Reforhandling av samhandlingsavtalen

Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunen og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.


Vi er pliktige til å evaluere avtalen kvart andre år med mål om at avtalen utviklast til å bli eit godt rammeverk for samhandlinga til pasienten sitt best. Avtalen skal no reviderast slik at den er i tråd med gjeldande rettspraksis og dersom vesentlege forutsetningar endrast, til dømes slik som etablering av nye behandlingstilbod som krev avklaring av oppgåve- og ansvarsdeling.


Samarbeidet bygger på tillit og openheit mellom likeverdige parter som er gjensidig avhengig av kvarandre for å kunne gi eit godt heilskapleg tilbod.


Pasientens / brukarens beste skal alltid være i fokus. Pasienten/brukaren står i sentrum og er på felles helsearena enten pasienten er i helseføretaket eller i kommunen.

Prosess for reforhandling av samhandlingsavtalen
Medlemmer i forhandlingsutvalet

Referat fra forhandlingsutvalet

2019:

30.januar      Referat

17.januar:     Referat                                                                                        Presentasjon fra møtet

26.august     Referat

14.oktober:   Referat

2018: 

8.november:  Protokoll                        Vedlegg protokoll

 

Møteplan for forhandlingsutvalet

2019:
14.mars

29.mai

14.juni
 

Regionalt arbeid

2018:

05. desember Referat

2019:

09. januar Referat

Overorna samhandlingsutval


 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.