Illustrasjon: Bygger stein på stein

Koordinerande eining (KE)

Ansvar og oppgåver

  • KE skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilboda i kommunane
  • Ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilboda i Midt-Noreg
  • Vere kontaktpunkt for samarbeid med kommunane
  • Legge til rette for brukarmedverknad
  • Ha overordna ansvar for individuell plan og koordinator

Rehabiliterings- og habiliteringstenester

Desse offentlege tenestene har vi i Møre og Romsdal:

Åpningstider sommer 2016 for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge

Habilitering av barn og unge Kristiansund

Habilitering av barn og unge Ålesund

Hudavdelinga

Klinikk for psykisk helsevern

Klinikk for rehabilitering

Kompetansesenter rus Midt-Noreg KORUS

Logoped Molde

Molde behandlingssenter

Ålesund behandlingssenter

Private rehabiliteringsinstitusjonar i Midt-Noreg finn du her

Individuell plan

Du som har behov for langvarige og koordinerande helsetenester har også rett til ein individuell plan. Den skal bidra til å koordinere kontakta mellom deg og helsetenesta, slik at du får effektiv hjelp til å bli frisk og/eller sjølvhjelpt.

Det finns fleire verktøy for individuell plan. Spør kva verktøy kommunen din bruker. Nokre verktøy er nettbaserte som du får tilgang til, medan andre har planane i eit fagsystem der du får ut eit dokument.

Råd til å utvikle gode individuelle planar (e-læring, helsekompetanse.no)

Individuell plan = brukaren sin plan (pdf)

Samhandling

Vi skal sørge for faste kontaktpunkt for informasjon og samhandling mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta, og bidra til felles kompetanseheving for å sikre at pasienten får best mogeleg kvalitet og kontinuitet i rehabiliteringsprosessen.  

To gongar i året har vi nettverkssamlingar for fagleg støtte og utvikling. Det er etablert eitt nettverk mellom kommunane på Sunnmøre og eitt nettverk mellom kommunane i Nordmøre og Romsdal.

Desse har rolla som koordinerande eining i kommunane

Styrande dokument

Vedtekne samhandlingsavtalar

Retningsliner for indivuduell plan (pdf)

Rettleiar for rehabilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)

Lov om koordinerande eining i kommunane (Lovdata)

Lov om koordinerande eining i spesialisthelsetenesta (Lovdata)

Pasient- og brukarorganisasjonar

Pasient- og brukarorganisasjonar  (helsenorge.no)

E-læring og filmar

Animasjonar (nhi.no)

Gunvor skal til mammografi (aldringoghelse.no)

M for Maya, ein film om rehabilitering (helsekompetanse.no)

Råd til å utvikle gode individuelle planar (helsekompetanse.no)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.