HELSENORGE

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er dimensjonert stort nok

Det viser ein ny gjennomgang som Sykehusbygg HF har gjort av SNR-prosjektet der dei mellom anna har vurdert status for akuttsjukehuset på Hjelset opp mot erfaringane frå Sykehuset Østfold Kalnes

Venteareal ved det nye akuttsjukehuset på Hjelset

Har lært av Kalnes

Erfaringane frå evaluering av Sykehuset Østfold Kalnes har vore med som grunnlag for val som er gjort undervegs i SNR-prosjektet. I sin orientering til styret fortalte Haugen at mykje er ivaretatt i vidareutviklinga av akuttsjukehuset. Samanlikna med førre forprosjekt for SNR-prosjektet har ein lukkast med følgjande forhold:

  • Samling av funksjonar som tidligare låg fordelt på fleire etasjar
  • Bygget legg til rette for at det blir enklare å orientere seg
  • Utvendig trafikkavvikling rundt akuttmottak og varemottak er skilt på to plan
  • Sengefløyene har fått betre oversikt mellom arbeidsstasjonane som er enklare å drifte
  • Kapasiteten i akuttmottak er betre enn på Kalnes, i forhold til sjukehusa sin storleik
  • SNR er planlagd med lågare utnyttingsgrad enn Kalnes, 85 prosent gjennomsnittsbelegg for døgnplassar (90 prosent på Kalnes) og 8 timar effektiv opningstid for planlagd verksemd (10 timar på Kalnes)
  • Det vil vere mogleg å gjennomføre kohortisolering av pasientar utan store bygningsmessige tiltak
  • Sjekklista for bygg og teknikk visar at det meste er ivaretatt.

I si orientering peikte Haugen på nokre utfordringar ved SNR-prosjektet som dei har merka seg. Arbeidet med arealreduksjon har gjort funksjonsområda mindre fleksible for tilpassingar og endringar. Haugen trakk også fram behovet for å sikre ei omstilling i HMR til meir bruk av virtuell poliklinikk i pasientbehandlinga. Ho viste vidare til at ein i detaljprosjekteringa med val av løysingar og materialval må sikre ein kvalitet som gjer at ein unngår unødvendige driftsutgifter i framtidig drift.