Barneblikk Molde

Barneblikk og lokalt team Molde skal utarbeide en tydelegare oversikt over tenestetilbodet. Dette er ein foreløpig oversikt. Innspel til oversikten kan sendast til mette.grytten@helse-mr.no

Kva tilbyr dei ulike tenestene?

Oversikten blir kontinuerlig oppdatert.

Amathea

 • Samtale om valg ved ufrivilleg svangerskap
 • Svangerskapskurs for førstegongsfødande

Familievernkontoret

 • Tilbyr rettleiing
 • Tilbyr barnesamtalar
 • Tilbyr familiesamtalar
 • Tilbyr foreldre/parsamtalar

Rus og psykisk helseteneste i kommunen

 • tar imot tilvisingar når nokon har rus eller psykiske vanskar
 • vurderer tvangstiltak for gravide med rusproblem, HOL § 10-3
 • rustesting
 • søknad til LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Barnevernstenesta

 • råd, rettleiing
 • hjelpetiltak
 • deltar i ansvarsgruppe
 • samarbeid i omfattande saker
 • vidare til BUFetat ved omsorgsovertaking

Krisesenteret

 • beskyttelse
 • tilbod om ein stad å bu
 • rettleiing

Helsestasjonen

 • samtale
 • rettleiing
 • følgjer opp gravide/dei som skal bli far
 • deltar i ansvarsgrupper
 • bidrar til trygg oppfølging i svangerskap
 • ha ekstra fokus på sårbare familiar
 • samarbeid med jordmor

Barnehage

 • er et pedagogisk tilbod til borna - for utvikling og læring gjennom leik og samhandling
 • tilbyr rettleiing av foreldre
 • gjennomfører observasjonar av borna
 • ha ekstra fokus på sårbare familiar

Helsetenesta i kommunen

 • samarbeid i omfattande saker

Fastlege

 • tilvising til behandling
 • bidrar til trygg oppfølging i svangerskap
 • Medisinsk vurdering og oppfølging

Spesialisthelsetenesta

 • råd, rettleiing
 • behandling
 • deltar i ansvarsgruppe

BUP

 • tar imot tilvising om psykiske vanskar hos barn og unge
 • småbarnsteam

Kriminalomsorga

 • Gjennomføre varetektsfengsling og ulike typar straff

Politiet

Bruker- og pårørandeorganisasjonar i Molde

AA – sjølvhjelpsgruppe for alkoholikarar

Al-Anon – sjølvhjelpsgruppe for pårørande

NA – sjølvhjelpsgruppe for narkomane

Veiledningssenteret for pårørende (kontor i Ålesund og Kristiansund)

Landsforbundet mot stoffmisbruk (lokallag i Rauma)

Mental Helse

Mental helse ungdomLPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Amathea – (kontor i Ålesund)

Medlemmer i lokalt team

Helsestasjon        Virksomhetsleder Tove Martinsen
Rådmannsstab,         SLT-koordinator Rådgiver Tone Haukebø Silseth
PPT         Virksomhetsleder Gro Bjørnstadjordet Ericson
Ressurstjenesten        Fagleder Jannie Rasmussen
Barnevern        Virksomhetsleder Yngve Brakstad Cappelen
Legetjenesten        Kommune overlege Cato Innerdal
Krisesenteret        Leder Ingrid Horsgård
Føde/barsel        Seksjonsleder Rigmor Sviggum
BUP småbarns-team        Psykologspesialist Anne Meisal Nerbø
Molde behandlingssenter        Rådgiver Siv Kvamme
Psykisk helsevern,HMR        Seksjonsleder Henning Nedberg eller  barneansvarlig Helene Botterli
Bruker/pårørende-representant        Ina Killingrød Greve
Bruker/pårørende-representant        Tove Tennøy
Barneblikk - ledelsen,HMR        koordinator Mette Grytten

Kontaktperson:

Tove Martinsen

Virksomhetsleder for helsestasjonen
Helsestasjon for barn og skolehelsetjenesten
E-post: tove.martinsen@molde.kommune.no  
Tlf: 71 11 10 00


Møteplan lokalt team

 • Torsdag 22.06. 2017
 • Onsdag 23.august 2017kl. 12.00 – 14.30
 • Mandag 11.september 2017 kl. 12.00 – 14.30
 • Onsdag 25.oktober 2017 kl. 12.00 – 14.30

Referat lokalt team

Referat lokalt team Molde 22 06 2017.pdf

Diverse dokument

Barneblikk presentasjon Molde juni 2017.pdf

Informasjonsskriv om kartleggingen Molde.pdf

Program dialogseminar MOLDE.pdf

Kartleggingsprosessen Molde.pdf

Tjenesterkartleggere Molde.pdf