HELSENORGE

Forslag til høyring om inntektsfordeling

22. oktober skal styret i Helse Midt-Norge RHF behandle forslag til høyring av modellen for inntektsfordeling mellom helseføretaka i Midt-Noreg. Saksframlegg og forslag er no tilgjengeleg på nett.