HELSENORGE

Felles retningslinje for spesialist og fastlege

Ved innføring av pakkeforløp rus og psykiatri så var helseminister Høie veldig tydelig på at pakkeforløpa skulle sikre at den somatiske helsa til pasientar skulle utredas og pasientgruppa skulle få den nødvendige helsehjelpa. Ansvaret er no tydeleg med omsyn på kven som skal følge opp dei somatiske helseplagene. 
Høie uttalte at menneske som strever med psykiske lidingar og rusavhengighet lever opptil 20 år kortare enn resten av befolkninga.  Han sa vidare at dette er ein av dei største ulikskapane i landet vårt.  Ein av årsakene er at desse pasientgruppene ikkje alltid får god nok utredning og behandling av sine somatiske helseplager.

Informasjon om felles retningslinje og Møteplassen finner du på web-sida til Helse Møre og Romsdal

​Gjennomgang av rutinar

Praksiskonsulentane i Helse Møre og Romsdal HF har, saman med Klinikk for psykisk helse og rus, tatt en gjennomgang av dei rutinar ein har i dag når det gjeld samarbeid og oppgåvefordeling når det gjeld å følge opp dei somatiske helseplagene til desse pasientane.  Pasientane har ofte behandling både i 1. og 2. linje samtidig og det er viktig med god arbeidsfordeling slik at en har koordinerte pasientforløp og ikkje parallelle forløp der det same vert gjort 2 gangar eller det er det same som ikkje vert gjort.

Møteplass Møre og Romsdal dokument

Dei som behandlar desse pasientane både i kommunar og i Helse Møre og Romsdal består av behandlarar med ulik bakgrunn og somatisk kompetanse . Dette er ulikt de andre klinikkane. Ein har  valt å lage eit skriftlig Møteplass Møre og Romsdal dokument av tre grunner:

1)Sikre at desse pasientgruppene får god somatisk oppfølging.

2)Pasient trygghet . Pasient og pårørande skal vite kven som har ansvaret for oppfølginga av dei somatiske helseplagene  til ei kvar tid i behandlingsforløpet.

3)Ein ønsker å sette fokus, både blant de tilsette i HMR og hos fastleger/andre behandlarar i kommunen, på viktigheten av å følge opp somatisk helseplager og levesett hos menneske med psykiske helseplager og rus. 

Brukarutvalet

Brukarutvalet stiller seg bak det arbeidet som er gjort med å lage ei felles retningslinje for spesialist og fastlege. Dei meiner at dette vil gje ei føreseieleg behandling for pasienten og førebygge at pasienten blir kasteball i systemet. Det er viktig at pasientar med psykiske lidingar og rusproblem får same behandling som andre.

Implementere rutinane

Dokumentet er sendt ut til alle overlegar i Helse MR slik at dei har hatt høve å uttale seg og dokumentet er godkjent i Felles behandlarfagråd i Møre og Romsdal . Dokumentet er vedlagt og ligger på heimesida til samhandlingsseksjonen.
Det er viktig at leiinga gjer at alle behandlarar tek dette dokumentet på alvor og implementere rutinane i arbeidskvardagen og i møtet med pasienten.

Møteplass Møre og Romsdal dokument