vere familievernkontor, NAV, DPS, barnevern)
 • Samtale med domfelte om foreldrerolla
 • Legge tilrette samtalerom for barn og familiar
 • Besøksdagar for barn
 • Brosjyrer til barn og foreldre
 • God kommunikasjon med barnevern
 • Samarbeidsmøter med aktuelle instansar

Politiet

 

Bruker- og pårørandeorganisasjonar i Kristiansund

Vårres Brukerstyrt senter 

FIRE Stiftelsen ett skritt videre

Veiledningssenteret for pårørende

Medlemmar i prosessgruppa

 

 • Barn-familie og helse: Avdelingsleder Hanne Stenseth
 • Tverrfaglig helsestasjon: Fagkoordinator Hilde Rakstang
 • PH barn og familier: Fagkoord./fam.terapeut Are Olsen
 • Psykisk helse barn og unge/Barnevern: Forebyggende koordinator Trude Jonassen
 • Psykisk helse og rus: Enhetsleder Elisabeth Iversen
 • Legetjeneste: Helsestasjonslege Eigil Sandvik
 • Barnevern KRS, Averøy og Gjemnes: Synnøve Flemmen
 • NAV: Hellstrøm, Catrine Knudtzon
 • PPT: leder Caroline Kvistnes
 • Barnehage: Rådgiver Elin Aspen
 • Nordmøre krisesenter: Anita Borlaug                                    
 • BUP: Seksjonsleder Joakim Varvin
 • Barnemed/ habilitering: Spesialpedagog Rigmor Vågen
 • Føde/barsel: Jordmor Heidi Moen Sundli
 • DPS Kristiansund: Barneansvarlig Eli Skaug og Barneansvarlig Elisabeth Ranheim
 • Brukerrepresentant: Lille Andersen - Fire
 • Barneblikk: Koordinator Mette Grytten

Møteplan prosessgruppa 

2019
- Tirsdag 12. februar
- Mandag 3. juni (flyttet)
- Onsdag 30. oktober, kl 12.00 - 14.30

2018
- Tirsdag 04. desember

Referat prosessgruppa

Ref. prosessgr, Krsund 04.03.2020Ref. prosessgr, Krsund 30.10.2019Ref. prosessgruppa, Krsund 26.06.2019Referat prosessgruppa Kristiansund 12.02.2019Referat prosessgruppa Kristiansund 04.12.18Referat prosessgruppa Kristiansund 02.10.2018.pdfReferat prosessgruppa Kristiansund 19.06.2018.pdfReferat prosessgruppa Kristiansund 25.04.2018.pdfReferat prosessgruppa Kristiansund 28.02.2018Referat prosessgruppa Kristiansund 21.11.2017Referat prosessgruppa Kristiansund 23.10.2017.pdfReferat prosessgruppa Kristiansund 21.09.2017.pdf

 

Fann du det du leita etter?