Vil du vite mer om parkinson og er helsepersonell?

Da bør du møte opp ved Ålesund sjukehus, auditoriumet, den 11. sept for da inviterer Helse Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Parkinsonforening til fagdag om Parkinson Tirsdag 11. september 2018 i Auditoriet, Ålesund Sjukehus

Vil du vite mer om parkinson og er helsepersonell?

​Målgruppen er helsepersonell i kommuner og helseforetak, fastleger/tilsynsleger.

Ingen kursavgift, Møre og Romsdal Parkinsonforening spanderer lunsj

Påmeldingsfrist 29. august 2018
Påmelding til: espen.ervik@helse-mr.no

Forelesere:
• Nevrolog, seksjonsleder Hans H. Daae-Qvale v/ sjukehuset i Ålesund
• Helsefaglig rådgiver i Norges Parkinsonforbund, Ragnhild S. Støkket
• Logoped MNLL, Evy Janne Nedrevold, Teamleder Ålesund voksenopplæring, Spesialpedagogisk avdeling
• Ergoterapeut, Lisbeth Løvoll
• Brukerrepresentanter fra Møre og Romsdal Parkinsonforening
 

Møre og Romsdal parkinsonforening spanderer lunsj. Dagen er gratis.

I Norges Parkinsonforbunds arbeidsprogram for perioden 2017 – 2019 er noen av de prioriterte oppgavene å få kompetanseheving i kommunene og spesielt bedre kompetansen i kommunale hjemmetjenester og sykehjem.

Forbundet vil gjennom Fylkes- og Lokalforeningene være med på iverksette kompetansehevingstiltak i kommunehelsetjenesten. Personer med Parkinson og deres pårørende skal være trygge på at de får god og målrettet oppfølging fra kommunehelsetjenesten. For å bedre situasjonen må det kommunale hjelpeapparatet utvide kompetansen om sykdommen, både i hjemmebaserte tjenester og i sykehjem.

For å forebygge funksjonsfall trenger personer med Parkinson oppfølging og behandling fra kompetent helsepersonell. Det er kommunenes ansvar å sikre forsvarlige tjenester. Spesialisthelsetjenesten skal bistå kommunene i å sikre nødvendig faglig kompetanse slik at de skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.

Møre og Romsdal Parkinsonforening, Nevrologisk avdeling og Lærings- og mestringssenteret, ønsker med denne fagdagen å gi et lite bidrag til å øke forståelsen for sykdommen og for å bedre tjenestene til alle med Parkinson og deres pårørende.

Program for dagen:

08.30  Registrering og kaffe

09.00  Velkommen v/Møre og Romsdal Parkinsonforening

09.15  Parkinson sykdom og behandling v/ nevrolog Hans H. Daae-Qvale

10.20 Pause

10.30  Sykepleie til mennesker med Parkinson sykdom v/ Ragnhild S. Støkket, NPF

11.15  Lunsj

12.00  Sykepleie til mennesker med Parkinson sykdom forsetter

13.00  Brukerrepresentanter

13.30  Logopedi og Parkinson v/ logoped Evy Janne Nedrevold

14.15  Pause

14.30  Funksjonstesting og hverdagsmestring v/ ergoterapeut Lisbeth Løvoll

15.15  Spørsmål

15.45  Avslutning og evaluering

16.00  Takk og vel hjem