HELSENORGE

Gir honnør til dei tilsette

Det er fortsatt ei krevjande tid med svært fulle sengeposter ved alle fire sjukehusa. – Eg må gi honnør til dei tilsette som gjer at vi både får ivaretatt alle akuttinnleggingar i tillegg til all planlagt pasientbehandling, seier adm.dir Øyvind Bakke.

Marit Vatsaas Vinje, Finn Andersen og Øyvind Bakke då Bent Høie blei orientert om AIO-prosjektet i august.

Marit Vatsaas Vinje, Finn Andersen og Øyvind Bakke då Bent Høie blei orientert om AIO-prosjektet i august.


I tillegg til høgt belegg, har føretaket hatt mange utskrivingsklare pasientar og det er fortsatt fleire pasientar med covid-19 i Ålesund. For tida blir alle covid-pasienter i fylket behandla på sjukehuset i Ålesund.

- Etter over halvanna år med pandemi og konsekvensene av den, er det forståeleg at dette tærar på dei tilsette. Likevel ser vi at vi klarer å ta hand om alle pasientene i fylket på ein svært god måte. Det hadde vi ikkje lyktes med om ikkje det var for de tilsette sin store innsats, seier adm. dir Øyvind Bakke.

Reduserte ventetider innan somatikk
Bakke gleder seg også over at helseføretaket gjennom heile året så langt har drifta godt, og redusert ventetidene innanfor somatikk.

- Overskot gir naudsynt økonomisk handlingsrom. Dette gjer at vi kan fortsette å investere i nødvendig medisin-teknisk utstyr og skape handlingsrom for planlagte utviklingsprosjekt og vedlikehald innanfor byggområdet. Eigenkapitalen er viktig både inn mot AIO-prosjektet i Ålesund og ny MR i Volda og Kristiansund, seier Bakke.

SNR-prosjektet er så langt i rute, og byggearbeidet er godt i gang på tomta på Hjelset.

Store forventninger til torsdag
Men det som det knyttar seg størst forventningar til akkurat no er Helse Midt-Norge sin behandling av det store og viktige AIO-prosjektet i Ålesund. AIO-prosjektet inneber ei større ombygging og oppgradering av akutt/intensiv/operasjon og tilhøyrande infrastruktur ved Ålesund sjukehus. 

I august vedtok styret i Helse Møre og Romsdal konseptrapporten for dei bygningsmessige planane for AIO-prosjektet.

- AIO-prosjektet vil føre til betre behandling av intensivpasientar grunna at vi får brukt rett kompetanse til riktige pasientar. Samtidig får vi betre overvaking og behandling av intermediærpasientar, og ein vil få på plass isolat både for luft- og kontaktsmitte. Dette, saman med ei ombygging av operasjonsavdelinga og nytt akuttmottak, vil gje ei meir moderne og framtidsretta behandling til dei sjukaste pasientane, seier seksjonsoverlege Finn Andersen ved Avdeling for akutt, operasjon og intensiv i Ålesund.

Han får støtte av hovudtillitsvald Marianne Nydal i NSF.

- Vi har hatt ein krevjande driftssituasjon med pandemi og høg arbeidsbelastning i lang tid. I tillegg jobbar vi her ved Ålesund sjukehus i 50 år gamle lokalar, som på mange måtar ikkje tilfredsstiller dagens standard til sjukehusdrift. AIO-prosjektet er ein heilt nødvendig investering som vil lette arbeidet i kvardagen for dei tilsette, underbygge god HMS og pasientbehandling. Fagmiljøa ved Ålesund sjukehus har lagt ned ein stor innsats i planlegginga så langt og vi har store forventningar til at vi no må få satt planane ut i livet. Dette er også essensielt for å behalde og rekruttere kritisk kompetanse ved sjukehuset, seier Nydal.

25. november skal Helse Midt-Norge behandle saka. I styremøtet skal Helse Midt-Norge ta stilling til tre ting: godkjenning av gjennomført konseptfase, godkjenne mandat for forprosjekt og eit vedtak om å søke nasjonalt lån som AIO-prosjektet er heilt avhengig av.

– Det er forståeleg nok knytt store forventningar til dette prosjektet, og eg forstår godt at mange er spente på torsdagens møte. For pasientane i fylket og dei tilsette er det prekært å få til ei nødvendig oppgradering av bygningsmassen slik at vi sikrar gode rammar for pasientbehandlinga i framtida og kan tilpasse oss nye driftsformer, seier direktør Bakke.