Mangel på spesialistkompetanse

Få tilgjengelege psykologar førte til at ein pasient måtte vente for lenge på diagnostisk utgreiing.

Kompetansemangel over tid innan psykatrien har ført til at ein pasient har venta i fleire månader på utgreiing og diagnostisk vurdering.  Arbeidet med rekruttering av kritisk kompetanse er prioritert høyt, samtidig som organisatoriske grep er foretatt for å redusere uønska lang utgreiing.