HELSENORGE

Vil starte med ny hovudinngang

Styret i Helse Møre og Romsdal ønskjer å gå i gang med bygginga av ny hovudinngang til Ålesund sjukehus allereie i 2022. Prosjektet er ein del av den store utbygginga av akutt, intensiv og operasjon (AIO-prosjektet) som er planlagt ferdigstilt i siste halvdel av 2026.


Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok tirsdag faseinndeling knytt til den store utbygginga som er planlagt for akutt-, operasjon- og intensivavdelingar (AIO) ved sjukehuset. Ved å skille ut hovudadkomst og ny hovudinngang som eit delprosjekt, vil AIO-prosjektet få to separate byggevedtak som skal godkjennast. Positive resultat med overskot sidan januar 2020, gjer det mogleg for helseføretaket med tidlig oppstart. 

Helse Møre og Romsdal skiller ut delprosjekt hovedadkomst og ny hovudinngang, og ønskjer å starte bygginga i siste halvdel av 2022. Illustrasjonen syner adkomstområdet og ny hovudinngang.

Delprosjektet hovudadkomst og ny hovudinngang har ei kostnadsramme på 62,3 millionar kroner, og skal finansierast med allereie opparbeida eigenkapital.

- For å sikre framdrift og koordinering med Bypakke Ålesund ønskjer vi å skille ut hovedadkomst og ny hovudinngang som eit eige delprosjekt, sa viseadeministrerande direktør Heidi Nilsen ved saksframlegginga til styret.

Med det positive vedtaket i styret i Helse-Midt Norge i slutten av november, fikk AIO prosjektet godkjenning til å gå over i forprosjektfasen. I forprosjektfasen skal konseptet bearbeidast til et slikt nivå, at byggevedtaket kan fattast på riktig grunnlag.  Lånesøknad knyttet til prosjektet er sendt til Helse- og Omsorgsdepartementet, og skal behandlast i tilknyting med statsbudsjettet i 2023. Det er forventa økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal for å få byggevedtak i AIO prosjektet.

Frå Borgundvegen skal Statens Vegvesen anlegge heiser og trappeløp ned til gangfelt Åsesvingen. Illustrasjonenn syner gangfeltet og det nye adkomstområdet ved Ålesund sjukehus.

Gir raskare oppstart
Universelt utforma hovudadkomst og ny hovudinngang i nord er i tråd med den bygningsmessige utviklingsplanen for Ålesund sjukehus. Faseinndelinga sikrar framdriftsplanen i det totale prosjektet, då nåværande hovudinngang i sør må stengast før byggearbeida i hovudprosjektet kan settast i gang.

Den nye hovudinngangen skal utformast for å handtere den auka trafikken av menneske som skal passere, og sikre gode løysingar også innover i bygget.
- Samla sett vil ei koordinert utbygging av tilkomst og ny hovudinngang gi raskare oppstart når vedtaket byggestart for resten av AIO-prosjektet kjem, sa Heidi Nilsen, og la til at å bygge ny hovudinngang først også vil frigjere areal til permanent plassering av PET-CT, som er tenkt i området ved inngangen i sør.

Tryggare for pasientar og besøkande
Nilsen la til at bygginga av ny hovudinngang i nord vil rydde opp i dei trafikalt vanskelege forholda som er eit resultat av auka pasientstilstrømming nord for bygningsmassen. Det vil gi pasientar og besøkande trygge gangliner, ryddige kjøremønster og oversiktleg kryssing av veien og ein tydelig hovudinngang. Med nytt trafikknutepunkt på Borgundveien i tilknyting til Bypakke Ålesund, så ønskjer ein også å auke andelen av dei reisande til sjukehuset som nyttar kollektivtrafikk.

Helseføretaket skal stå for prosjektering, finansiering og bygging av nytt adkomsttorg frå nytt gangfelt Åsesvingen og hovudinngang.