Karbamazepin

​S-Karbamazepin


Analyseres i Molde og Ålesund.

Terapeutisk område

15 – 45 µmol/L (som antiepileptikum).
Toksisk grense. >50 µmol/L

Indikasjoner

Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum. For vurdering av svar i relasjon til terapeutisk område, bør prøven taes slik at bunn-konsentrasjonen blir målt (rett før neste dose), og i likevektstilstand (se nedenfor).

Tolking

Karbamazepin er «kjemisk beslektet» med tricycliske antidepressiva. Det blir brukt i behandling av visse former for epilepsi, av trigeminusnevralgi, stundom av alkoholabstinens og diverse andre tilstander. Absorpsjon ved peroral tilførsel er langsom og variabel. Vanligvis oppnåes maksimal serumkonsentrasjon 4-8 timer etter inntak. Mellom 70 og 80% av karbamazepin i plasma er proteinbundet. Halveringstiden er 19-54 timer ved akutt medisinering, men bare 5-27 timer ved maksimal enzyminduksjon etter 2-4 ukers behandling. Således tar det 2-4 uker før man oppnår likevektskonsentrasjon ved start av behandlingen, men bare 3-5 dager etter doseendring ved kronisk terapi. Barn og gravide har relativt korte halveringstider. Husk mulighet for interaksjonsproblemer pga. enzyminduksjon! Toksiske effekter er vanlige ved konsentrasjoner over 50 µmol/L, men kan sees ved lavere konsentrasjoner hos pasienter som samtidig får andre antiepileptika, og hos pasienter med lavere grad av proteinbinding. Enkelte tilrår 35 µmol/L som øvre terapigrense hos pasienter på kombinasjonsbehandling. Den kliniske betydning av å kjenne konsentrasjonen av karbamazepin 10,11-epoksyd er ennå ikke avklaret. Denne aktive metabolitten kryssreagerer ca. 50% med karbamazepin i vår metode. Tricycliske antidepressiva, klorpromazin og prometazin i terapeutiske konsentrasjoner gir falsk for høye karbamazepinverdier.

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics). 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.