HELSENORGE

7 råd frå brukarane til helsepersonell

Leiaren for brukarutvalet har sju klare råd til dei 90 som sit i salen, og dei gjeld uansett om ein er tilsett i kommune eller helseføretak.

Ingrid Løset presenterer 7 råd til helsepersonell
Ingrid Løset er leiar av brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal. Denne torsdagen held ho innlegg under det årlege dialogmøtet mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket. I salen sitt m.a. rådmenn, ordførarar, kommunelegar, klinikksjefar og tillitsvalde som er samla for å snakke om korleis dei kan jobbe meir saumlaust innan psykisk helse og rus.
- Vi må snu spørsmålet frå «Kva er det som feiler deg» til «Kva er viktig for deg», seier Ingrid Løset.
Ho fortel at mange pasientar opplever seg små i møtet med behandlar.
- Ein er i uvante omgivingar, er sårbare og engstelege. Vi har mange spørsmål men tør kanskje ikkje spørre likevel, seier Løset.
Ho opplev at ein er komen mykje lenger i pasientkommunikasjonen, og skjøner at det i ein travel kvardag ikkje er enkelt å vere fagperson i møta med pasienten.
- Helsepersonell har mange krav og fristar på seg, og vi ser det kan vere utfordrande å finne tida til den gode samtalen, fortel leiaren for brukarutvalet. Den viktigaste bodskapen er likevel at pasientane ønskjer å vere viktig for behandlaren.

Den 6. juni stod ho saman med brukarar og fagpersonell på stand på sjukehusa i fylket for å spørje pasientane kva som er viktig for dei. Dagen er ein del av pasienttryggleiksprogrammet og er markert  i over 50 land, i 180 kommunar, bydelar og sjukehus. Dei fekk inn mange svar frå pasientar og pårørande som er sortert i sju konkrete råd til helsepersonell. Desse vil dei no vil formidle ut.

7 råd til helsepersonell

- Det viktigast for oss pasientar er at vi er viktig for deg som behandlar. Eg vil føle meg sett og høyrt, og det ser vi igjen i desse sju råda, seier Løset.

  1. At du lytter til meg og at eg blir behandla vennleg og med respekt.
  2. At du er godt førebudd og at det er mest mogleg kontinuitet i behandlinga.
  3. At du tar samvalg på alvor og at eg får bli med på å bestemme i eiga behandling.
  4. At du så langt som råd legg til rette for rask og effektiv oppfølging. Mi tid er også viktig.
  5. At du tenkjer over pasienten sin alder og bustad ved fastsetting av time.
  6. At du overheld teieplikta og at det er god skjerming på fleirmannsrom.
  7. At du har faglegkompetanse slik at eg føler meg trygg og ivaretatt.

Innlegg dialogmøte:

Presentasjon 1 Innledning - Erlandsen.pdfPresentasjon 2 Samarbeid om utviklinga av framtidas helseteneste i Møre og Romsdal - Theodorsen.pdfPresentasjon 3 Samarbeid om utviklinga av framtidas helseteneste i Møre og Romsdal - Øvstebø.pdfPresentasjon 4 Kva er viktig for meg - Løset.pdfPresentasjon 5 SNR – status, ny fremdriftsplan - Gaupset.pdfPresentasjon 6 DMS KSU - Kjønnøy.pdfPresentasjon 7 Helseplattformen - Sagen Major og Evjen.pdf

Bilde av forsamlinga på dialogmøtet