Prosjekt - Ungdomsmedisinsk prosjekt i Helse Møre og Romsdal

​Ungdomsmedisin er et relativt nytt fagområde som har vært lite belyst innen tradisjonell pediatri. Formålet er å gi pasientene et helhetlig tilbud hvor primær- og spesialisthelsetjenesten jobber bedre sammen.

​Pasientgruppen er preget av unge med sammensatte ervervete lidelser, og pasienter som har overlevd alvorlige tilstander i tidlige barneår (som f.eks kreftsykdommer, hjertesykdommer, alvorlige lunge og nyresykdommer mm).

Formålet er å gi pasientene et helhetlig tilbud hvor primær- og spesialisthelsetjenesten jobber bedre sammen for å fremme helse og utvikling til den enkelte pasient. Status pr i dag er at denne samhandlingen er mangelfull eller i verst fall fraværende.

Barne- og ungdomsmedisinsk avdeling i Ålesund søkte derfor Helse Midt-Norge om prosjektmidler for en tre-års periode, hvor vi ønsker å ha en spesiell satsing på ungdom i et samhandlingsperspektiv mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Søknaden ble innvilget kr 1 140 000 for hele prosjektperioden.

Hovedfokus vil være to pasientgrupper:

  • Ungdom med kroniske sykdommer: mestring, opplæring og transisjon fra barn til voksen.
  • Ungdom med sammensatte komplekse lidelser innen områdene psykosomatikk, kronisk utmattelse og sykelig fedme.

Gjennom prosjektet ønsker vi å oppnå følgende:

  •  Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten (både internt mellom somatisk og psykisk spesialisthelsetjeneste, og eksternt i forhold til primærhelsetjenesten)
  • Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer
  • Ungdomsmedisinske tilstander krever ulik fagkompetanse, og det tverrfaglige fokuset er spesielt viktig for pasienter med sammensatte lidelser.
  • Utvikling av fagkompetanse innen ungdomsmedisin vil kreve både etter-utdanning og erfaring med pasientgruppen.
  • Ta i bruk pasientens egne ressurser
  • Et fokus i behandlingstilbudet skal være å øke pasientens og familiens egen mestring av tilstanden, både gjennom individuell og gruppebasert opplæring.

Midlene vil bli fordelt på 2-4 sykepleiere med målsetting i at arbeidet skal føre frem til en mastergrad som grunnlag for behandlingstilbudet. Vi har invitert Barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansund til å delta i prosjektet slik at det blir et fylkesdekkende ungdomsmedisinsk fokus.