HELSENORGE

Regional samhandlingskonferanse 2021 – Webinar

Helsefelleskap -  Korleis skal vi skape gode helsefellesskap? Kva
ønsker vi å oppnå, og får vi det til?

KS, helseføretaka i regionen og Helse Midt-Norge RHF arrangerer regional samhandlingskonferanse 28. april.
Målgruppa er medlemmar av helsefellesskap og samarbeidsutval og andre samhandlingsfora, helseleiarar i kommunar og helseføretak, fastlegar og representantar frå brukar- og frivillige organisasjonar.
Med bakgrunn i pandemien blir konferansen gjennomført digitalt. Webinaret er gratis.

Påmelding innan 31.03.2021, lenke til samlinga blir sendt ut til alle påmelde.

Program og påmelding – følg denne lenka