HELSENORGE

Utdanningswebinar 2020 – Helse Midt Norge

Å få til ein smidig overgang frå student til arbeidstakar er nødvendig for begge partar. Er dagens profesjonsutdanninger relevante for arbeidslivet?

Webinaret sendes live her:
https://youtu.be/DcnxMd81fGg

Webinaret er gratis og har utdanningsrelevans og kompetansebygging som ramme og vi har hyra flinke føredragshaldarar som ser på  både utfordringar og nye moglegheiter i overgangen frå utdanning til praksis;  Kva verkemiddel er aktuelle for å styrke den ferske utøveren? 
Fredrik Steen loser oss gjennom dagen, han er ein svært erfaren programleiar som balanserer elegant mellom humor og fagleg innhald

Hald av dagen:

10. desember 2020. kl. 10:00 - 15:00


Bilete_lite.jpg

Tema første del: Diagnose

Status frå ulike aktører. Er dagens profesjonsutdanninger relevante nok for arbeidslivet?
Nyutdannet, arbeidsgiver, utdanningsinstitusjon gjev sine perspektiv i dette webinaret. Kva seier forsking om temaet og kva krev myndigheitene?
KL.10:00
Velkomen og opning av konferansen

KL 10:10
Utfordringar som nyutdanna profesjonsutøvar
Sjukepleiar Andreas Foss Follesø (Helse Møre og Romsdal) og barnevernspedag Elise Karoline Iversen Frostad (Barneverntenesta) - deler sine erfaringar som nyutdanna

KL 10:30
Frå student til profesjonell – praksissjokk?
Professor Kåre Heggen, Høgskolen i Volda
Eit yrkesfelt som i praksis møter nyutdanna som om dei er «ferdigvare», kan bidra til at overgangen mellom utdanning og arbeid vanskeliggjerast. Når praksissjokket drøftast, er det derfor vesentleg å rette søkelyset både mot den kvalifiseringa som føregår i utdanninga og i yrkesfeltet


Pause

KL 11:10
God og relevant praksis: Tips og råd på veien
Seniorrådgjevar Stein Erik Lid, NOKUT
Overordna funn frå NOKUTs praksisprosjekt blir presentert

KL 11:40:
Refleksjon
Ein samtale mellom føredragshaldarane

KL 12:10
Pause


Tema andre del: Behandling

Nye moglegheiter i overgangen frå utdanning til praksis - kva kan vi få til?

KL 13:10
Hvordan kan praksisveiledning styrke overgangen fra student til yrkesutøver?
Universitetslektor Bente Skagøy, NTNU
Bente Schei Skagøy har gjennomført ein pilotstudie med bruk av Styrket veiledning i praksis (SVIP) – en modell for praksisveiledning som sett søkelyset på veilederens kompetanse.

KL 13:30
Hvordan kan opplæring av nyutdannede styrke overgangen fra student til yrkesutøver?
Ass. seksjonsleder Ingvill Hareide Rødal, Helse Møre og Romsdal
Assisterende seksjonsleiar og barnesjukepleiar Ingvill Hareide Rødal er opptatt av å gi nyansatte eit godt fagleg grunnlag i møte med born og ungdom som pasientar og deira pårørande, og seier det er lov å være ny i jobben.

Pause

KL. 14:00 
Hvordan kan formell lederkompetanse i helse- og sosialfag redusere gapet mellom utdanning og praksis?
Professor Turid Aarseth, Høgskolen i Molde


KL. 14:20
Skal vi slutte å møtes? Muligheter ved digitale løsninger
Førsteamanuensis i sosialfag Bente Hasle, Høgskulen i Volda
Viktige erfaringar frå eit heildigitalt undervisningsopplegg i tverrprofesjonelt samarbeid i regi av UH-nett Vest, kan bidra til kunnskap om utfordringar, men også om moglegheiter når studentar og praksisfeltet ikkje har høve til å møtast fysisk

KL 14:40
Avslutning

Meld deg på her (bindende påmelding)  

Dette webinaret erstatter Utdanningskonferansen (10.-11. juni) som vart avlyst grunna pandemien.

Bilde med alle logo_hvit bakgrunn.jpg

Fann du det du leita etter?