Illustrasjonsbilde, omsorg

Innsatsområde rus og psykisk helse

Målet vårt er å sørge for kunnskap om kvarandre sine behandlingstilbod på tvers av tenestenivå i kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta, sikre gode overgangar i og mellom kommune- og spesialisthelsetenesta og bidra til eit likeverdig tilbod i heile Møre og Romsdal. 

Strategi og handlingsplan

Talet på pasientar med samansette helseutfordringar er aukende, der både rus, psykisk helse, somatikk, habilitering er ein del av biletet og som samla fører til betydeleg nedsett funksjonsevne. Det er heilt sentralt at vi får til eit godt samspel mellom aktørane som er involverte i behandling og oppfølging av pasientane som har utfordingar med rus og/eller psykisk helse. 

Fann du det du leita etter?