Helsenorge

Viktig informasjon til pasientar og besøkande på sjukehuset

Informasjon om timeavtale og besøk.

Til deg som har fått innkalling til time

Vi ber om at du som pasient:

 1. ​​Møter til avtalt tid
 2. Ikkje byter time om det ikkje er heilt nødvendig
 3. Tar kontakt før oppmøte viss du har nyoppståtte luftvegssymptom, feber, omgangssjuke eller andre teikn som kan bety smittsom sjukdom.  Du må også ta kontakt om du er i isolasjon eller er nærkontakt grunna Covid-19. Kontaktinformasjon finn du i innkallingsbrevet, eller du kan søke etter avdeling her 
  • Avdelinga avklarer om det er medisinsk forsvarleg å utsette avtalen, om det er aktuelt å teste deg for covid-19 innan 24 timar timar før avtalen og/eller om du skal takast imot med andre smittevernstiltak. 
 4. Ikkje møter opp meir enn 15 minutt før timen. Dette for å unngå at det blir for mange på venterommet samtidig
 5. Er ekstra påpasseleg med handhygiene
 6. Bruker munnbind* mens du er her (gjeld ikkje pasientar på sengepost)

Skjema som skal fyllast ut før du kjem til time/planlagt innlegging

Besøkande 

Besøksfor​​bod frå og med fredag 17. desember  

Med bakgrunn i smittesituasjonen i fylket og landet elles ser Helse Møre og Romsdal behov for å innføre besøksforbod ved alle våre sjukehus og institusjonar. Vi har nokre unntak som du kan sjå her.

Desse blir ikkje påverka av besøksforbodet 

 • Pårørande til kritisk sjuke 
 • Ledsagere til pasientar under 18 år 
 • Ledsagere til pasientar som har vanskar med å gjere seg forstått 
 • Ledsagere som er nødvendig for å gjennomføre behandlinga 
 • Partnarar til gravide/fødande 
 • Besøkande til pasientar der legen vurderer besøk som nødvendig basert på ønska og behova til pasienten, alvorsgrada til sjukdommen, forventa levetid, behov for nærleik og omsorg og lengda på sjukehusopphaldet. 
 • Leverandørar 
 • Journalistar i følgje med ein frå kommunikasjonsstaben 
 • Kontrollinstanser  ​

Den som s​​kal inn på sjukehuset  

 • må bruke munnbind*  
 • må kontakte avdelinga før dei kjem, for å avtale tid   
 • må vaske eller sprite hendene før dei går inn og ut av rommet til pasienten  
 • må halde minst 1 m avstand til andre på sjukehuset  
 • må halde minst 1 m avstand til pasienten (gjeld ikkje barn og føde/barsel)  
 • skal ikkje klemme eller handhelse (gjeld ikkje barn og føde/barsel)  
 • kan berre bruke toaletta i publikumsområda (gjeld ikkje barn og føde/barsel) 


Hugs at du ikkj​e kan besøke nokon på sjukehuset ders​om 

 • du kjenner deg sjuk 
 • har oppkast/diare  
 • har nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon 
 • du eller nokon av dine nærkontaktar er i isolasjon på grunn av Covid-19 
Unntak kan innvilgast for pårørende til kritisk sjuke og/eller døyande. Dette avtalar du med aktuell avdeling på førehand og følgjer deira smittevernråd.


Generelle smittever​​nråd

Besøkstid, parkering og anna pra​​ktisk informasjon*M​unnbind

Gjeld ikkje dei under 12 år eller personar som av medisinske årsaker ikkje kan bruke munnbind .​
Fann du det du leita etter?