HELSENORGE

Utsetter opning av føden i Kristiansund til over nyttår

– Vi har framleis ikkje tilstrekkeleg med gynekologar til å opne fødeavdelinga i Kristiansund i desember, sjølv om vi har lukkast med å rekruttere fleire. Vi treng fem faste gynekologar for å sikre ein stabil vaktordning slik at vi kan tilby eit trygt fødetibod, seier avdelingssjef Johan Kippervik. 

Sidan februar har fødetilbodet i Nordmøre og Romsdal vore samla i Molde. Bakgrunnen for dette var ein krevjande driftssituasjon med mangel på personell i Kristiansund. 

Jobba intensivt ​​med rekruttering

Nasjonalt er det mangel på både gynekologar og jordmødrer, og rekruttering av personell har vore – og er -  svært utfordrande. Gjennom heile 2020 og 2021 har det vore jobba intensivt med å få på plass tilstrekkeleg med kompetent personell slik at helseføretaket kan opne fødeavdelinga i Kristiansund.

I september fekk fødeavdelingane i Molde og Kristiansund på plass ein permanent avdelingssjef, og føretaket har sidan våren rekruttert fleire gynekologar og jordmødrer spesielt til Kristiansund, men også til Molde. Målet var å gjenopne Kristiansund 1. desember.

– Vi har stor forståing for at både befolkninga og våre tilsette ønsker ein meir avklart situasjon, men omsynet og tryggleiken til dei fødande må gå først. Vi står i ein situasjon med sårbare fagmiljø begge stader og vi er nøydd til å følje situasjonen nøye for å sikre eit trygt fødetilbod, seier klinikksjef Georg Johnsen i Klinikk SNR. 


Adm.dir Øyvind Bakke meier det er gjort ein god jobb med rekruttering, sjølv om det ikkje lukkast med å opne 1. desember, som var planen. 
– Dei fleste gynekologane som vi har fått på plass er frå distriktet og har vore innom avdelinga under utdanninga. Dette viser kor viktig det er å satse på utdanning av eigne spesialistar, seier Bakke.

Fortsatt behov​ for fleire 

På jordmorsida har helseføretaket tatt omfattande grep for å lukkast med rekrutteringa, både på kort og lang sikt. Som kortsiktig tiltak har føretaket gitt rekrutteringstilskot mot bindingstid, og i tillegg har 10 sjukepleiarar starta på vidareutdanning for å bli jordmødrer denne hausten. Under utdanninga får dei 100 % løn dekka av helseføretaket. Desse vil vere utdanna jordmødrer sommaren 2023. 

– Vi ser allereie resultat av rekrutteringa som er gjort, men vi er fortsatt i ein sårbar situasjon. Å bygge opp eit fagmiljø er eit langsiktig arbeid, spesielt ved dei mindre sjukehusa, seier Carina Wollan Myhre, assisterande klinikksjef i Klinikk SNR.

Sidan føden i Kristiansund stengte, har Kristiansund sjukehus ved lokal leiing  rekruttert fire gynekologar og to legar som er under spesialisering for å bli gynekolog. I tillegg er det  rekruttert fem jordmødrer, tre barnepleiarar og ein sjukepleiar.