Endring i meldeordning etter spesialisthelsetjenesteloven §3-3

Stortinget vedtok 10. april å avvikle meldeordninga (stortinget.no).

Stortingets vedtak om avvikling inneber at Helsedirektoratet sine oppgåver knytta til forvaltning av sjølve meldeordninga opphøyrer. Konkret er dette knytta til mottak, klassifisering og oppfølging av meldingar

Lovendringane knytta til Meldeordninga trådte i kraft den 15. mai 2019, og meldeplikta etter spesialisthelsetjenestelova §3-3 blir oppheva. Helseinstitusjonar som omfattast av denne lova, skal ikkje lenger sende melding til Helsedirektoratet.

Meldeordninga for hendingar som har ført til eller kunne ha ført til betydeleg personskade på pasient, har vore forvalta av Helsedirektoratet.

Helseføretaket skal fortsatt varsle om alvorlege hendingar til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Med alvorleg hending, meines dødsfall eller betydeleg skade på pasient kor utfallet er uventa ut frå påregneleg risiko, jfr spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a.

Pasientsikkerheit i fokus

– I tillegg til meldingane som vert meldt vidare til Helsetilsyn og undersøkelseskommisjonen arbeidar vi på fleire nivå i føretaket for å avdekke kva type avvik vi har og kvifor dei oppstår. Dette skjer uavhengig av endringane i meldeordninga, seier kvalitetssjef Vidar Hagerup. Meldingar om hendingar kjem inn via etablerte kanalar, og vi set i verk ulike tiltak for å sikre læring og for å få forbetringar der vi ser det er behov for det, seier Hagerup vidare. Kvalitetsjefen påpeiker at dei med bakgrunn i dei meldingane som er komne inn, har sett seg ut nokre område framover som dei skal ha ein ekstra fokus på, og eit av dei er smittevern.

Fann du det du leita etter?