Gir kunnskap til pasientar med irritabel tarm

- IBS-skulen til Helse Møre og Romsdal skal gi auka tryggleik og meistring i kvardagen for pasientar som opplever funksjonsforstyrringar i mage-tarm, seier overlege og spesialist i fordøyelsessjukdomar Dag Arne Lihaug Hoff.

Overlege og spesialist i fordøyelsessjukdomar Dag Arne Lihaug Hoff.

Heile ein av fem opplever funksjonsforstyrringar i mage-tarm i løpet av livet. Fem til tjuefem prosent av desse får kroniske  symptom av moderat til alvorleg karakter med redusert livskvalitet. Dette er tala bak diagnosen IBS (irritable bowel syndrom) ei kronisk liding, med komplekse utfordringar i kvardagen.

– Det er ofte ikkje lett å prate om plager frå tarmsystemet. Mange opplever å ikkje bli tatt heilt på alvor, medan andre gruer seg til å dele sine opplevingar, seier Dag Arne Lihaug Hoff, som saman med kollegaer på poliklinikken for mage/tarmsjukdomar i Ålesund arrangerer årlige seminar for å gi auka kunnskap og forståing av sjukdommen og symptoma.

 

Gode råd frå tverrfagleg gruppe

Meir enn 70 deltok på IBS-skulen i Ålesund i januar.

Nyleg ble det holdt IBS-skule i Ålesund med over 70 deltakarar. Her fekk dei frammøtte eit to dagars kurs med føredrag av spesialist i fordøyelsessjukdomar, sjukepleiar, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, spesialist i psykiatri og brukarrepresentantar.

– Pasientar med IBS diagnose har ofte tilleggsplagar som hodepine, smerter i muskel-skjelettsystemet, trøytleik og gjerne også psykiske lidingar. Difor samlar vi ei tverrfagleg gruppe helsepersonell som gjev pasientane best mogleg informasjon, opplyser Hoff.

Deltakarane fekk m.a. gode råd knytt til sjukdomslære, kosthald, mestring av IBS, fysisk aktivitet for å lindre smerter, og tips knytt til utdanning og arbeidsliv.

Delte av eigne erfaringar

Eit viktig mål for IBS-skulen er å dele erfaringar mellom deltakarane. Det er difor lagt opp til dialog og moglegheiter for å stille anonyme spørsmål. I pausane gikk praten lett og deltakarane fekk mellom anna glutenfri, låg-FODMAP lunsj. Det er ein diett som avgrensar inntaket av bestemte karbohydrat og på den måte gjev mindre symptom som gass, smerter og endra tarm rørsle. Eit eige foredrag var også knytt til dette temaet.

Hoff fortel at mykje av motivasjonen bak IBS-skulen er at pasientane skal bli tryggare, og på den måte motiverast til å hjelpe seg sjølv. Han er difor opptatt av at pasientar som har mage- og tarmforstyrringar deltar på tiltak som IBS-skulen og slik at dei kan gjere seg nytte av den kvalitetssikra informasjon i kvardagen.

For å delta på IBS-skulen må du ha diagnosen IBS, og så treng du tilvising frå fastlege eller spesialist i fordøyelsessjukdommar. Neste kurs er planlagt hausten 2020. Meir informasjon om IBS-skulen og gode råd knytt til funksjonsforstyrringar i mage-tarm finn du i lenka under.

IBS-skulen og gode råd