HELSENORGE

Samhandling om flyktningar frå Ukraina

​Kontak​tinfo Medisinsk biok​jemi (blodprøvar) 


Blodprøvar kan takast ved sjukehusa våre, men kommunar kan òg avtale at vi kjem til mottak å gjennomføre prøvetakinga om det er formålstenleg.  
 

Kontaktinf​o røntgen  

Ålesund, ekspedisjon  70 10 55 40
Volda, ekspedisjon 70 05 82 66  
Molde, ekspedisjon 71 12 23 95  
Kristiansund, ekspedisjon 71 12 24 50  

Tilvisning til røntgen og lab må ​innehalde

D-nummer (viss tilgjengeleg) 
Fullt namn 
Kjønn 
Fødselsdato 
Ev kva land pasienten kjem frå (dersom dette påverkar refusjon) 
Adresse i Noreg (privatadresse, midlertidig innvartering, mottak eller anna)
 
I tillegg må vi ha svarmottakar på tilvisning. 
 
Dersom foreldre/barn skal til både røntgen og blodprøvetaking er det fint med samkjøring slik at dei slepp to oppmøte ved sjukehuset

Informasjon om screening av tuberku​l​ose flyktningar

Kommunene har ansvar for å setje i verk tuberkuloseundersøking av alle Ukrainarar som oppheld seg i kommunen. Sjå info frå FHI for flytskjema som skildrar kva som rekvirerast: Tuberkulosescreening av flyktningar og asylsøkarar - FHI 

Pasienten blir vist til Klinikk for diagnostikk som gjennomfører screeninga. 

Ved positive funn som treng vidare utgreiing, eller behandling, skal kommunen vise til spesialisthelsetenesta.

Annan type screening blodprøv​​ar​

HIV, hepatitt, rubella – hos barn kan dette med fordel takast samtidig slik at dei slepp eit ekstra oppmøte og to stikk.​ 
For screening (blodprøvar) av HIV, hepatitt etc hos vaksne viser vi til Helsedirektoratet sine retningsliner om denne typen screening som skal gjennomførast av kommunehelsetenesta ved 3 månader etter ankomst Noreg. Sjå Helseundersøkelser av asylsøkarar, flyktningar og familiegjenforente - Helsedirektoratet​ for utfyllande informasjon.


Fann du det du leita etter?