HELSENORGE

Vi har et trygt fødetilbud i Nordmøre og Romsdal

Det siste halvåret har det gjennom en rekke mediereportasjer blitt skapt usikkerhet omkring fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal. En usikkerhet Helseforetaket ikke kjenner seg igjen i. 

​Innlegg av:
Georg Nikolai Johnsen, klinikksjef SNR Nordmøre og anestesilege
Johan Kippervik, avdelingssjef for fødselsomsorgen i Nordmøre og Romsdal, gynekolog

F.v. Klinikksjef Georg Nikolai Johnsen og avdelingssjef Johan Kippervik.


Da fødeavdelingen i Kristiansund stengte i februar var det fordi kompetent personell manglet. Rekrutteringen til Molde og Kristiansund hadde over tid vært svært vanskelig, og den ene vikaren avløste den andre. Dette gikk ut over tryggheten til mor og barn, og kunne ikke fortsette.

En fødsel går i de aller fleste tilfeller fint. En fødsel er likevel en av de største risikoer en kvinne utsetter seg for. Fallhøyden er stor når en akutt hendelse oppstår under fødsel. På sekunder-minutter kan livet til både den fødende og barnet være truet. Situasjonen på føde- eller operasjonsstuen går da fra hardt arbeid og idyll, til potensiell katastrofe eller dyp sorg. Så alvorlige hendelser inntreffer sjelden, men all vår samlede erfaring tilsier at et stort innslag av vikarer øker risikoen for uønskede situasjoner under fødsel.

For mange på Nordmøre medfører det å skulle føde i Molde om lag 40-60 minutters lengre reisevei. Mange av historiene i media handler derfor om avstand og frykten for å føde før man når frem til sykehuset. Våre tall viser imidlertid at det var flere transportfødsler da føden i Kristiansund var åpen, enn hva vi har nå. Etter oppstart av vekselsvis drift mellom Molde og Kristiansund fra oktober 2020 og til nå, har vi ikke hatt en eneste transportfødsel som skyldes avstand. Dette er riktignok bare 11 måneder, så vi trekker selvsagt ingen konklusjoner.

I Finnmark, der det via Finland er 6,5 timer mellom de to sykehusene, er andelen transportfødsler også lav.

Vektlegger det offentlige ordskiftet avstand for høyt og kvaliteten på fødeavdelingene, der fødslene faktisk skal finne sted, for lavt? Er det ikke viktigere at fødeinstitusjonenes bemanning og kvalitet kommer mer i fokus?

I media presenteres pasienthistorier der fødende har valgt å reise til St Olavs hospital. Tidsmessig er det lengre vei for kvinnene på Smøla og Tustna til Trondheim enn til Molde sjukehus.

 Nye innfallsvinkler til misnøye med fødetilbudet har kommet til etter hvert, sist ved problematisering av at det ikke er barneavdeling ved Molde sykehus. Alvorlig syke nyfødte er heldigvis sjelden, men disse få barna skal behandles av trent personell. Ofte vil behandlingen være pustehjelp, og dersom fødeinstitusjonen ikke har nyfødtintensiv-avdeling på samme sykehus, er dette anestesilegene sin jobb. Anestesileger er spesialister på luftveishåndtering og akutte livstruende tilstander hos barn og voksne, og jobber med dette døgnet rundt.

Når barnet er stabilt nok til å tåle transport skal det overflyttes til sykehus med nyfødtintensiv – uavhengig av om sykehuset har barneavdeling eller ikke. I hele Norge er det få slike nyfødtintensiv-avdelinger. I Møre og Romsdal er det én, og den ligger ved Ålesund sjukehus. Medisinskfaglig er det velbegrunnet med én slik avdeling i fylket, da antallet pasienter er for få til å ha flere.

Det er trygt å føde i Norge og i Møre og Romsdal. Nå bruker vi mye tid på å trygge pasienter som er unødig skremt gjennom det offentlige ordskiftet forut for det som skal være en av livets største begivenheter. Det er flere påstander som har kommet frem i media som ikke er riktig, noen har vi valgt å ikke kommentere, andre kan vi ikke kommentere grunnet taushetsplikten.

Når befolkningen gis et feilaktig inntrykk av virkeligheten, gjør det rekruttering vanskeligere. For ansatte som brenner for å yte god fødselshjelp er de stadige oppslagene etter hvert blitt en tilleggsbelastning de gjerne skulle vært foruten.

Det er i denne saken vår viktigste jobb å sørge for så sikker fødselshjelp som mulig, og vi jobber målrettet med å kunne tilby dette i både Molde og Kristiansund.

Georg Nikolai Johnsen, klinikksjef SNR Nordmøre og anestesilege
Johan Kippervik, avdelingssjef for fødselsomsorgen i Nordmøre og Romsdal, gynekolog