HELSENORGE

Rettigheitskurs som dialogkafé

Kurs om rettigheiter for foreldre/føresette til born i skulelader og ungdom over 16 år med særskilde behov har dei siste åra vore arranger i kommunane. I november ville ein i Molde forsøke seg på ein vri og la opp til å gjennomføre kurset som ein dialogkafé.

​Deltakarane blei delt i  grupper i forhold til borna sin alder og fordelt rundt på ulike borda. På den måten hadde dei fleire felles utfordringar å dele med kvarandre. Alle innleiarane frå kommunen, inkludert NAV, hadde utarbeid relevante oppgåver til diskusjon etter sine innlegg. Til slutt fekk alle moglegheit til å stille direkte spørsmål til innleiarane ved at dei gikk rundt i dei ulike gruppene.

Ulike tema

Tema som fleire var opptekne av og ynskte informassjon om var til dømes  hjelpemidlar, ulike bistandsordningar, motorikk/gym, pedagogiske opplegg i skulen, rett til fri ved born sin sjukdom, oppfølging frå helsevesen  og ved opplæring i forhold til diagnosar.

I matpausen kunne deltakarane besøke dei ulike torga, kor blant anna organisasjonane fekk presentera seg.
Tema etter matpausen var verjemål ved fylkesmannen i Møre og Romsdal og  innlegg frå Helse Møre og Romsdal om arbeidet med born og unge i helseføretaket.

Arrangør

Arrangør var  Klinikk for kvinner barn og unge og Lærings- og meistring-senteret, Helse Møre og Romsdal.    Molde kommune og ulike organisasjonar var også tett med i planlegging og gjennomføring. Til dømes kan ein nemne Autismeforeininga, som innleia dagen med ei forteljing om det å ha eit born med aspergers syndrom.

Ut i frå evalueringane som kom inn var deltakarane særs nøgde med organiseringa og innhaldet av dagen. Dei fekk betre tid til diskusjonar og erfaringsutveksling enn tidligare og det å få stille direkte spørsmål blei høgt verdsatt.
Arrangørane var og svært nøgde og håper dette blir ein modell for denne type opplæring i framtida.