HELSENORGE
Læring og meistring i Forslag til statsbudsjett 2020

Fortsatt satsing på kommunale Frisklivs- lærings- og meistringstenester

Samhandling, kommunale frisklivs- lærings- og meistringstenester er en del av Statsbudsjettet.

​Samhandling

I forslaget til statsbudsjett for 2020 slås det fast at «leve-med»-tilboda i kommunane ikkje er eit alternativ til, men bør komme i tillegg til spesialisthelsetenesta sine diagnosespesifikke kurstilbod (Post 60). Dette inneberer at samhandling og pasientforløpsarbeid fortsatt er områder som må prioriterast, så pasientar og pårørande får gode og samanhengande tenester som bidrar til best mulig helse og meistring.

Kommunale tenester

I opptrappingsplanen for kommunal habilitering og rehabilitering er læring og mestring en del av dette, denne opptrappinga regnes no som avslutta så frå 2020 er det ikkje lagt opp til meir midlar innan dette feltet.
Det foreslåast ei omorganisering mht oppfølging og tilskotsordninga for start av friskliv og meistring i kommunane, frå 1. januar blir dette forslått som en oppgåve for fylkeskommunen og ikkje lengre fylkesmannen. Tilskotsordninga for start av friskliv og meistring vidareførast på same nivå, med 18 millionar pr år.

Spesialisthelsetenesta

Det er også i post 10.30 slått fast at pasient- og pårørandeopplæring er en lovfestet oppgåve for spesialisthelsetenesta (I hht Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-8).

Generelle trekk

I forslaget som heilheit skisseras det fem overordna mål, to av desse er direkte relevante for lærings- og meistringsarbeid:  «Mål 3: Prioritere psykisk helse- og rusfeltet, med satsing på tidlig innsats, bedre behandling og forebygging» og mål 5: «Folkehelse som fremmer gode liv og helse gjennom livsløpet».

Helsekompetanse er trekt fram som eit generelt viktig område: «For å nå disse målene må tjenestene legge til rette for at pasienter med ulik helsekompetanse kan forstå og ta i bruk helseinformasjon, for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse.» (Kap. 1).