HELSENORGE

- Skal bli ein smeltedigel for utvikling

Forskningssjef Dag Arne Lihaug Hoff er svært glad for at Helse Midt-Noreg har satt av 8 millioner kroner til investering i et senter for utdanning, kompetanse og forskning.


Ombygging er allereie i gong

Ombygging er allereie i gong

Byggeaktiviteten i 6. etasje i høyblokka ved Ålesund sjukehus er allereie i gong. Etasjen skal huse det nye senteret for utdanning, kompetanse og forsking i Helse Møre og Romsdal som vil bli en særs viktig brikke i den desentraliserte medisinutdanninga ved NTNU Ålesund.

Samlingspunkt
Forskingssjef Lihaug Hoff  er saman med utdanningssjef Guro Berge begge sentrale i opprettinga av senteret.

- I lokala skal det mellom anna bli plass til medisinstudentane med to lesesalar, vi skal etablere eit kirurgisk treningsrom (Surgery Skills Center), VirtSim med øvingsrom for simulering og ferdigheitstrening, HLR-opplæring , grupperm og Ålesund Biomechanics Lab, seier Lihaug Hoff og Berge.

Adm. dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge har vore ein av pådrivarane for å få på plass desentralisert medisinutdanning i Møre og Romsdal, og det regionale føretaket har satt av 8 millionar kronar til formålet.

- Samtidig som vi har fått på plass legeutdanning i fylket, så er vi i Helse Midt-Norge også opptekne av at fagmiljøa i HMR får gode trenings- og læringsarenaer for å støtte opp under medisinutdanninga og også kompetanseutvikling for alle tilsette i helseføretaket, seier Stig Slørdahl.

- Stor satsing på fag
Midlane vil i hovudsak gå til utbygginga i Ålesund og investeringar i ein liknande modell i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

- Dette blir ei stor satsing på fag. Utdanning, kompetanseutvikling og forsking er område vi skal prioritere høgt i tida framover, for å rekruttere og ikkje minst behalde naudsynt kompetanse. Derfor er eg svært takksam for at vi får på plass eit slikt senter, seier adm.dir Øyvind Bakke.

Lokala som er under ombygging i Ålesund er planlagt ferdigstilt til sommaren 2022. På sikt ønsker ein å etablere eit tilsvarande senter i SNR.

​