Barneblikk Molde

Barneblikk prosessgruppa i Molde ser på korleis familietam kan integrerast i eksisterande tilbod i Molde kommune. I tillegg er gruppa i gang med å utarbeide ei tydelegare oversikt over tenestetilbodet til Barneblikk si brukargruppe. Under linken «Kva tilbyr dei ulike tenestene i Molde» finn du denne oversikta. 

Innspel til oversikta kan sendast til mette.grytten@helse-mr.no   

 

Kva tilbyr dei ulike tenestene?

Oversikten blir kontinuerlig oppdatert.

Amathea

 • Informasjon og rettleiing om val knytta til svangerskap og abort 
 • Samtale før og etter abort
 • Samtale undervegs og etter fullført svangerskap
 • Fødselsførebuande kurs
 • Mor/barn grupper
 • Individuell rettleiing og helsehjelp innan fagområdet ungdomshelse, spesielt om intime og taburelaterte helsespørsmål om seksuell- og reproduktiv helse

Familievernkontoret

• Behandling og rådgjeving til enkeltpersonar, par og familiar som opplever vanskar eller kriser i familien.
• Ingen henvisningskrav
• Parsamtalar
• Familiesamtalar
• Veiledning av foreldre
• Samtaletilbod til barn, ungdomar og vaksne
• Mekling ved samlivsbrot
• Sinnemeistring/valdsmeistring

Rus og psykisk helseteneste i kommunen

 • tar imot tilvisingar når nokon har rus eller psykiske vanskar
 • vurderer tvangstiltak for gravide med rusproblem, HOL § 10-3
 • rustesting
 • søknad til LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Ressurstjenesten

 • Tilbod til personer med psykiske vanskar og/eller rusmiddelproblematikk
 • Ingen henvisningskrav
 • Rask psykisk helsehjelp, meistring av depresjon og søvnvanskar. Kurs og individuelle forløp
 • Individuell oppfølging
 • Pårørande rådgiving
 • Vurdere tvangstiltak, også for gravide med rusmiddelproblematikk HOL § 10-3
 • LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
 • Koordinator for individuell plan
 • Henvisning til rusbehandling
 • Rusmiddeltesting
 • Åpen rådgiving
 • Nærbehandling (dagbehandling utvikla etter 12-trinns modellen)
 • Ettervern rus
 • Værestedet (rusfritt verestad og eit oppfølgingssenter for personar som er i rehabilitering for sin rusavhengigheit)
 • Medikament utlevering
 • Rosestua (aktivitets- og dagtilbod for vaksne med psykiske helseplager)

Barnevernstenesta

 • råd, rettleiing
 • hjelpetiltak
 • deltar i ansvarsgruppe
 • samarbeid i omfattande saker
 • vidare til BUFetat ved omsorgsovertaking

Krisesenteret for Molde og omegn IKS

 • Ingen henvisningskrav
 • Interkommunalt gratis tilbod til menn, kvinner og barn som er utsatt for vold eller truslar om vold i nære relasjonar
 • Vold: Fysisk, materiell, seksualisert, psykisk, latent, økonomisk, tvangsekteskap, omskjering, kjønnslemlestelse
 • Telefon og samtaletilbod
 • Butilbod, midlertidig
 • Oppfølging i ei fase med reetablering
 • Juridisk bistand
 • I vårt møte med våre brukarar har vi eit krise- og traumestabiliserande fokus, kor tryggheit er eit viktig stikkord
 • Vi deltar i eit prosjekt i regi av Barne-ungdoms og familiedirektoratet. Prosjektet har som mål å kunne tilby brukarar med tilleggsproblematikk (rus, psykiske lidingar og nedsett funksjon) same Krisesentertilbod som dei andre innbyggarane i kommunane som eig oss.

Tiltak spesielt retta mot barn 0 – 6 år:

 • Krise- og traumestabiliserande fokus som inneberer å:
  • Gi tryggheit, føreseieleg  kvardag og stabilitet
  • Legge til rette for leik
  • Kompensere for omsorg der foreldra er i krise
  • Samtaler tilpassa alder
 • Etablere kontakt med andre aktuelle tenester

Helsestasjonen

Tilbod til alle familiar som ventar barn, og familiar med barn i alderen 0-5 år. Tilbodet er frivilleg og gratis. Ved helsestasjonen arbeider jordmor, helsesøster, lege, helsestasjonsmedarbeidar, fysioterapeut og familierettleiar. Eit av hovudmåla er å bidra til riktig og god helseutvikling og fange opp utfordringar ifht barna si helse.  Alle helsesøstre/jordmødre har utdanning i NBO og COS-P familieveiledning.

Barnehage

 • er et pedagogisk tilbod til borna - for utvikling og læring gjennom leik og samhandling
 • tilbyr rettleiing av foreldre
 • gjennomfører observasjonar av borna
 • ha ekstra fokus på sårbare familiar

Fastlege

 • tilvising til behandling
 • bidrar til trygg oppfølging i svangerskap
 • Medisinsk vurdering og oppfølging

DPS Molde

 • Henvisning fra lege
 • Pasienten sine barn skal registrerast i journalen
 • Omsorgssituasjonen for barna drøftast som ein del av kartlegginga av pasienten. Gjerne fortløpande gjennom
 • behandlingsforløpet.
 • Barn kan få tilbod om eigne samtalar eller å bli med i ein time saman med forelderen.
 • Vi har leikekasse på venterommet og eige samtalerom egna for barn.
 • Barneansvarleg gir nytilsette informasjon og tilbyr å bli med på barnesamtalar ved behov.

Molde behandlingssenter

Døgnseksjon:
 • Utsending av skriftlig informasjon til pårørande
 • Kartlegging av familiesituasjon og barn (barnearket)
 • Sette i gong tiltak i forhold til slik kartlegging
 • Parbehandling
 • Gravide
 • Foreldregrupper (psykoedukasjon knytt til foreldrerollen)
 • Pårørandehelger/seminar
 • Familiesamtalar
 • Barnesamtalar
 • Nettverksmøte
 • Melding til barnevernet ved bekymring

Poliklinikk rusbehandling TSB Molde

 • Temakveldar opne for alle
 • Utsending av skriftlig info til pårørande
 • Familiesamtalar
 • Barnesamtalar
 • Behandling av pårørande med eigen behandlingsrett
 • Kartlegging av familiesituasjon og barn (barnearket)
 • Sette i gong tiltak i forhold til slik kartlegging
 • Melding til barnevernet ved bekymring

BUP

Bup småbarnsteam for barn 0-6 år

 • Fastlegen og barnevernstenesta kan henvise
 • Tar imot barn med nevrologiske skader, samansette utviklingsforstyrrelser, tristheit, depresjon, angst, bekymringsfullt samspel, utilstrekkeleg omsorg, traumer. Sjeldan henvist på risikofaktorer som vold/rus/PH
 • Utredning av barnet sin utvikling og fungering - Utviklingshistorie,  observasjon, testing, innhente informasjon fra barnehage og andre som kjenner barnet i tillegg til foreldra
 • Kartlegging av samspill og tilknytning – observasjonar av samspel, intervju
 • Behandling – rettleiing til foreldre og barnehage, f.eks. COS-P , Marte Meo etc. eller generell rettleiing, samtaler eller terapi med barnet
 • BUP-dagar i kommunane

Kriminalomsorga i Møre og Romsdal

 • Barneansvarleg i friomsorga, Hustad fengsel og Ålesund fengsel, har særlig ansvar for barna sitt behov for informasjon, råd og støtte
 • Informasjon om oppfølgingstilbud (eksempel på dette kan vere familievernkontor, NAV, DPS, barnevern)
 • Samtale med domfelte om foreldrerolla
 • Legge tilrette samtalerom for barn og familiar
 • Besøksdagar for barn
 • Brosjyrer til barn og foreldre
 • God kommunikasjon med barnevern
 • Samarbeidsmøter med aktuelle instansar

Politiet

Bruker- og pårørandeorganisasjonar i Molde

AA – sjølvhjelpsgruppe for alkoholikarar

Al-Anon – sjølvhjelpsgruppe for pårørande

NA – sjølvhjelpsgruppe for narkomane

Veiledningssenteret for pårørende (kontor i Ålesund og Kristiansund)

Landsforbundet mot stoffmisbruk (lokallag i Rauma)

Mental Helse

Mental helse ungdomLPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Amathea – (kontor i Ålesund)

Medlemmer i lokalt team

Helsestasjon/skolehelsttjenessten       Virksomhetsleder Tove Martinsen
Rådmannsstab,         SLT-koordinator Rådgiver Tone Haukebø Silseth
PPT         Virksomhetsleder Gro Bjørnstadjordet Ericson
Ressurstjenesten        Fagleder Jannie Rasmussen
Barnevern        Virksomhetsleder Yngve Brakstad Cappelen
Legetjenesten        Helsestasjonslege Signe Friborg Hjorth
Krisesenteret        Veileder Janne Kari Svergja
Føde/barsel        Seksjonsleder Rigmor Sviggum
BUP småbarns-team        Psykologspesialist Anne Meisal Nerbø
Molde behandlingssenter        Rådgiver Siv Kvamme
Psykisk helsevern,HMR        Barneansvarlig Helene Botterli
Bruker/pårørende-representant        Ina Killingrød Greve
Bruker/pårørende-representant        Tove Tennøy
Barneblikk - ledelsen,HMR        koordinator Mette Grytten

Kontaktperson:

Tove Martinsen

Virksomhetsleder for helsestasjonen
Helsestasjon for barn og skolehelsetjenesten
E-post: tove.martinsen@molde.kommune.no  
Tlf: 71 11 10 00


Møteplan lokalt team

 • Torsdag 22.06. 2017
 • Onsdag 23.august 2017kl. 12.00 – 14.30
 • Mandag 11.september 2017 kl. 12.00 – 14.30
 • Onsdag 27.oktober 2017 kl. 12.00 – 14.30
 • Torsdag 30. november kl. 12.00 - 14.30 

Referat lokalt team

Referat lokalt team Molde 22 06 2017.pdf

Referat lokalt team 11 09 2017.pdf

Referat lokalt team Molde 23 08 2017.pdf

Referat lokalt team Molde 27 10 2017

Diverse dokument

Barneblikk presentasjon Molde juni 2017.pdf

Informasjonsskriv om kartleggingen Molde.pdf

Program dialogseminar MOLDE.pdf

Kartleggingsprosessen Molde.pdf

Tjenesterkartleggere Molde.pdf