Valproat

​S-Valproat


Analyseres i Molde og Ålesund.

Terapeutisk område

300 - 700 umol/L.

Indikasjoner

Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum. For vurdering av svar i relasjon til terapeutisk område, bør prøven tas slik at bunn-konsentrasjonen blir målt (rett før neste dose), og i likevektstilstand (se nedenfor).

Tolking

Valproat er en forgrenet fettsyre med antiepileptisk effekt, og brukes i behandling av visse former for epilepsi. Absorpsjon ved peroral tilførsel er relativ rask (preparatavhengig) og fullstendig, med maksimal serumkonsentrasjon 1-4 timer etter inntak av mikstur. Mellom 75 og 95% av valproat i plasma er proteinbundet. Binding av valproat til serumproteiner viser metningstendens i terapeutisk område, slik at prosent fritt valproat øker med økende totalkonsentrasjon. Halveringstiden hos voksne er 8-20 timer ved monoterapi, 6-12 timer ved kombinasjonsbehandling. Barn har noe lavere halveringstider. Husk mulighet for interaksjonsproblemer pga. enzymhemning! Det tar 1-4 døgn før man oppnår likevektskonsentrasjon ved start av behandlingen (monoterapi). Den antiepileptiske effekt er ikke særlig godt korrelert til serumkonsentrasjon. De fleste pasienter trenger en bunnkonsentrasjon over ca. 300 umol/L for å oppnå antiepileptisk effekt. Relasjonen mellom toksiske effekter og serumkonsentrasjon er ikke åpenbar. Alvorlige bivirkninger er mulig assosiert med konsentrasjoner over ca. 700 umol/L, men fatale, hepatotoksiske reaksjoner er sett hos pasienter med konsentrasjoner i Terapeutisk område: Hepatotoksisiteten synes å være mer uttalt ved kombinasjonsbehandling.

Analysemetode

ECLIA, Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.