Utdanningswebinar 2020 – Helse Midt Norge

Å få til ein smidig overgang frå student til arbeidstakar er nødvendig for begge partar. Er dagens profesjonsutdanninger relevante for arbeidslivet?

Webinaret er gratis og har utdanningsrelevans og kompetansebygging som ramme og vi har hyra flinke føredragshaldarar som ser på  både utfordringar og nye moglegheiter i overgangen frå utdanning til praksis;  Kva verkemiddel er aktuelle for å styrke den ferske utøveren? 
Fredrik Steen loser oss gjennom dagen, han er ein svært erfaren programleiar som balanserer elegant mellom humor og fagleg innhald

Hald av dagen:

10. desember 2020. kl. 10:00 - 15:00


Bilete_lite.jpg

Tema første del: Diagnose

Status frå ulike aktører. Er dagens profesjonsutdanninger relevante nok for arbeidslivet?
Nyutdannet, arbeidsgiver, utdanningsinstitusjon gjev sine perspektiv i dette webinaret. Kva seier forsking om temaet og kva krev myndigheitene?
KL.10:00
Velkomen og opning av konferansen

KL 10:10
Utfordringar som nyutdanna profesjonsutøvar
Sjukepleiar Andreas Foss Follesø (Helse Møre og Romsdal) og barnevernspedag Elise Karoline Iversen Frostad (Barneverntenesta) - deler sine erfaringar som nyutdanna

KL 10:30
Frå student til profesjonell – praksissjokk?
Professor Kåre Heggen, Høgskolen i Volda
Eit yrkesfelt som i praksis møter nyutdanna som om dei er «ferdigvare», kan bidra til at overgangen mellom utdanning og arbeid vanskeliggjerast. Når praksissjokket drøftast, er det derfor vesentleg å rette søkelyset både mot den kvalifiseringa som føregår i utdanninga og i yrkesfeltet


Pause

KL 11:10
God og relevant praksis: Tips og råd på veien
Seniorrådgjevar Stein Erik Lid, NOKUT
Overordna funn frå NOKUTs praksisprosjekt blir presentert

KL 11:40:
Refleksjon
Ein samtale mellom føredragshaldarane

KL 12:10
Pause


Tema andre del: Behandling

Nye moglegheiter i overgangen frå utdanning til praksis - kva kan vi få til?

KL 13:10
Hvordan kan praksisveiledning styrke overgangen fra student til yrkesutøver?
Universitetslektor Bente Skagøy, NTNU
Bente Schei Skagøy har gjennomført ein pilotstudie med bruk av Styrket veiledning i praksis (SVIP) – en modell for praksisveiledning som sett søkelyset på veilederens kompetanse.

KL 13:30
Hvordan kan opplæring av nyutdannede styrke overgangen fra student til yrkesutøver?
Ass. seksjonsleder Ingvill Hareide Rødal, Helse Møre og Romsdal
Assisterende seksjonsleiar og barnesjukepleiar Ingvill Hareide Rødal er opptatt av å gi nyansatte eit godt fagleg grunnlag i møte med born og ungdom som pasientar og deira pårørande, og seier det er lov å være ny i jobben.

Pause

KL. 14:00 
Hvordan kan formell lederkompetanse i helse- og sosialfag redusere gapet mellom utdanning og praksis?
Professor Turid Aarseth, Høgskolen i Molde


KL. 14:20
Skal vi slutte å møtes? Muligheter ved digitale løsninger
Førsteamanuensis i sosialfag Bente Hasle, Høgskulen i Volda
Viktige erfaringar frå eit heildigitalt undervisningsopplegg i tverrprofesjonelt samarbeid i regi av UH-nett Vest, kan bidra til kunnskap om utfordringar, men også om moglegheiter når studentar og praksisfeltet ikkje har høve til å møtast fysisk

KL 14:40
Avslutning

Meld deg på her (bindende påmelding)  

Dette webinaret erstatter Utdanningskonferansen (10.-11. juni) som vart avlyst grunna pandemien.

Bilde med alle logo_hvit bakgrunn.jpg

Fann du det du leita etter?