Praksiskonsulentar

Praksiskonsulentordninga (PKO) har som mål å styrke samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.

Kontakt praksiskonsulentane

Nordre Sunnmøre

Sindre Klokk
Telefon: 918 77 233

Søre Sunnmøre

Stian Endresen
Telefon: 416 34 604 

Romsdal

Thilde Camilla Svela
Telefon: 712 44 300

Nordmøre

Andreas Nybrott Hals
Telefon: 970 08 750

Helsetenester for  barn og unge

Stian Endresen
Telefon: 416 34 604 


Om praksiskonsulentordninga

Praksiskonsulentane medverkar til auka samhandling mellom allmennleger og sjukehusleger. Hovudoppgåva er å betre samarbeidet mellom legar i kommunehelsetenesta og legar i sjukehus innafor tema knytt til  diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientar.

Praksiskonsulentane  arbeider mellom anna med forbetring av tilvisingar og epikriser og for å styrke heilheita i pasientforløpa. Praksiskonsulentane har både spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta som sin arbeidsarena.  Konsulentane får innspel både frå leiing og legar i sjukehus og kommunar om samarbeidsutfordringer som kan oppstå  mellom fastleger og legar i sjukehus. Ei særleg viktig oppgåve er å arrangere faglege møteplassar for legane i kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta slik at ein har muligheit å møtes for å presentere og diskutere ulike faglege spørsmål, eksempelvis  knytt til utvikling i pasientbehandling og digital kommunikasjon.

Praksiskonsulentordninga (PKO) utgjer ei 90 % stilling i Møre og Romsdal og omfattar fem legar i brøkstillingar. Kommunane i Møre og Romsdal med på å delfinansierar ordninga.

Retningslinjer for samarbeid mellom fastleger og sykehus

Dokumentet er utarbeida i samarbeid mellom klinikkane , 3 kommuneoverlegar og praksiskonsulentane som representant for fastlegene i dei 4 ulike lokalsjukehusområda.  Målet med dokumentet er å ha ein skriftlig rettleiar for oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane . Ein har vidareført eit mangeårig godt samarbeid,  men mellom anna av pasientsikkerheitsgrunner har ein sett behovet for å gjøre denne oppgåvefordelinga skriftlig.  Dokumentet har vore ute på høring i alle klinikkar og i kommunane. Overordna samhandlingsutval fekk dokumentet til handsaming tysdag 27. november 2018 . 

Dei fatta føljande vedtak «Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal ønskjer at behandlarar i Møre og Romsdal skal følgje de anbefalingar som gis i ”Møteplass Møre og Romsdal”. 


Retningslinjer for samarbeid mellom fastleger og sykehus.pdf


Omfordeling av oppgaver mellom HMR og kommune

Vi har ein ønska utvikling innan medisin  der ny kunnskap og ny teknologi gjer at oppgåver no kan få ny behandlingsstad. Dette gjer at  «rett oppgåve på rett stad til rett tid» i dag ofte skjer nærare heimen til pasienten enn for berre få år sidan  . 
Oppgåver vert flytta frå St Olavs Hospital til sjukehusa i Møre og Romsdal og oppgåver vert flytta frå sjukehusa til kommunane. Ny teknologi kan gjere at nokre  oppgåver vert flytta frå helsevesenet til pasientane.  Oftast vert oppgåvene flytta nedover i behandlings-kjeda, men ny kunnskap gir nye   moglegheiter til at oppgåver også kan flyttast oppover i systemet .

Vurdering

Nokre gonger kan ein som klinikkar eller leiar stille spørsmål om oppgåva vert gjort på feil stad eller til feil tid. Dersom ein finn ei oppgåve som ein meiner burde vore utført på eit anna behandlingsnivå anbefaler Helse Møre og Romsdal HF at ein nytter det vurderingsskjemaet som Norsk foreining for allmennmedisin (NFA) har utarbeidd. Dette er eit verktøy i analysen av om oppgåvene vert gjort på rett sted og kva som må til for at oppgåva kan verte flytta til ein annan behandlingsstad. 

Vi anbefaler å sende forslag med utfylt skjema til  sekretær i behandlarfagrådet som er PKO-leiar Stian Endresen. Slik kan ein sikre ei god vurdering og ei god forankring blant behandlarar i Helse Møre og Romsdal HF, i kommunane og i brukarutval før ein eventuelt gjer eit flytting av oppgåver. 

Her finn du Vurderingsskjema ved omfordeling av oppgåver mellom spesialisthelseteneste og fastleger/leger i kommunehelsetenesta


Møteplass Møre og Romsdal

Møteplass Møre og Romsdal består av flere ulike tiltak som skal sikre samhandling og oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane for å få til mest mogleg utredning og behandling.

Fann du det du leita etter?