ROS-analysen av rehabiliteringstilbodet i Helse Møre og Romsdal er klar

Risiko- og sårbarheitsvurderinga krev tiltak på ti områder. – Vi vil no føreta ein grundig gjennomgang av analysen og dei kompenserande tiltaka, seier klinikksjef Jorun Bøyum.

Frå ROS-analysen på Knausen 7. februar
Frå ROS-analysen på Knausen 7. februar


Helse Møre og Romsdal jobbar med å finne løysingar for korleis det framtidige spesialiserte rehabiliteringingstilbodet skal vere.  Den 7. februar var over 50 deltakarar med på å risiko- og sårbarheitsvurdere forslaget om å samle all spesialisert rehabilitering til Ålesund sjukehus.  Under ROS-analysen deltok tilsette, brukarar, tillitsvalde, verneombod og representantar frå kommunane.

Les også: Må sikre ei god utvikling av rehabiliteringstenesta
 
- ROS-rapporten gir gode innspel og alternativ  til korleis vi skal sikre pasientane eit best mogleg behandlingstilbod. Rapporten synleggjer at vi per dags dato ikkje kan samle all spesialisert rehabilitering i Ålesund, utan ein grundig vurdering av kompenserande tiltak, seier klinikksjef Jorun Bøyum i Klinikk for medisin og rehabilitering.

Ti område krev tiltak

Under ROS-analysen blei det sett nærare på 16 risikoområde, der ti av dei er vurdert til å kreve tiltak. Desse områda er:

 • Levere spesialisert døgnrehabilitering
 • Levere spesialisert ambulant rehabilitering
 • Levere spesialisert poliklinisk rehabilitering
 • Rekruttere fagkompetanse
 • Ivareta eit tverrfagleg miljø
 • Bemanne ein større sjukehusavdeling
 • Ivareta overtallig personell
 • Tilgjengeleg areal og kapasitet ved Ålesund sjukehus
 • Kommunane sin evne til å ivareta pasientar som ikkje blir gitt rett til behandling i spesialisthelsetenesta
 • Omdømme

Eit anna risikoområde som blei diskutert, er om ein vil oppå forventa økonomisk effekt av foreslåtte tiltak. Gruppa uttrykte her at det var utfordrande å vurdere dette risikoområdet, og området blei derfor ikkje vurdert.

Ekspertgruppa har foreslått følgjande risikoreduserande tiltak:

 • Erfaring frå ambulant arbeid gjennom allereie eksisterande ambulante team
 • Etablere poliklinikktilbod innan rehabilitering ved fleire av dei andre sjukehusa
 • Kortare liggetid i den døgnbaserte delen av rehabiliteringsforløpet
 • Oppretting av ambulante team, som utgår både frå rehabiliteringseininga, men også fra slageininga og nevrologieininga
 • Desentraliserte ambulante team
 • Spreiing av spesialisert rehabilietering til meir enn eitt sjukehus
 • Ombygging av eksisterande areal
 • Omlegging av dagens behandlingsportefølje, med meir effektive pasientforløp
 • Opprette felles inntaksnemnd på tvers av helsetenestenivåa i samhandlingsområdet
 • Kortvarige døgnplassar for dei med lengst reiseveg
 • Oppbygging av interkommunale rehabiliteringstilbod
 • Tiltak skissert i rapport frå arbeidsgruppa for fagleg tilråding innan rehabiliteringsfeltet i Helse Møre og Romsdal
 • Forsking (langsiktig)
 • Åpenhet og informasjon 
 • Framsnakking

Les heile ROS-rapporten her (PDF).
 

- Vil bli ei endring

Ei styringsgruppe med representantar frå alle seksjonar innan rehabilitering, tillitsvalde, verneombod og brukarar skal kome med ei tilråding til klinikken og leiargruppa i Helse Møre og Romsdal i forkant av styremøtet i mars. Styringsgruppa vil sjå på resultatet frå ROS-analysa saman med det øvrige beslutningsgrunnlaget.

- I klinikken vil vi no vurdere dei foreslåtte kompenserande tiltaka ut frå pasientdata henta inn frå dei ulike institusjonane og i sjukehusa. Vi må også få til ein god dialog med kommunane, slik at  vi sikrar  best mogleg medverknad frå både primær- og spesialisthelsetenesta, seier Bøyum.
 
Ho understreker at målet er å gi eit best mogleg spesialisert rehabiliteringstilbod til pasientane.

- Det kjem til å bli ei endring på korleis pasientane vil få spesialisert rehabilitering, mellom anna fordi vi opplev ei stor utvikling innanfor fagområdet. Forsking og den medisinske utviklinga gjer at vi i framtida bør gi ei behandling som er betre tilpassa kvar enkelt pasient sitt behov. Da må vi som fagmiljø tenke nytt, i tett samarbeid med andre fagområde, brukarar og kommunar, seier Bøyum.

Dette skjer framover: 

 • ROS-rapporten skal diskuterast i leiargruppa i helseføretaket, samarbeidsrådet for klinikken, i Arbeidsmiljøutvalet og Brukarutvalet
 • Styringsgruppa skal vurdere og gå gjennom grunnlagsmaterialet og ROS-rapporten, og kome med ei tilråding til klinikksjef i Klinikk for medisin og rehabilitering
 • Det vil bli gitt ein foreløpig status om arbeidet i styremøtet 20. februar, saman med dei andre tiltaksområda
 • Sikre kommunal medverknad i arbeidsprosessen
 • Saka blir lagt fram i styremøtet 27. mars
   

Bakgrunn

I Helse Møre og Romsdal sin utviklingsplan er rehabiliteringsfeltet eitt av områda som skal gjennomgåast. Etter styremøtet 4. desember har prosessen blitt framskynda, og ei faggruppe fekk i oppdrag å skissere ei framtidig løysing for den spesialiserte rehabiliteringa i fylket. Denne rapporten inngår som ein del av beslutningsgrunnlaget.

Les også:
Styret vedtok forslag til tiltaksplan
Stiller krav til nedbemanning

ROS-analyser i HMR

ROS-analyser inngår som eit av elementa i systematisk risikostyring av Helse Møre og Romsdal som verksemd, og er i tråd med vedtak i Helse Midt-Norge om at det ved større endringsarbeid skal gjennomførast ROS-analyse som en del av saksutgreiinga. Gjennomføringa av analysen er i tråd med føretaket sin prosedyre for ros-analyser og Norsk standard 5814:2008, Krav til risikovurderingar.

Formålet med ROS-analysen har vore å vurdere risikoar og sårbarheiter i samband med forslaget om å samle rehabiliteringstilbodet i sjukehus. I forbindelse med sjølve ROS-arbeidet avgrensa klinikksjef i Klinikk for medisin og rehabilitering dette til å samle tilbodet i eitt sjukehus. Dette betyr i praksis å ROS-vurdere avvikling av to rehabiliteringsinstitusjoner og samle tilbodet ved Ålesund sjukehus, da det er der det i dag er eit rehabiliteringstilbod knytt til fysikalskmedisinsk sengepost og poliklinikk.  

Deretter er det gjort ei vurdering knytt til usikkerheit ved å definere eit risikonivå. Som ein del av ros-analysen blei det også vurdert kva risikoreduserande tiltak som bør settast i verk for å handtere ulike risikoar.