Nytt sjukehus (SNR)

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

7. desember 2017 fatta styret i Helse Midt-Norge byggevedtak for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I januar 2018 startar gjennomføringsfasen av prosjektet og SNR skal etter planen stå klart i 2022. Det nye sjukehuset vil innehalde eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund, og skal sikre innbyggarane betre kvalitet på tenestene, auka pasienttryggleik, auka opningstider og kortare ventetid.

Kolasj distriktsmedisinsk senter Kristiansund og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.  

Fakta om sjukehusutbygginga

 • Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal erstatte dei to sjukehusa i Kristiansund og Molde og vil dekkje eit opptaksområde i Nordmøre og Romsdal på om lag 130 000 innbyggarar. 
 • Akuttsjukehuset skal byggast på strekninga mellom Kristiansund og Molde. Sjukehustomta er på Hjelset, om lag 20 km utanfor sentrum i Molde, og om lag 50 km frå Kristiansund. Byggestart for akuttsjukehuset er planlagt til november 2018.
 • Det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund skal vere i eksisterande sjukehusbygg i Kristiansund. Arbeidet med ombygging er planlagt å starte opp medio 2019.
 • Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal stå klart i 2022.

Samla arealbehov: Om lag 60 000 m². (BTA)

 • Akuttsjukehuset på Hjelset blir om lag 54 500 m² 
 • Det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund vil bli om lag 5500 m² 

Økonomisk ramme (P50)

 • Kostnadsramma for prosjektet er berekna til 4,3 mrd. kroner (prisnivå desember 2015) utan byggelånsrentar. Styringsmålet for forprosjektet er på 4,1 mrd. kroner.
 • Bereevneanalysen viser at prosjektet kan gjennomførast innafor HMR og HMN sine økonomiske rammer og føretaka har bereevne for SNR.
 • Det er berekna at samanslåinga av sjukehusa i Kristiansund og Molde vil bidra til ein årleg innsparing på om lag 100 millionar kroner.

Milepæler i prosjektet

 • Riving av gamle psykiatribygg på Hjelset: januar-juni 2018
 • Arbeid med ny infrastruktur på Hjelset: mars-oktober 2018
 • Byggestart for akuttsjukehuset på Hjelset: november 2018
 • Oppstart av DMS-prosjekt i Kristiansund: januar 2018 
 • Overlevering/innflytting: våren 2022

Tilrår å bygge SNR med eit dagkirurgisk tilbod ved Kristiansund sjukehus

Gjennomføringsfasen

Gjennomføringsfasen inneheld alle aktivitetar som skal skje frå januar 2018 og fram til SNR står ferdig i 2022.

Fasen tek for seg ein rekkje ulike oppgåver:

 • Funksjonsprosjektet: I Funksjonsprosjektet blir prosjektet kvalitetssikra og ein jobbar vidare med detaljar i prosjektet som mellom anna utteikning av alle rom, plassering av utstyr og materialbruk. Prosjektet vil også gjennomgå og verifisere sikkerheitsprogrammet for psykisk helsevern, samt verifisere tekniske løysingar og ikkje minst logistikk-konseptet. Funksjonsprosjektet skal vere ferdig i april 2018.
 • Riving: I januar 2018 startar rivearbeidet og klargjering av sjukehustomta på Hjelset og arbeidet vil halde fram til juni 2018. AF Decom har fått ansvar for gjennomføringa av rivearbeidet . 14 ulike bygningar og konstruksjonar skal rivast og arbeidet inneber miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.
 • Infrastruktur: I mars  2018 går ein i gang med å leggje til rette for ny infrastruktur på Hjelset. Arbeidet inneber mellom anna vannforsyning, avløpsanlegg, forsyning av straum og data. Oppdølsvegen skal leggast om og rustast opp og gang- og sykkelvegar skal etablerast i samband med Oppdølsvegen.
 • Bygging: I 2018 skal ein inngå kontrakt med ein entreprenør som skal bygge akuttsjukehuset på Hjelset. Frist for å melde seg på i konkurransen om oppdraget er 8.januar.

Les om dei tidlegare fasene i prosjektet

Organisering

Overordna ansvar - styret i Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal eig prosjektet, og administrerande direktør har utnemnt eit prosjektstyre for SNR.

                                                                      


 

Prosjektstyret SNR

Prosjektstyret er eit internt arbeidsorgan for adm. dir. Espen Remme i Helse Møre og Romsdal, i gjennomføringa av SNR. Det er såleis ikkje eit føretaksstyre.

Olaf Melbø
Styreleiar 
Utnemnt av adm. dir. HMR HF
 
Ingard Nicolai Nilsen
Nestleiar
Utnemnt av adm. dir. HMR HF

Dagne Hordvei
Styremedlem
Utnemnt av adm. dir. HMR HF

Jan Eirik Thoresen
Styremedlem
Utnemnt av adm. dir. HMR HF

Helge Ristesund
Styremedlem
Utnemnt av adm.dir. HMR HF

Tor Rune Aarø
Styremedlem
Utpeika av tilsette i HMR HF


Prosjektdirektør og prosjektsjef

Prosjektdirektør for byggprosjektet er Helle Jensen i Sykehusbygg, som gjekk inn i stillinga 1. januar 2017. Jensen kom frå stillinga som avdelingsleiar i Veidekke Entreprenør. Ho er ein erfaren prosjektdirektør som har leia mange store prosjekt i Veidekke, Reinertsen og Skanska.

Prosjektsjef i Helse Møre og Romsdal er Ketil Landevåg Gaupset.  Gaupset utgjer saman med Helle Jensen leiarduoen  som har ansvaret for utviklinga og planlegginga av det nye fellessjukehuset. Gaupset har åtte år bak seg som klinikksjef i føretaket og kom frå stillinga som klinikksjef for klinikk for psykisk helse og rus

Prosjektleiarar SNR

Sykehusbygg HF har fleire prosjektleiarar i gjennomføringsfasen. Pål Ingdal er ansvarleg for programmeringa, medan Harald Hasfjord leiar arbeidet med prosjekteringa. Svein Wiggen er prosjektleiar for rivinga av bygg på Hjelset, Jasmin Dervisevic er prosjektleiar for infrastruktur og Tore Indreråk leiar arbeidet med IKT-planlegginga.

Helse Møre og Romsdal har tre prosjektleiarar i SNR-prosjektet. Merete Hagbø frå Molde og Hans Christian Ofstad frå Kristiansund skal sikre koordinering mellom sjukehusa si kliniske verksemd, byggeprosjektet og andre samarbeidspartar. Ronny Sørensen er prosjektleiar for bygg og teknikk.

Olav Finnøy er ansvarleg for arbeidet med organisasjonsutvikling i HMR i samband med prosjektet. Kommunikasjonsrådgivar i prosjektet er Guri Viken.

Kven utfører arbeidet?

Sykehusbygg HF har hatt gjennomføringsansvaret for SNR-prosjektet frå og med konseptfasen. Sykehusbygg HF er eit nasjonalt føretak for sjukehusbygging og har mellom anna teke opp i seg verksemda frå Helsebygg Midt-Norge HF, som har hatt dette ansvaret tidlegare i Helse Midt-Norge.

Les meir om Sykehusbygg

Historikk

 • I 2003 uttalte styra i Helse Nordmøre og Romsdal HF og i Helse Midt-Noreg seg gjennom ein samla plan at det skulle opprettast eit breitt sjukehustilbod i begge bykommunane, og at det skulle byggjast eit nytt sjukehus i Molde.
 • I 2006 vedtok Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Noreg å byggje eit nytt sjukehus på Eikrem i Molde. Byggestart var satt til 2012.
 • Fram til slutten av 2009 var det einigheit om at regionen skulle ha to lokalsjukehus med fulle funksjonar – eitt i Kristiansund og eitt i Molde.
 • I desember 2009 vedtok styret å utgreie flytting av fødeavdelinga og akuttkirurgi-avdelinga i Kristiansund til Molde, noko som provoserte i Kristiansund. Det endelege vedtaket kom i mars året etter.
 • I 2011 blei Helse Nordmøre og Romsdal slått saman med Helse Sunnmøre til Helse Møre og Romsdal. Same år bestemte regjeringa at det skulle utgreiast igjen om det skulle vere eitt eller to sjukehus i regionen.
 • Astrid Eidsvik blei same året utnemnt som adm.dir. for heile organisasjonen.
 • I desember 2012 vedtok Helse Møre og Romsdal ein utviklingsplan som konkluderte med at det skulle planleggast for eit nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Helse Midt-Noreg slutta seg til konklusjonen i planen. I tidlegfasa/idéfasa i planlegginga skulle også tomtevalet for nytt sjukehus gjerast. Til saman seks alternative tomter blei presentert og vedtaket skulle gjerast i desember 2014 både i Helse Møre og Romsdal og i Helse Midt-Noreg. Etter høyringsrundane var det tre tomteforslag igjen: Opdøl i Molde, Storbakken i Kristiansund og Astad i Gjemnes.
 • 4. desember 2014 gjekk administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, av på dagen fordi ho meinte at Helse Midt-Noreg ikkje hadde tillit til henne.
 • 8. desember 2014; Dag Hårstad blei konstituert som ny administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal.
 • 10. desember 2014 la Helse Møre og Romsdal fram styresaka utan innstilling.
 • 11. desember 2014 gjekk Helse Midt-Noreg inn for at det nye felles sjukehuset blei lagt til Opdøl i Molde. Sjukehuset skulle også inkludere poliklinikk/dagbehandling/DMS-tilbod i Kristiansund.
 • 17. desember 2014 vedtok styret i Helse Møre og Romsdal at akuttsjukehuset blei lagt til Opdøl i Molde.
 • 18. desember 2014 vedtok Helse Midt-Noreg at akuttsjukehuset blei lagt til Opdøl i Molde.
 • 19. desember 2014 vedtok helseminister Bent Høie i føretaksmøte at sjukehuset skulle liggje på Opdøl i Molde, i tråd med vedtaka frå dei to helseføretaka.
 • Februar 2015. Kontroll- og konstitusjonskomiteen gjennomførte ei høyring som hadde som mål å avdekke om statsråden hadde gitt styringssignal i forkant av tomtevalet, og utanom føretaksmøta.
 • Mai 2015. Komiteen konkluderte at statsråden ikkje hadde gått utanom styringslina.
 • Oktober 2015. Kristiansund kommune stemna Helse Midt-Noreg for retten, med krav om dom på ugyldigheit av vedtak om tomteplassering av akuttsjukehuset.
 • Juni 2015. Espen Remme blei tilsett som ny administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal.
 • September 2015. Oppstart av konseptfasen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.
 • 9.mars 2016 sakshandsama styret i Helse Møre og Romsdal hovudfunksjonsprogrammet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.
 • Mai 2016. Rettsak om sjukehussaka i Inntrøndelag Tingrett.  
 • 30. juni 2016. Helse Midt-Noreg frikjend i sjukehussaka.
 • 30.august 2016. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok å sende konseptrapporten ut på høyring.
 • 1.september 2016. Konseptrapporten sendt ut på høyring.
 • 6. september 2016. Kristiansund kommune vedtok å anke dommen i sjukehusrettsaka inn for lagmannsretten
 • 15. november 2016 la administrerande direktør, Espen Remme, fram styresaka og si innstilling til vedtak. Remme tilrådde alternativ 2A: akuttsjukehus på Hjelset og eit DMS ved eksisterande sjukehus i Kristiansund med eit dagkirurgisk tilbod.
 • 25.november 2016 vedtok eit einstemming styre i Helse Møre og Romsdal konseptrapporten.
 • 8.desember 2016 vedtok  eit einstemming styre i Helse Midt-Norge konseptrapporten. Styret ga med det klarsignal for oppstart av forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal i 2017.
 • Februar 2017. Oppstart av forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.
 • 11.august 2017 forkasta lagmannsretten anka frå Kristiansund kommune. Saka gjaldt overprøving av Helse Midt-Norge sitt vedtak om plassering av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset utanfor Molde. 
 • 29.november 2017 godkjente styret i Helse Møre og Romsdal forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
 • 7.desember 2017 fatta styret i Helse Midt-Norge byggevedtak for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
 • 19.desember 2017 vedtok Stortinget bygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Styresaker

Les styresaker om SNR

Hovudfunksjonsprogrammet

Hovudfunksjonsprogram Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (pdf)

Kontakt oss

Send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.no

Kommunikasjonsrådgivar Guri Viken: guri.viken@helse-mr.no

Nyheiter

 • 14.02.2018
  Utviklingsplanen er klar for styrebehandling

  I slutten av oktober sendte Helse Møre og Romsdal eit utkast av Utviklingsplanen på høyring. Over 100 innspel tyder på stort engasjement, og planen skal opp i styret i HMR den 21. februar. Planen skal gi ei retning for utviklinga i helsefør...

 • 19.01.2018
  Inngår storkontrakt med lokal entreprenør

  Romsdal Anlegg AS leverte det beste tilbodet og får infrastrukturoppdraget i samband med utbygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Prosjektdirektør Helle Jensen gleder seg over at ein lokal entreprenør vant.

 • 19.01.2018
  DMS i Kristiansund skal bli eit nasjonalt utstillingsvindauge

  - Vi ønskjer å utvikle eit DMS som skal få ei særstilling i Norge når det gjeld fagleg bredde, kompetanse, forsking og utvikling, det seier Kjell Neergaard, ordførar i Kristiansund og leiar for styringsgruppa som er sett ned for å utvikle d...

 • 14.01.2018
  Fem ønskjer å byggje akuttsjukehuset på Hjelset

  Fredag 12.januar kl.12.00 gjekk fristen ut for å søke om å bli prekvalifisert for oppdraget. Tre norske og to utenlandske leverandørar har meldt seg på i konkurransen.

 • 03.01.2018
  Har mottatt nærare 100 høyringssvar

  Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal blei lagt ut på offentleg høyring den 26. oktober. Eksterne høyringsfrist var sett til den 7. desember og intern frist var den 20. desember.

 • 21.12.2017
  Status frå SNR-prosjektet jula 2017

  I januar 2018 startar gjennomføringsfasen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. I julebrevet frå prosjektet kan du lese meir om kva som skal skje neste år.

 • 21.12.2017
  Dialogmøte om utviklingsplan HMR HF

  Dialogmøtet 19.januar 2018 arrangerast med bakgrunn i utviklingsplanarbeidet for Helse Møre og Romsdal HF.

 • 29.11.2017
  Går for byggevedtak for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

  Styret i Helse Møre og Romsdal var i dag samstemte og vil be styret i Helse Midt-Noreg om å fatte byggevedtak for SNR under sitt styremøte 7.desember.

 • 19.10.2017
  Utviklingsplanen er klar for styret

  Den 25. oktober skal utkast til Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2019 – 2022 leggast fram for styret. Deretter skal planen ut på seks vekers offentleg høyring.

 • 12.10.2017
  Statsbudsjett 2018 og SNR

  Regjeringa la i dag fram statsbudsjettet for 2018, der lån til å starte bygginga av SNR er eit av fleire foreslåtte tiltak i Møre og Romsdal.

 • 15.08.2017
  Vi skal utvikle sjukehusa våre til det beste for pasientane

  Helse Møre og Romsdal (HMR) sitt overordna mål er å sikre alle 266 000 innbyggjarane i fylket eit best mogleg fagleg tilbod. Gjennom utviklingsplanen jobbar vi no saman med kommunane for å planleggje framtidas helsetenester.

 • 21.06.2017
  Kva gjer vi for mykje av og kva skal vi prioritere?

  Og kva helsevesen får vi dersom vi ikkje gjer nokre endringar, spurde fastlege og praksiskonsulent Stian Endresen dei 140 deltakarar frå kommunar, brukarar og helseføretak i onsdagens dialogmøte. Han var ein av tolv  foredragshalderar som g...

 • 10.05.2017
  Nye skisser av akuttsjukehuset på Hjelset

  Planlegginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal held god framdrift og er i rute. Under styremøtet 9.mai fekk styret sjå heilt nye illustrasjonar som viser utviklinga av akuttsjukehuset på Hjelset.

 • 30.01.2017
  SNR-prosjektet styrkar laget med to erfarne hovud

  Helse Møre og Romsdal har tilsett Hans Christian Ofstad som prosjektleiar og Olav Finnøy som hovudansvarleg for å leie arbeidet med organisasjonsutvikling i SNR-prosjektet.

 • 09.12.2016
  Klarsignal for SNR

  I styremøte i kveld ga eit einstemmig styre for Helse Midt-Norge klarsignal for oppstart av forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) i januar 2017.

 • 15.11.2016
  Tilrår å bygge SNR med eit dagkirurgisk tilbod ved Kristiansund sjukehus

  Adm. dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, legg tysdag 15.november fram si tilråding av konseptval for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Remme tilrår at styret i Helse Møre og Romsdal går inn for å bygge eit nytt felles akuttsjukehus på H...

 • 26.10.2016
  Kan unngå hovudombygging av Kristiansund sjukehus

  SNR-prosjektet har endra si vurdering av bruk av Kristiansund sjukehus som eit DMS. Prosjektet ser at ein kan unngå ei hovudombygging,  noko som gjer sjukehusalternativet vesentleg rimelegare enn først berekna.

 • 24.08.2016
  Grunnlag for eit godt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

  Konseptrapporten som blir offentleggjort i dag viser at det er utarbeidd eit solid og godt innhald for framtidas Sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Det nye akuttsjukehuset på Hjelset og tilbodet som er utvikla i Kristiansund (SNR), vil sikre i...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.