Reforhandling av samhandlingsavtalen

Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunen og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.


Vi er pliktige til å evaluere avtalen kvart andre år med mål om at avtalen utviklast til å bli eit godt rammeverk for samhandlinga til pasienten sitt best. Avtalen skal no reviderast slik at den er i tråd med gjeldande rettspraksis og dersom vesentlege forutsetningar endrast, til dømes slik som etablering av nye behandlingstilbod som krev avklaring av oppgåve- og ansvarsdeling.


Samarbeidet bygger på tillit og openheit mellom likeverdige parter som er gjensidig avhengig av kvarandre for å kunne gi eit godt heilskapleg tilbod.


Pasientens / brukarens beste skal alltid være i fokus. Pasienten/brukaren står i sentrum og er på felles helsearena enten pasienten er i helseføretaket eller i kommunen.

Prosess for reforhandling av samhandlingsavtalen
Medlemmer i forhandlingsutvalet

Covid-19 – høring ny delavtale 14 – «pandemi-tillegg»

Oppsummering prosess, innspill og veien videre

Referat fra forhandlingsutvalet

2020:

30.januar      Referat

27.februar    Referat

20.april          Referat                           Presentasjon ny delavtale 14, oppsummering og prosess

04.mai           Referat

11.mai           Referat

18.mai           Referat

25.mai           Referat

28.mai           Referat

05.juni           Referat

11.juni           Referat

20.august      Referat2019:

30.januar      Referat

17.januar:     Referat                            Presentasjon fra møtet

26.august     Referat

14.oktober:   Referat

20.november   Referat

2018: 

8.november:  Protokoll                        Vedlegg protokoll

 

Framdrift-  og møteplan forhandlingsutvalget


Framdrift-  og møteplan forhandlingsutvalget

Regionalt arbeid

2018:

05. desember Referat

2019:

09. januar Referat

Overorna samhandlingsutval


 

Fann du det du leita etter?