HELSENORGE

Nye LIS1 og sjukepleiarar øver saman

Uansett om du er nyutdanna eller har erfaring, er simuleringstrening med på å styrke teamarbeidet og bidreg til at samarbeidet fungerer godt når det blir alvor.  

-Simulering handlar ikkje om å teste for å sjekke kva ein kan og ikkje kan. SimiLIS handlar om å trene på vanlege akutte hendingar som LIS1 møter i arbeidskvardagen. Føremålet er å erfare korleis vi kan fungere betre som team rundt pasienten. Læringsmål som effektiv kommunikasjon og tydeleg leiing må lærast og terpast på.  I etterkant går vi gjennom scenariet og diskuterer kva som var bra og kva som kan gjerast betre, seier Kristoffer Sand. Det gjeld å førebu seg i trygge omgjevnadar slik at ein betre førebudd på neste situasjon. 

teamarbeid

Læring gjennom simulering kan få teamarbeidet til å fungere godt når det blir alvor

Deltakar og LIS1 Janne Maurstad støttar kollegaen sin. Maurstad starta som LiS1 ved Ålesund sjukehus 1. september. -I dagens øving fekk  eg utfordra meg sjølv, og eg blei meir obs på kva eg kan forbetre. Det tryggar meg i arbeidet at vi har øvd på rutinene.  

Realistisk læring  
Under øvinga vart det nytta markør, dvs ein kollega som har pasientrolla. På denne måten blir øvinga meir realistisk, ein får normal interaksjon med pasienten og kan få tilbakemelding frå pasienten om korleis han opplever situasjonen.  

Lisa Fylling og Janne Maurstad er ferske LIS1 og har deltatt på eit av HMR sine mange simuleringskurs og sitt igjen med ei god e

Lisa Fylling og Janne Maurstad er ferske LIS1 og har deltatt på eit av HMR sine mange simuleringskurs og sitt igjen med ei god erfaring


Oppmoder fleire til å delta 
-Som del av oppbygginga av dette prosjektet har eg fått vore med på mykje simulering rundt på alle sjukehusa i HMR og sett korleis det blir trena for å gi et likt tilbud til alle nye LIS1 hos oss. Simulering er ein viktig arena for å trene på teamferdigheter. Samtidig er det viktig med avsatt tid for å snakke gjennom erfaringane og

Overlege Kristoffer .Ø. Sand har vore med som fasilitator sidan oppstarten Similis

læringsmåla etterpå. Det at vi er både legar og sjukepleiarar som øver saman gjer at vi blir betre kjent,


tryggare på kvarandre og våre ulike roller i samarbeidet rundt pasienten. Vi tilstreber at det er fasilitator fra både lege og sjukepleiarprofesjon tilstades når vi øver saman. Eg vil gjerne oppfordre fleire, spesielt legar, til å ta fasilitatorutdanning. Vi treng denne kompetansen for å kunne drive simuleringsaktivitet med høg kvalitet og godt læringsutbytte for alle som deltar. Om du er interessert i å vite meir om moglegheiter for kursing kan interesserte ta kontakt med meg, sin næraste leiar eller Elisabeth Forberg i VirtSim. 

DEBRIEFING: Etter gjennomført øvelse setter teamet seg sammen og evaluerer simuleringsaktiviteten

-Det er svært viktig for oss at leiarane i HMR ser potensialet i simulering for å oppnå god kommunikasjon og trygg pasientbehandling, seier koordinator Elisabeth Forberg. Vi har no mange års eraring med simulering i HMR og har fått kompetanse til å drive målretta og god trening. Men det er avgjerande at det blir sett av tid for dei tilsette slik at vi kan bygge opp denne treningsforma vidare, avsluttar ho.