HELSENORGE
Utlysing

No kan du søkje om innovasjonsmidlar

Nye og innovative løysingar er eit viktig bidrag for å gjere helsetenesta enda betre for våre pasientar. I fjor vart det delt ut over 18 millioner kroner i innovasjonsmidlar frå Helse Midt Norge RHF – no er det igjen mogleg å søkje.

Innovasjon
«Heimesjukehus» - eit prosjekt kor pasienten får antibiotikabehandling heime var eit av prosjekta som fekk innovasjonsmidlar i fjor – i år er det kanskje ditt prosjekt som får tilslag?
God utteljing
Helse Møre og Romsdal (HMR) har i tidlegare utlysingar hatt god uttelljing og ligg langt framme blant anna i satsinga på medisinsk avstandsoppfølging. Vi har for eksempel eit prosjekt på intravenøs antibiotikabehandling heime, vi har fokus på å tilby videokonsultasjon til pasienten som kan sitte heime og prøve ut digitale løysingar i hjarterehabilitering. Av andre prosjekt er det verdt å nemne at HMR var først ute i Norge med eit digitalt pasientklagesystem. Alle desse og fleire prosjekt har fått viktige innovasjonsmidlar.

– Å få innovasjonsmidlar kan vere heilt avgjerande for å få ein god oppstart i eit ferskt prosjekt, seier innovasjonsrådgjevar i HMR, Christer Jensen. Fleire av prosjekta i HMR har søkt og fått midlar fleire år på rad, og har kome langt i å vise konkrete resultat som kjem pasienten til gode. 

«Det utadvendte sykehuset» prioritert
Som tidlegare lyser Helse Midt-Norge RHF ut midlar i to kategoriar: produktinnovasjon og tenesteinnovasjon. I årets utlysing er prioriterte områder innan tenesteinnovasjon:

  • «Det utadvendte sykehuset»
  • Psykisk helse og rus
  • Pasientmedvirkning
  • Pasientlogistikk
  • Brukervennlighet for helsepersonell
  • Bedre bruk av helsedata

Det er mogleg å søkje om støtte til ett år, og øvre grense er satt til 750 000 kr. Eit prosjekt kan få maks tre tildelingar (over fleire utlysingar). Leiar for prosjektet må vere tilsett i minst ein 20 %-stilling ved eit helseføretak i Midt-Norge.

Vil du søkje? Innovasjonsrådgjevar kan bistå
Har du ein idé som du ønsker å utvikle eller som du tenker er klar for ein søknad om midlar – ta kontakt med innovasjonsrådgjevar i HMR, Christer Jensen på epost: Christer.Jensen@helse-mr.no

Søknadsfrist: Torsdag 19. november kl. 15:00

Søk her: Utlysingstekst, maler for prosjektbeskrivelse, søknadsrettleiing og søknadsportal