HELSENORGE
Covid-19

Enklare tilgang til 3. dose for personar med nedsett immunforsvar

Saman med dei fagmedisinske miljøa og spesialisthelsetenesta har Folkehelseinstituttet utarbeidd ei oversikt over kva sjukdommar personar som blir anbefalte ein 3.dose har og kva medisinar dei bruker.

 

Personar som bruker dei immundempande medisinane som er med i oversikta blir oppmoda til å ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen sin for å få vaksine så raskt som mogleg.