Bidreg til betre relasjonar

Korleis samarbeider fastlege og sjukehus best mogleg om felles pasientar?

Korleis samarbeider fastlege og sjukehus best mogleg om felles pasientar? Dette var noko av tematikken da ortopedisk avdeling ved Kristiansund sjukehus inviterte til emnekurs for allmennlegar. – Lærerikt og relasjonsbyggande, meiner fastlege.

Over fem veker har allmennlegar vore med på det kliniske emnekurset, som er teljande for etter- og vidareutdanning for allmennpraktikarar. Kristiansund sjukehus har dei seinare åra satsa tungt på utvikling av det ortopediske fagmiljøet og stilte med eigne føredragshaldarar samt ein avdelingssjef i ortopedi frå St. Olavs Hospital. Eit slikt emnekurs har ikkje eksistert i dette geografiske området tidlegare, og har vore oppfatta som eit ønske både frå sjukehuslegar og allmennlegar.

Fleire pasientar gjennom systemet

– Vi ønskjer å bidra til tettare samarbeid, og håper kurset og diskusjonane undervegs kan bidra til å betre flyten mellom primærhelsetenesta og sjukehuset, seier Kirsti Sevaldsen, overlege i ortopedi ved Kristiansund sjukehus. Det kan til dømes vere at betre tilvisingar gjer at fleire pasientar går rett til operasjon, eller at fleire ortopediske kontrollar kan gjerast i primærhelsetenesta.
– Dermed blir det betre kapasitet på poliklinikken på sjukehuset, og vi får utnytta helseressursane betre, seier Sevaldsen.

– Lærerikt

Kurset var ei god erfaring, og lærerikt både for ortopedane og fastlegane, meiner Kenneth Swan. Han er fastlege i Kristiansund og har også ei bistilling som praksiskonsulent i Helse Møre og Romsdal, med fokus på betre samarbeid mellom allmennlegane og sjukehusa.

– Sentrale ledd- og rygglidingar vart formidla godt fagleg og på eit forståelig nivå, og det var lett å kome i dialog. Vi fekk eit godt innblikk i kva som blir vektlagt i vurdering av symptom og ortopediske plagar, og kva som er sentralt i oppfølginga. Det kom også forslag frå fastlegane som kan føre dei arbeidsføre pasientane raskare tilbake til jobb ved å endre sjukemeldingsrutinane i spesialisthelsetenesta, seier Swan. Han meiner at emnekurset vart eit sentralt møtepunkt for samhandling og å utvikle relasjonane vidare.

– Eg trur at for fleire av fastlegane vart terskelen lågare for å ta opp telefonrøret i framtida, spesielt når ein kjenner til kva for hyggelege og fagsterke personar som er i andre enden, seier Swan.