HELSENORGE

Historisk satsing på jordmødre

– Det er stor mangel på jordmødre, og det viktigaste grepet vi tar for sikre framtida er å gi utdanningsstipend med 100 % lønn under utdanning, seier adm.dir Øyvind Bakke. No lysar helseføretaket ut ti utdanningsstipend med oppstart august 2021.

Frå då adm.dir Bakke hospiterte på føden i Kristiansund i fjor sommar.

Frå då adm.dir Bakke hospiterte på føden i Kristiansund i fjor sommar.

Helse Møre og Romsdal har i likheit med mange andre helseføretak utfordringar med å skaffe nok jordmødre. Det gjeld ved alle sjukehusa i fylket. Fleire stillingar står ledige og avdelingane må leige inn vikarar for å dekke vaktene.

Investering for framtida
– Nøkkelen til å bygge robuste fagmiljø er å utdanne våre eigne fagfolk. Eg er stolt av at vi no gjer ei historisk satsing på å utdanne fleire jordmødre ved å gi utdanningsstipend med full lønn. Dette er en svært god investering for framtida, seier Øyvind Bakke.

Jordmorutdanninga går over to år etter fullført sjukepleiarutdanning og det krevs eitt års erfaring som sjukepleiar før ein kan starte på jordmorutdanninga. Dette er ei utdanning mange sjukepleiarar historisk har finansiert sjølv.

Helseføretaket startar no ein kampanje for å få fleire sjukepleiarar til å ta jordmorutdanning, og tilbyr 100% lønn i desse to åra mot at dei tek jobb på eit av dei fire sjukehusa i fylket etter endt utdanning.

Full lønn under - og full stilling etter utdanning
– Vi garanterer også at dei som fullfører utdanninga blir tilsett i 100%-stillingar i helseføretaket, seier Bakke, som lovar at dei no snur alle steinar for å gi best mogleg fødselsomsorg i fylket.

Tillitsvalt for jordmødrene i Helse Møre og Romsdal er strålande nøg med beslutninga.

Dette visar at helseføretaket er villig til å satse. Å få 100 % lønn under utdanning og lovnad om full stilling etterpå er fantastisk, seier Cathrine Solsletten som er føretakstillitsvald for Den norske jordmorforening.

Ho får støtte som for støtte av føretakstillitsvalt Anette Lekve i Norsk Sykepleierforbund.

Det er eit stort behov for jordmødre, så dette er verkeleg eit etterlengta og nødvendig grep. Det er kort frist, men vi håper no at folk hiv seg rundt og tek utfordringa, og at dette motiverer dei som kanskje har vore inne på tanken om å vidareutdanne seg i jordmorfaget, seier Lekve.


Slik søkar du:
Helse Møre og Romsdal vil gi både eigne tilsette og eventuelt kommunalt tilsette sjukepleiarar dette tilbodet. Slik kan du søke:

1)      Mange høgskoler har frist 1. mars. Skal du søke om utdanningsstipend må du først søke om plass på aktuell høgskule. Dette gjer du på høgskulen sine sidar.

2)      Når du har søkt om plass på høgskule, kan du søke om utdanningsstilling i Helse Møre og Romsdal. Her er lenka til vår utlysing

Desse utdanningsinstitusjonane tilbyr jordmorutdanning på fulltid frå hausten 2021:

Høgskulen på Vestlandet (Bergen) - frist 1. mars
Oslo Met (Oslo)  - frist 1. mars
Universitetet i Stavanger - frist 1. mars
Universitetet i Tromsø  - frist 1. mars