HELSENORGE

Barneblikk Molde

Barneblikk prosessgruppa i Molde ser på korleis familietam kan integrerast i eksisterande tilbod i Molde kommune. I tillegg er gruppa i gang med å utarbeide ei tydelegare oversikt over tenestetilbodet til Barneblikk si brukargruppe. Under linken «Kva tilbyr dei ulike tenestene i Molde» finn du denne oversikta. 

 

Innspel til oversikta kan sendast til mette.grytten@helse-mr.no   

Kva tilbyr dei ulike tenestene?

Oversikten blir kontinuerlig oppdatert.

AA (anonyme alkoholikere)

 • Sjølvhjelpsgruppe for personar som ønsker/har slutta å drikke. Deltakarar i alle aldrar over 18 år, både kvinner og menn. Møte kvar torsdag og søndag kl. 18.30 – 20.00 på Folkets Hus. Gratis.
 • Gruppa hjelp kvarandre med identifisering og motivasjon til rusfriheit gjennom å dele eigne erfaringar (inga rådgjeving). Følger 12-trinnsprogram.
 • Dei som ønsker kontakt ringer AA sentralt, telefonnummer (+47) 22 46 89 65, som vidareformidlar til lokale AA-kontakter. Det er mogleg å avtale følgje til første møtet.
 • NA (anonyme narkomane) har også gruppe i Molde for dei som ønskjer/har slutta bruk av narkotiske stoff eller pillar/medikament.

Amathea

 • Informasjon og rettleiing om val knytta til svangerskap og abort 
 • Samtale før og etter abort
 • Samtale undervegs og etter fullført svangerskap
 • Fødselsførebuande kurs
 • Mor/barn grupper
 • Individuell rettleiing og helsehjelp innan fagområdet ungdomshelse, spesielt om intime og taburelaterte helsespørsmål om seksuell- og reproduktiv helse

Familievernkontoret

• Behandling og rådgjeving til enkeltpersonar, par og familiar som opplever vanskar eller kriser i familien.
• Ingen henvisningskrav
• Parsamtalar
• Familiesamtalar
• Veiledning av foreldre
• Samtaletilbod til barn, ungdomar og vaksne
• Mekling ved samlivsbrot
• Sinnemeistring/valdsmeistring

Ressurstjenesten

 • Tilbod til personer med psykiske vanskar og/eller rusmiddelproblematikk
 • Ingen henvisningskrav
 • Rask psykisk helsehjelp, meistring av depresjon og søvnvanskar. Kurs og individuelle forløp
 • Individuell oppfølging
 • Pårørande rådgiving
 • Vurdere tvangstiltak, også for gravide med rusmiddelproblematikk HOL § 10-3
 • LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
 • Koordinator for individuell plan
 • Henvisning til rusbehandling
 • Rusmiddeltesting
 • Åpen rådgiving
 • Nærbehandling (dagbehandling utvikla etter 12-trinns modellen)
 • Ettervern rus
 • Værestedet (rusfritt verestad og eit oppfølgingssenter for personar som er i rehabilitering for sin rusavhengigheit)
 • Medikament utlevering
 • Rosestua (aktivitets- og dagtilbod for vaksne med psykiske helseplager)

Barnevernstenesta

 • råd, rettleiing
 • hjelpetiltak
 • deltar i ansvarsgruppe
 • samarbeid i omfattande saker
 • vidare til BUFetat ved omsorgsovertaking

Krisesenteret for Molde og omegn IKS

 • Ingen henvisningskrav
 • Interkommunalt gratis tilbod til menn, kvinner og barn som er utsatt for vold eller truslar om vold i nære relasjonar
 • Vold: Fysisk, materiell, seksualisert, psykisk, latent, økonomisk, tvangsekteskap, omskjering, kjønnslemlestelse
 • Telefon og samtaletilbod
 • Butilbod, midlertidig
 • Oppfølging i ei fase med reetablering
 • Juridisk bistand
 • I vårt møte med våre brukarar har vi eit krise- og traumestabiliserande fokus, kor tryggheit er eit viktig stikkord
 • Vi deltar i eit prosjekt i regi av Barne-ungdoms og familiedirektoratet. Prosjektet har som mål å kunne tilby brukarar med tilleggsproblematikk (rus, psykiske lidingar og nedsett funksjon) same Krisesentertilbod som dei andre innbyggarane i kommunane som eig oss.

Tiltak spesielt retta mot barn 0 – 6 år:

 • Krise- og traumestabiliserande fokus som inneberer å:
  • Gi tryggheit, føreseieleg  kvardag og stabilitet
  • Legge til rette for leik
  • Kompensere for omsorg der foreldra er i krise
  • Samtaler tilpassa alder
 • Etablere kontakt med andre aktuelle tenester

Helsestasjonen

Tilbod til alle familiar som ventar barn, og familiar med barn i alderen 0-5 år. Tilbodet er frivilleg og gratis. Ved helsestasjonen arbeider jordmor, helsesøster, lege, helsestasjonsmedarbeidar, fysioterapeut og familierettleiar. Eit av hovudmåla er å bidra til riktig og god helseutvikling og fange opp utfordringar ifht barna si helse.  Alle helsesøstre/jordmødre har utdanning i NBO og COS-P familieveiledning.

Tverrfaglig Tidlig Tilbud (TTT)

 • Helsestasjonsoppfølging med ekstraservice for barn 0-3 år
 • Eit tverrfagleg team som møter familien, (helsesøster, familieveileder, barnefysioterapeut, barneverntenesta, kommunepsykolog, PPT evt. andre)
 • Heimebesøk
 • Helsestasjonen og andre tenester kan henvise
 • ASQ (foreldreutfylte skjema for kartlegging og ein strukturert samtale om barna si utvikling) og AIMS (måler motorisk modning hos barn opp til ca 2 år)
 • Observasjon og kartlegging
 • Råd og rettleiing om samspel, bevegelsesutvikling, kvardagslege rutiner og utfordringar
 • Barnehagane er ein viktig samarbeidspartnar – tilbyr trekantsamtaler: familien, helsestasjonen og barnehagen
 • Henvisning til andre instansar

Ergo- og fysioterapitenesta for barn i kommunen

 • Vurderar og rettleiiar om motorisk/kroppsleg utvikling/bevegelser/uro, spenningar, stabilitet/balanse m.m
 • Rettleiing av samspel mellom foreldre/barn
 • Konsultasjonar med familien saman med andre faggrupper

Barnehage-området 

 • Frå formålsparagrafen: Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barna sitt behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
 • Barnehagen skal sørge for barna sitt behov for omsorg og leik.
 • Barnehagen skal tilrettelegge for at barn skal utvikle grunnleggande kunnskapar og ferdigheiter. Barna skal få utfolde skaparglede, undring og utforskartrang.
 • Barnehagen skal fremme læring og allsidig utvikling, barnet skal lære å ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen. Gjennom vaksne rollemodellar skal barnet lære tillit og respekt, demokrati og likestilling. Barnehagen skal vere ein trygg stad for fellesskap og venskap.
 • Barnehagen skal sørge for at barnet får medverke tilpassa alder og føresetnad.
 • Fleire tilsette tilbyr COS-P  – foreldrerettleiing om tilknyting.
 • Tilbyr foreldremøter og foreldresamtalar. Trekantsamtalar (foreldre, barnehage, annan instans) nyttast ved særlege utfordringar.
 • Betalingsordningar finnast for familiar med lav inntekt, t.d. gjennom barnevernstenesta.
 • Tilsette har plikt til å melde frå ved alvorleg bekymring for eit barn, jf. barnevernsloven § 21 og 22.

NAV Molde

 • Oppfølging av arbeidssøkere:
  - kartlegging av behov for tjenester i NAV
  - bruk av virkemidler og arbeidsrettede tiltak for å skaffe arbeid eller
    beholde arbeid
  - kontakt og samarbeid med blant annet arbeidsgivere, utdannings-
    sektor, flyktningtjeneste, fastleger og andre helsetjenester
  - motivasjonsarbeid
  - kontakt med veileder i møter og via aktivitetsplan på nav.no

 • Økonomisk råd og veiledning:
  - økonomisk sosialhjelp (også saksbehandling)
  - dagpenger
  - arbeidsavklaringspenger
  - for familier: barnetrygd, foreldrepenger, barnebidrag, kontant-
    støtte, overgangsstønad, stønad til enslige forsørgere, svanger-
    skapspenger, stønad til barnetilsyn.
  - bolig (kun veiledning/henvising til nav.no eller telefon 5555 3333)
  - gjeldsrådgiving

 • Koordinerende funksjon med deltakelse i ansvarsgruppe- og samarbeidsmøter

 • Veiledning og informasjon om andre aktuelle tjenester i forhold til blant annet barn og familier, helse og rus, og aktivitet.

 • Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og enhet for psykisk helse og rus i kommunen gjennom blant annet tiltaket IPS (individuell jobbstøtte). 

 • Unge under 30 år, de som har vært lenge uten arbeid og flyktninger er prioritert ved oppfølging

Fastlegetenesta

 • Lav terskel for kontakt
 • Kontakt med heile familien over tid
 • "Heilheitleg blikk" på brukar og familie
 • Tillit og teieplikt
 • Brei kontaktflate til andre tenester
 • Medisinsk vurdering og oppfølging
 • Svangerskapskontrollar
 • Henvisningsrett

DPS Molde

 • Henvisning fra lege
 • Pasienten sine barn skal registrerast i journalen
 • Omsorgssituasjonen for barna drøftast som ein del av kartlegginga av pasienten. Gjerne fortløpande gjennom
 • behandlingsforløpet.
 • Barn kan få tilbod om eigne samtalar eller å bli med i ein time saman med forelderen.
 • Vi har leikekasse på venterommet og eige samtalerom egna for barn.
 • Barneansvarleg gir nytilsette informasjon og tilbyr å bli med på barnesamtalar ved behov.

Molde behandlingssenter

Døgnseksjon:
 • Utsending av skriftlig informasjon til pårørande
 • Kartlegging av familiesituasjon og barn (barnearket)
 • Sette i gong tiltak i forhold til slik kartlegging
 • Parbehandling
 • Gravide
 • Foreldregrupper (psykoedukasjon knytt til foreldrerollen)
 • Pårørandehelger/seminar
 • Familiesamtalar
 • Barnesamtalar
 • Nettverksmøte
 • Melding til barnevernet ved bekymring

Poliklinikk rusbehandling TSB Molde

 • Temakveldar opne for alle
 • Utsending av skriftlig info til pårørande
 • Familiesamtalar
 • Barnesamtalar
 • Behandling av pårørande med eigen behandlingsrett
 • Kartlegging av familiesituasjon og barn (barnearket)
 • Sette i gong tiltak i forhold til slik kartlegging
 • Melding til barnevernet ved bekymring

BUP

Bup småbarnsteam for barn 0-6 år

 • Fastlegen og barnevernstenesta kan henvise
 • Tar imot barn med nevrologiske skader, samansette utviklingsforstyrrelser, tristheit, depresjon, angst, bekymringsfullt samspel, utilstrekkeleg omsorg, traumer. Sjeldan henvist på risikofaktorer som vold/rus/PH
 • Utredning av barnet sin utvikling og fungering - Utviklingshistorie,  observasjon, testing, innhente informasjon fra barnehage og andre som kjenner barnet i tillegg til foreldra
 • Kartlegging av samspill og tilknytning – observasjonar av samspel, intervju
 • Behandling – rettleiing til foreldre og barnehage, f.eks. COS-P , Marte Meo etc. eller generell rettleiing, samtaler eller terapi med barnet
 • BUP-dagar i kommunane

Senter for familie og barn

Eit døgnbasert og døgnbemanna hjelpetiltak gjennom barnevernet, for familiar med barn i alderen 0-6 år, evt. i siste del av svangerskapet, der det er vesentleg bekymring for omsorgen til barnet.

 • Barnevernet søker om plass for familiane.
 • Tiltaksforløpet: Kartleggingsfase, endringsfase, vidareføringsfase. Til saman 6 månader.
 • 4 plassar på huset og 1 heimebasert plass. Familiane har eiga leilegheit, med felles kjøkken og stue.
 • Dag/barnehagetilbod.
 • Målet er at foreldra skal verte i stand til å gi barna god nok omsorg.
 • Gir rettleiing til foreldra. Familieråd kan nyttast for å mobilisere nettverket.
 • Tverrfagleg personale.
 • Pedagogiske grupper, ICDP grupper (12 uker) for å styrke forelda sitt samspill med barnet, COS-P/ trygghetssirkelen, mentaliseringsbasert miljøterapi, videorettleiing, familieterapi,  element frå individualterapi/støttesamtalar, PMTO.
 • Senteret er stengt annakvar helg, familiene reiser då heim og prøver ut tiltak i heimesituasjonen.
 • Samarbeider med kommunale instansar for oppfølging under oppholdet og i etterkant.

Kriminalomsorga i Møre og Romsdal

 • Barneansvarleg i friomsorga, Hustad fengsel og Ålesund fengsel, har særlig ansvar for barna sitt behov for informasjon, råd og støtte
 • Informasjon om oppfølgingstilbud (eksempel på dette kan vere familievernkontor, NAV, DPS, barnevern)
 • Samtale med domfelte om foreldrerolla
 • Legge tilrette samtalerom for barn og familiar
 • Besøksdagar for barn
 • Brosjyrer til barn og foreldre
 • God kommunikasjon med barnevern
 • Samarbeidsmøter med aktuelle instansar

Politiet

Bruker- og pårørandeorganisasjonar i Molde

AA – sjølvhjelpsgruppe for alkoholikarar

Al-Anon – sjølvhjelpsgruppe for pårørande

NA – sjølvhjelpsgruppe for narkomane

Veiledningssenteret for pårørende (kontor i Ålesund og Kristiansund)

Landsforbundet mot stoffmisbruk (lokallag i Rauma)

Mental Helse

Mental helse ungdomLPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Amathea – (kontor i Ålesund)

Medlemmer i prosessgruppa

Helsestasjon/skolehelsetjenesten       Virksomhetsleder Tove Martinsen,
                   jordmor Ingeborg Hjertvik, fam.terrapeut Siri Flemsætherhaug

PPT         Virksomhetsleder Gro Bjørnstadjordet Ericson
Ressurstjenesten        Fagleder Jannie Rasmussen, Margaretha Lindseth
Barnevern        Virksomhetsleder Yngve Brakstad Cappelen
Legetjenesten       
Barnehageområdet        Rådgiver Gro Toft Ødegård 
Krisesenteret        Veileder Janne Kari Svergja
Føde/barsel        Seksjonsleder Rigmor Sviggum
BUP småbarns-team        Psykologspesialist Anne Meisal Nerbø
Molde behandlingssenter        Rådgiver Siv Kvamme
Psykisk helsevern,HMR        Barneansvarlig Helene Botterli
Bruker/pårørende-representant        Ina Killingrød Greve
Bruker/pårørende-representant        Tove Tennøy
Barneblikk - ledelsen,HMR        Koordinator Mette Grytten

Kontaktperson:

Tove Martinsen

Virksomhetsleder for helsestasjonen
Helsestasjon for barn og skolehelsetjenesten
E-post: tove.martinsen@molde.kommune.no  
Tlf: 71 11 10 00


Møteplan prosessgruppa

 • Torsdag 17.01.2019
 • Torsdag 11.04.2019
 • Onsdag 02.10.2019, kl 13.00 - 15.30

Referat prosessgruppa

Referat prosessgruppa Molde 11.04.2019.pdf

Referat prosessgruppa Molde 17.01.2019

 

 


 

 

Diverse dokument

Barneblikk presentasjon Molde juni 2017.pdf

Informasjonsskriv om kartleggingen Molde.pdf

Program dialogseminar MOLDE.pdf

Kartleggingsprosessen Molde.pdf

Tjenesterkartleggere Molde.pdf

Fann du det du leita etter?