HELSENORGE
Covid-19

Besøksforbod frå og med fredag 17. desember

Med bakgrunn i smittesituasjonen i fylket og landet elles ser Helse Møre og Romsdal behov for å innføre besøksforbod ved alle våre sjukehus og institusjonar. Vi har nokre unntak som du kan sjå her.  

Desse blir ikkje påverka av besøksforbodet 

 • Pårørande til kritisk sjuke 
 • Ledsagere til pasientar under 18 år 
 • Ledsagere til pasientar som har vanskar med å gjere seg forstått 
 • Ledsagere som er nødvendig for å gjennomføre behandlinga 
 • Partnarar til gravide/fødande 
 • Besøkande til pasientar der legen vurderer besøk som nødvendig basert på ønska og behova til pasienten, alvorsgrada til sjukdommen, forventa levetid, behov for nærleik og omsorg og lengda på sjukehusopphaldet. 
 • Leverandørar 
 • Journalistar i følgje med ein frå kommunikasjonsstaben 
 • Kontrollinstanser 

​​Den som skal inn på sjukehuset  

 • må bruke munnbind*  
 • må kontakte avdelinga før dei kjem, for å avtale tid   
 • må vaske eller sprite hendene før dei går inn og ut av rommet til pasienten  
 • må halde minst 1 m avstand til andre på sjukehuset  
 • må halde minst 1 m avstand til pasienten (gjeld ikkje barn og føde/barsel)  
 • skal ikkje klemme eller handhelse (gjeld ikkje barn og føde/barsel)  
 • kan berre bruke toaletta i publikumsområda (gjeld ikkje barn og føde/barsel) 

Hugs a​t du ikkje kan besøke nokon på sjukehuset dersom 

 • du kjenner deg sjuk 
 • har oppkast/diare  
 • har nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon 
 • du eller nokon av dine nærkontaktar er i isolasjon på grunn av Covid-19 
Unntak kan innvilgast for pårørende til kritisk sjuke og/eller døyande. Dette avtalar du med aktuell avdeling på førehand og følgjer deira smittevernråd. ​  

*Munn​bind 

Gjeld ikkje dei under 12 år eller personar som av medisinske årsaker ikkje kan bruke munnbind .