Reforhandling av samhandlingsavtalen

Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunen og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.


Vi er pliktige til å evaluere avtalen kvart andre år med mål om at avtalen utviklast til å bli eit godt rammeverk for samhandlinga til pasienten sitt best. Avtalen skal no reviderast slik at den er i tråd med gjeldande rettspraksis og dersom vesentlege forutsetningar endrast, til dømes slik som etablering av nye behandlingstilbod som krev avklaring av oppgåve- og ansvarsdeling.


Samarbeidet bygger på tillit og openheit mellom likeverdige parter som er gjensidig avhengig av kvarandre for å kunne gi eit godt heilskapleg tilbod.


Pasientens / brukarens beste skal alltid være i fokus. Pasienten/brukaren står i sentrum og er på felles helsearena enten pasienten er i helseføretaket eller i kommunen.

Prosess for reforhandling av samhandlingsavtalen
Medlemmer i forhandlingsutvalet

Covid-19 – høring ny delavtale 14 – «pandemi-tillegg»

Oppsummering prosess, innspill og veien videre

 

Referat fra forhandlingsutvalet

2020:

05.november  Referat

28 -29. oktober  Referat

30.januar      Referat

27.februar    Referat

20.april          Referat                           Presentasjon ny delavtale 14, oppsummering og prosess

04.mai           Referat

11.mai           Referat

18.mai           Referat

25.mai           Referat

28.mai           Referat

05.juni           Referat

11.juni           Referat

20.august      Referat2019:

30.januar      Referat

17.januar:     Referat                            Presentasjon fra møtet

26.august     Referat

14.oktober:   Referat

20.november   Referat

2018: 

8.november:  Protokoll                        Vedlegg protokoll

 

Framdrift-  og møteplan forhandlingsutvalget


Framdrift-  og møteplan forhandlingsutvalget

Regionalt arbeid

2018:

05. desember Referat

2019:

09. januar Referat

Overorna samhandlingsutval


 

Fann du det du leita etter?