Spesialisering i generell kirurgi ved Molde sjukehus

Om kirurgisk avdeling, Molde

Sjukehuset vårt er eit godt differensiert lokalsjukehus. Kirurgisk avdeling i Molde er ei felles kirurgisk avdeling med seksjonering innan gastrokirurgi, urologi og plastikkirurgi og sørger for kirurgisk behandlingstilbod til befolkninga i Nordmøre og Romsdal som utgjer om lag 110 000 innbyggjarar. Ved avdelinga har vi 28 blautkirurgiske senger fordelt på to sengepostar, de øvrige sengene ved dei to sengepostane er til andre kirurgiske fagfelt om ortopedi, ØNH, auge og gynekologi. Vi er 6 overlegar og 8 LIS-legar ved avdelinga. Det er felles kirurgisk vaktordning der LIS-legane går i eige vaktsjikt med todelt vaktdøgn heile veka. Primærsjiktet dekkast opp av LIS1-legar. Overlegane dekker bakvakt med heimevaktordning. I tillegg til sengeposten har vi eigen kirurgisk poliklinikk, samt operasjonsavdeling og dagkirurgisk eining.

Om utdanningsløpet

Avdelinga vår er ein ypperleg arena for ei brei, generellkirurgisk erfaring. Når du startar hos oss vil du vanlegvis, med avhengig av tidlegare arbeidserfaring, starte med generell rotasjon for å kunne oppfylle læringsmåla knytt til del 2 felles kirurgi og vi estimerer at du treng om lag 2 år på å oppfylle desse læringsmåla. Dei fleste kan du gjere ved alle sjukehusa, men fordi vi har noko funksjonsdeling og det er litt variasjon i behandlingstilbodet ved dei ulike sjukehusa kan du trenge nokre hospiteringsdagar ved eit av dei andre sjukehusa. Etter kvart som du får meir erfaring og aukar kompetansen din, får du meir krevande oppgåver for å kunne oppfylle læringsmål i del 3 generell kirurgi. For læringsmål i del 3 vil du trenge om lag 3 år hos oss for å få oppfylt dei læringsmåla vi tilbyr. Du må i tillegg pårekne om lag 1 år i Ålesund for å oppfylle læringsmåla vi ikkje tilbyr før du er klar for teneste ved universitetssjukehus. Dette er for å oppfylle læringsmål knytt til karkirurgi, bryst-/endokrinkirurgi og noko kreftbehandling du treng denne tenesta. Med unntak av thoracotomiinngrep og frilegging og anastomosering av arterie, kan operasjonslista for sjølvstendig utførde innrep fullførast ved sjukehusa i foretaket, og dei fleste ved alle sjukehusa.

Det er behov for 18 månader spesialiseringsperiode ved universitetssjukehus. Vi har avtale med St. Olavs Hospital i Trondheim for slik teneste. I løpet av denne tenesta må du og gjere nokre læringsmål knytt til thorakskirurgi.


Introduksjon av nye LIS

Når du startar hos oss blir du tatt godt imot og introdusert i avdelinga! Du får omvisning og nødvendig opplæring i rutiner, prosedyrer og dataprogram du skal bruke. Deretter blir du raskt sett i arbeid etter erfaringsnivå, der overlege alltid er tilgjengelig for spørsmål. Dei som ikkje er kjent på sjukehuset frå før vil bli introdusert til vaktarbeid med å ha dagvakter den første tida.

Internundervisning og kurs

Internundervisninga er tilpassa læringsmåla og vi følgjer eit undervisningsopplegg over om lag 2 år. Det blir satt opp undervisningslister for haust- og vårhalvår. Både overlegar, LIS-legar held undervisning. Det er undervisning 45 minutt kvar måndag og 90 minutt kvar torsdag. Undervisninga er både forelesningsbasert og gjennomgang av aktuelle kasuistikkar og artiklar. I tillegg er det felles internundervisning for alle legar på sjukehuset ein gong kvar veke.

Vi forventar at du deltek på nasjonale kurs som er obligatoriske for spesialiteten og fra avdelinga får du fem dagar kvar halvår til slik permisjon. Det blir og gitt ytterlegere permisjon dersom det passar med dei andre arbeidsoppgåvene du har.

Simulering og ferdighetstrening

Vi har regelmessig simulering med traumeteamet. Katastrofeøving i foretaket rullerer mellom dei fire sjukehusa, altså kvart 4. år på dei ulike sjukehusa. Her deltek m.a. alle tilknytta kirurgisk avdeling.

Ved avdelinga har vi D-box og det er høve til dagleg trening på denne.

I heile foretaket arbeider vi med å strukturere inngrep og utstyr. Mellom anna vil vi definere kvart inngrep som ein serie av etappar, der du kan gjere ulike etappar av eit inngrep ut i frå erfaring og kompetanse. Dette trur vi gir betre og raskare operasjonstrening.

Supervisjon, rettleiing og fagleg utvikling

Du får tildelt rettleiar når du startar og det er sett opp regelmessige møter med rettleiar. Ved behov er det tilgang på både formelle og uformelle møter med rettleiar ved behov. Vi forventar at du deltek på faglege møter. Saman med rettleiar skal du lage ein plan for å få oppfylt alle nasjonale kurs og deltaking på regionale/nasjonale møter.

Det er sett av tid til fordjuping tilsvarande 4 timar kvar veke.

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering. Det gjerast anten i dialog med rettleiar, supervisørar eller i eit evalueringskollegium. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.

Forsking

Det er ingen legar i avdelinga med PhD-grad. Foretaket har ei forskingsavdeling i Ålesund og vi bruker denne ved behov. Det er god tilgang på elektroniske tidsskrift i foretaket. Vi har ikkje noko pågåande forskingsprosjekt i avdelinga nok. LIS-legar hos oss blir oppmoda til å drive enkle registreringsarbeid, skrive artiklar og ha innlegg på kirurgisk haustmøte.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kolleger, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Det er laga ein felles plan for å oppfylle felles kompetansemål i Helse Møre og Romsdal. Mykje av dette lærer du medan du arbeider i eiga avdeling og med pasientretta arbeid og det er viktig å hugse på at dette er ein viktig del av det å utøve legeyrket. Utanom vanleg klinisk arbeid, skal mellom anna også alle LIS 2/3 delta på rettleiingskurs, vere med i tverrfaglege og tverrprofesjonelle faglege møter, vere med i teamarbeid der det er aktuelt, delta i pasientopplæring i eige fag, vere med på gruppevegleiing for oppsette tema og også delta på nasjonale og lokale kurs. Du skal også vere med i eit forbetringsarbeid eller forskingsprosjekt på eiga avdeling, til dømes kan dette vere å forbetre ei prosedyre eller eit pasientforløp.

Individuell utdanningsplan

Du skal ha ein individuell utdanningsplan som skildrar kva utdanning du skal gjennomføre og korleis dette skal gjennomførast. Individuell utdanningsplan er dermed både ein utdanningsplan og ein gjennomføringsplan. Denne vil til dømes skildre når du skal i spesialiseringsperiode til universitetssjukehus, og også i kva grad det er mogleg/naudsynt med rotasjon internt i vårt foretak. Eigne malar skal nyttast til dette. Rettleiar, du og din leiar vil saman lage din utdanningsplan innan to veker etter at du har starta.​

Utdanningsutval

Utdanningsutvalet er sett saman av 1 overlege og 1-2 LIS-legar. Det er overlege som leiar utvalet.

Tillitsvalde

Det er tillitsvalgte på både avdelings-, sjukehus- og foretaksnivå. Samarbeidet mellom dei tillitsvalte er godt og dei blir inkludert i alt som er relevant for LIS-gruppa.

Kontakt

For meir informasjon, ta kontakt med:

Kenneth Klemetzen, overlege gastrokirurgi og seksjonsleiar


Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.