HELSENORGE
Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient

Kva er viktig for Ola og Olaug

Ola (81) og Olaug (88) har fleire diagnosar kvar og får behandling og tenester  både på sjukehus og i kommunen. Hensikta  med satsinga « Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient» er at pasientar med fleire sjukdommar,  skal oppleve at tenestene er trygge,  koordinerte  og samstemmer med pasienten sine eigne mål og preferansar.

Pasientar med fleire sjukdommar,  skal oppleve at tenestene er trygge,  koordinerte  og samstemmer med pasienten sine eigne mål
Pasientar med fleire sjukdommar,  skal oppleve at tenestene er trygge,  koordinerte  og samstemmer med pasienten sine eigne mål og preferansar.

​- Gode pasientforløp handlar om å sikre overgangane innafor og mellom tenestenivåa. Det handlar også om å gjennomføre tiltaka slik at pasientar i størst muleg grad opprettheld funksjonsnivå seier spesialrådgivar Britt Valderhaug Tyrholm i Seksjon for samhandling.

- Det er nødvendig  å lytte til pasientane sine opplevingar for å lære, forbetre og utvikle treffsikre tenester. Det er og viktig at pasientane har eit medansvar og eigarskap til eigen behandling og oppfølging.

I januar 2019 skal det gjennomførast  regionale samlingar i læringsnettverket for «Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient». Dette læringsnettverk omfattar dei tverrfaglege  forbetringsteama ved alle sjukehusa og nesten alle kommunane i fylket. Det vert samlingar i Ulsteinvik, Ålesund, Molde og Kristiansund.

- Målgruppa for samlingane er forbetringsteama i sjukehus og kommunar seier Tyrholm, men det er eit ynskje at faglege og administrative  leiarar både i føretaket og i kommunar deltek på samlingane. Dette for at dei skal vere kjent med og  kunne understøtte   tiltaka i satsinga framover.

Iverksetting av «Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient» er den største og mest konkrete samhandlingssatsinga i Møre og Romsdal. Det er no fått på plass eit svært godt og relevant program for dei  fire regionale samlingane. Tema tar utganspunkt i tilbakemeldingar frå forbetringsteama i sjukehusa og kommunane.

Samlingane skal gå slik:

Tyssdag 15. januar:  Holsekerdalen 20, Ulsteinvik
Torsdag 17. januar: Bystyresalen i Rådhuset, Ålesund kommune
Tysdag 22. januar: Bystyresalen , Rådhuset i Kristiansund kommune
Onsdag 23. januar. Rådhussalen Rådhuset, Molde kommune

PROGRAM
kl 0900 - 0915: Velkomen. Status i satsinga og formålet med dagen.   v/ Britt Valderhaug Tyrholm
Kl 0915 - 1200: Workshop: «Kva er viktig for deg? – samtalen». v/ Hege Steinsland 
Kl 1200 - 1245: Lunsj
Kl 1245 - 1345: Målemetodikk og kvalitetstavler  v/ Synnøve Melseth/Kathrin Enebakk
Kl 1345 - 1400: Beinstrekk
Kl 1400 - 1445: Fastlegen si rolle i pasientforløpet.  v/ praksiskonsulent Stian Endresen/Håvard Jendem/Andreas Nybrott Hals. Presentasjon og diskusjon.
Kl 1445 - 1515: Diskusjon i det enkelte team om korleis kome vidare i eigen prosess. Rettleiar deltek i teama  
Kl 1515 - 1530: Oppsummering , evaluering og avslutning

Endringar i programmet kan skje

Påmelding i Læringsportalen

Samlingane har ikkje kursavgift og det vert servert lunsj.