Utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

Denne sida er under utarbeiding

Bakgrunn

Helse Møre og Romsdal HF og dei tre regionråda i fylket har etablert eit samarbeidsprosjekt der ein i fellesskap skal greie ut modeller for tenestesamarbeid på tvers av tenestenivåa  for pasientar som treng døgnbasert rehabilitering i fylket. I dette ligg det å greie ut modellar for felles drift mellom aktuelle kommunar og Aure og Mork rehabiliteringssentre

Organisering med oversikt medlemmar styringsgruppe og arbeidsgruppe

Prosjektet er organisert med eigen prosjektleiar i 50% stilling, styringsgruppe og arbeidsgruppe.

Styringsgruppa består av:

Leiar: Rune Sjurgaard, Rådmann Volda kommune, representerer Sunnmøre regionråd
Britt Rakvåg Roald, ass rådmann nye Molde kommune, representerer Romsdal regionråd
Geir Nielsen, einingsleiar Helse og familetenester Aure kommune, representerer Orkidè regionråd
Camilla Almås, verksemdsleiar for aktivisering og velferd nye Ålesund kommune, representerer Sunnmøre regionråd
Trude Nordskag, tillitsvalgt Norsk fysioterapeut Forbund
Helge Ristesund, spesialrådgivar, HMR, stab adm dir
Jorun Bøyum, klinikksjef klinikk for medisin og rehabilitering, HMR,
Lena Bjørge Waage, samhandlingssjef, seksjon for samhandling, fagavdelinga, HMR
Tore Jo Nilsen, seniorrådgivar, Helse Midt-Norge
Hilde Marie Kleiven, brukarrepresentant, Brukerutvalet HMR
Inger Nossen Sandvik, brukarrepresentant, Brukerutvalet HMR
Birgitte Ulstein Kvangarsnes, foretakstillitsvalgt Norsk Ergoterapeut Forbund

Arbeidsgruppa består av fagpersoner med brei kompetanse på rehabilitering:

Arbeidsgruppa
​Navn​Stilling/funksjon​Arbeidssted​Representerer​E-post
​Synnøve Opsahl Melseth​Prosjektleder​Helse Møre og Romsdal HFsynnove.melseth@helse-mr.no
​Gunn Faksvåg​Ergoterapeut​Molde kommune​RORgunn.anita.faksvag@molde.kommune.no
​Lisbeth Løvoll​Ergoteraoeut/leder​Ålesund kommune​SRRlisbeth.lovoll@alesund.kommune.no
​Roger Kvalsvik​Fysioterapeut, seksjonsleder rehabilitering​Herøy kommune​SRRroger.kvalsvik@heroy.kommune.no
​Bente Åsbø​Fag- og utviklingsleder Storhaugen helsehus​Kristiansund kommune​Orkidèbente.asbo@kristiansund.kommune.no
​Ingvild Kjeldsberg​Legespesialist i fysikalsk medisin og rehab, medisinsk faglig rådgiver​Seksjon for poliklinikk fysikalsk medisi, Helse Møre og Romsdal HF​HMRingvild.kjeldsberg@helse-mr.no
​Anita Nybø​Seksjonsleiar​Mork rehabiliteringssenter, Helse Møre og Romsdal HF​HMRanita.myklebust.nybo@helse-mr.no
​Aud Bente Skar​Seksjonsleiar​Aure rehabiliteringssenter, Helse Møre og Romsdal HF​HMRaud.bente.skar@helse-mr.no

Mandat

  • Kartlegge det noverande samla døgntilbodet innan døgnbasert rehabilitering i fylket (inkludert private regionale tilbod).
  • Kartlegge og definere det samla behovet for døgnbaserte rehabiliteringstenester i Møre og Romsdal, inkludert betre avklaring av kva som er kommunal og kva som er spesialisert rehabilitering med fokus på heilskaplege pasientforløp.
  • Avklare framtidig organisering og lokalisering av døgntilbod innan spesialisert rehabilitering som ikkje treng ligge i sjukehus (eksklusiv private tilbod).
  • Avklare behovet for interkommunalt samarbeid innan rehabiliteringsfeltet.
  • Vurdere ulike former for samarbeid som t.d. etablering av felles tverrfagleg vurderingsteam.
  • Tilrå framtidig felles samarbeids- og driftsmodell (inkludert selskapsform, økonomi eigarforhold av eigedomar m.v.) for Aure og Mork rehabiliteringssenter der både helseføretaket og aktuelle kommunar deltek.

Mandat

Referat frå styringsgruppemøte

02.10.201930.08.2019

Tidslinje

Tidsplan

Tidsplan for samarbeidsprosjektet

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.