HELSENORGE

Arbeider med ny inntektsmodell

Arbeidet med ny inntektsmodell for helseføretaka i regionen er i gong, og i september skal forslaget ut på høyring.

På tampen av 2020 vil Helse Midt-Norge behandle saka om ny inntektsmodell for helseføretaka i regionen.

Regional arbeidsgruppe

Ei regional arbeidsgruppe fekk i mars i oppdrag å gå gjennom og foreslå eventuell endring av dagens finansieringsmodell, med utgangspunkt i den foreslåtte Magnussen 2-modellen.
 
Arbeidsgruppa består av representantar frå kvart av helseføretaka (ein frå Helse Nord-Trøndelag, ein frå St. Olavs hospital, ein frå Helse Møre og Romsdal, tre frå Helse Midt-Norge samt ein representant frå SINTEF som fungerer som analysestøtte). Budsjett- og analysesjef Trine Sperre sit i arbeidsgruppa på vegne av Helse Møre og Romsdal.

Ut på høyring i september

Frå og med mars har arbeidsgruppa hatt jamlege møte, og etter planen skal den nye inntektsmodellen i regionen vere ferdigstilt ved utgangen av august. I løpet av september skal modellen ut på høyring med svarfrist i oktober.
 
Saka vil truleg bli behandla i styret i Helse Møre og Romsdal 14. oktober, seinast i november-møtet. Styra i dei lokale helseføretaka skal gje sine innspel før saka blir behandla i styret i Helse Midt-Norge 17. desember.

Arbeidsgruppa i regionen er oppnemnd av ei styringsgruppe, beståande av dei fire administrerande direktørane i regionen, økonomidirektør i HMR, samt eierdirektør Helse Midt-Norge, representantar frå konserntillitvalde, konsernverneombod og regionalt brukarutval.