Legemiddelprosessen

Her finn du prosesskart med relevante prosedyrer innan legemiddelhandtering frå pasienten kjem inn i sjukehus til pasienten blir skriven ut.

Legemiddelprosessen

 

Våre prosedyrer er forankra i legemiddelforskrifta (lovdata.no)

Helse Møre og Romsdal har sterkt fokus på legemiddelsamstemming som er eit av dei utvalde innsatsområda innan det nasjonale pasientstryggleiksprogrammet. Legemiddelsamstemming er ein metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre korrekt overføring av informasjon om pasientens legemiddelbruk. Vi har laga ein film om legemiddelsamstemming som du kan sjå her