Helsenorge

Mestring med Funkis

Kjenner du nokon som strever med å få kvardagen til å fungere og som ønskjer endring i livet?

Frå høgre: Steinar Waksvik (FUNKIS),  Annlaug Stavik (FUNKIS), Kari Anne Nerland (LMS), Toril Kvisvik (LMS) og Oddveig Rørstad (LMS)

​Studieforbundet Funkis har utarbeidd eit kurs-konsept som inneheld verktøy for å  lage gode endringsprosessar,  hjelp til å finne nyttige mål, og til å gjennomføre dei.

Endring

Endring må komme innafrå, og må skapast av den enkelte.  Å jobbe saman med andre i liknande situasjon, vil for de fleste, kunne auke motivasjonen og sansynlegheita  for å nå sine mål er større når man opplever og hjelp og støtte frå andre.
Endring tek tid. Gjennom aktiv jobbing, både munnleg og skriftleg, vil ein kunne lære seg teknikkar som kan brukast etter at kursperioden er over.

Kurset

Kurset tar opp mange ulike tema, som skal styrke den enkelte og legge grunnlaget for gode meistrings-opplevingar.  Som døme kan nemnast; korleis kommuniserer vi med andre? Korleis  handtere utmatting? Kvifor er avspenning, kosthold og fysisk aktivitet viktig å være bevisst på?  Korleis takla problem og vanskelege kjensler?

Det blir oppstart i Molde den 25.09. Kurset går over de 6 påfølgande tysdagar, a`2,5 timer, frå kl.12.00 til kl. 14.30 i FFO sine lokalar på Folkets Hus i Molde

Kurset vert leia  av brukarar til-knytt Funkis,  med Lærings- og meistringssenteret som støttespelarar.

Diagnoseuavhengig

Kurset  er diagnoseuavhengig og ein treng  ikkje henvisning frå lege.
Man får utdelt kursmateriell, og det blir enkel servering på kvar kursdag.
Kursavgift er kr. 400 som dekkjer alle utgifter

Påmelding til:

Annlaug Stavik tlf.: 454 18 550 mail: morfunkis@gmail.com  
Kari Anne Nerland tlf.: 71 21 77 85/ 476 63 021 (LMS)

Frist for påmelding: 10.09 2018.

Program i pdf