Nytt sjukehus (SNR)

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Planlegginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) er inne i forprosjektet og skal etter planen stå klart i 2022. Det nye sjukehuset vil innehalde eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund, og skal sikre innbyggarane betre kvalitet på tenestene, auka pasienttryggleik, auka opningstider og kortare ventetid.

Skisser av eit akuttsjukehus på Hjelset og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.  

Fakta om sjukehusutbygginga

 • Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal erstatte dei to sjukehusa i Kristiansund og Molde og vil dekkje eit opptaksområde i Nordmøre og Romsdal på om lag 130 000 innbyggarar. 
 • Akuttsjukehuset skal byggast på strekninga mellom Kristiansund og Molde. Sjukehustomta er på Hjelset, om lag 20 km utanfor sentrum i Molde, og om lag 50 km frå Kristiansund. Byggestart for akuttsjukehuset er planlagt til november 2018.
 • Det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund skal vere i eksisterande sjukehusbygg i Kristiansund. Arbeidet med ombygging er planlagt å starte opp medio 2019.
 • Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er planlagt ferdig i 2021 og kan takast i bruk i 2022

Samla arealbehov: Om lag 59 500 m². (BTA)

 • Akuttsjukehuset på Hjelset blir om lag 54 000 m² 
 • Det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund vil bli om lag 5500 m² 

Økonomisk ramme (P50)

 • Kostnadsramma for prosjektet er berekna til 4,3 mrd. kroner (prisnivå desember 2015) utan byggelånsrentar. Styringsmålet for forprosjektet er på 4,1 mrd. kroner.
 • Bereevneanalysen viser at prosjektet kan gjennomførast innafor HMR og HMN sine økonomiske rammer og føretaka har bereevne for SNR.
 • Det er berekna at samanslåinga av sjukehusa i Kristiansund og Molde vil bidra til ein årleg innsparing på om lag 100 millionar kroner.

Milepæler i prosjektet

 • Svar på lånesøknad for finansiering av prosjektet: Statsbudsjettet leggast fram 12.oktober, 2017.
 • Godkjenning av forprosjektet i styret i Helse Møre og Romsdal: 29.november 2017
 • Godkjenning av forprosjektet i styret i Helse Midt-Norge:  7.desember 2017
 • Riving av gamle psykiatribygg på Hjelset: januar 2018
 • Byggestart for akuttsjukehuset på Hjelset: november 2018
 • Byggestart for det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund: medio 2019
 • Overlevering/innflytting: våren 2022

Tilrår å bygge SNR med eit dagkirurgisk tilbod ved Kristiansund sjukehus

Organisering

Overordna ansvar - styret i Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal eig prosjektet, og administrerande direktør har utnemnt eit prosjektstyre for SNR.

                                                                      


 

Prosjektstyret SNR

Prosjektstyret er eit internt arbeidsorgan for adm. dir. Espen Remme i Helse Møre og Romsdal, i gjennomføringa av SNR. Det er såleis ikkje eit føretaksstyre.

Olaf Melbø
Styreleiar 
Utnemnt av adm. dir. HMR HF
 
Ingard Nicolai Nilsen
Nestleiar
Utnemnt av adm. dir. HMR HF

Dagne Hordvei
Styremedlem
Utnemnt av adm. dir. HMR HF

Jan Eirik Thoresen
Styremedlem
Utnemnt av adm. dir. HMR HF

Helge Ristesund
Styremedlem
Utnemnt av adm.dir. HMR HF

Tor Rune Aarø
Styremedlem
Utpeika av tilsette i HMR HF


Prosjektdirektør og prosjektsjef

Prosjektdirektør for byggprosjektet er Helle Jensen i Sykehusbygg, som gjekk inn i stillinga 1. januar 2017. Jensen kjem frå stillinga som avdelingsleiar i Veidekke Entreprenør. Ho er ein erfaren prosjektdirektør som har leia mange store prosjekt i Veidekke, Reinertsen og Skanska.

Prosjektsjef i Helse Møre og Romsdal er Ketil Landevåg Gaupset.  Gaupset utgjer saman med Helle Jensen leiarduoen  som har ansvaret for utviklinga og planlegginga av det nye fellessjukehuset. Gaupset har åtte år bak seg som klinikksjef i føretaket og kjem frå stillinga som klinikksjef for klinikk for psykisk helse og rus

Prosjektleiarar SNR

Sykehusbygg HF har fire prosjektleiarar i forprosjektet. Pål Ingdal er ansvarleg for programmeringa, medan Harald Hasfjord leiar arbeidet med prosjekteringa. Jasmin Dervisevic er prosjektleiar for infrastruktur og Tore Indreråk leiar arbeidet med IKT-planlegginga.

Helse Møre og Romsdal har tre prosjektleiarar i SNR-prosjektet. Merete Hagbø frå Molde og Hans Christian Ofstad frå Kristiansund skal sikre koordinering mellom sjukehusa si kliniske verksemd, byggeprosjektet og andre samarbeidspartar. Ronny Sørensen er prosjektleiar for bygg og teknikk.

Olav Finnøy er ansvarleg for arbeidet med organisasjonsutvikling i HMR i samband med prosjektet. Kommunikasjonsrådgivar i prosjektet er Guri Viken.

Kven utfører arbeidet?

Sykehusbygg HF har hatt gjennomføringsansvaret for SNR-prosjektet frå og med konseptfasen. Sykehusbygg HF er eit nasjonalt føretak for sjukehusbygging og har mellom anna teke opp i seg verksemda frå Helsebygg Midt-Norge HF, som har hatt dette ansvaret tidlegare i Helse Midt-Norge.

Les meir om Sykehusbygg

Historikk

 • I 2003 uttalte styra i Helse Nordmøre og Romsdal HF og i Helse Midt-Noreg seg gjennom ein samla plan at det skulle opprettast eit breitt sjukehustilbod i begge bykommunane, og at det skulle byggjast eit nytt sjukehus i Molde.
 • I 2006 vedtok Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Noreg å byggje eit nytt sjukehus på Eikrem i Molde. Byggestart var satt til 2012.
 • Fram til slutten av 2009 var det einigheit om at regionen skulle ha to lokalsjukehus med fulle funksjonar – eitt i Kristiansund og eitt i Molde.
 • I desember 2009 vedtok styret å utgreie flytting av fødeavdelinga og akuttkirurgi-avdelinga i Kristiansund til Molde, noko som provoserte i Kristiansund. Det endelege vedtaket kom i mars året etter.
 • I 2011 blei Helse Nordmøre og Romsdal slått saman med Helse Sunnmøre til Helse Møre og Romsdal. Same år bestemte regjeringa at det skulle utgreiast igjen om det skulle vere eitt eller to sjukehus i regionen.
 • Astrid Eidsvik blei same året utnemnt som adm.dir. for heile organisasjonen.
 • I desember 2012 vedtok Helse Møre og Romsdal ein utviklingsplan som konkluderte med at det skulle planleggast for eit nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Helse Midt-Noreg slutta seg til konklusjonen i planen. I tidlegfasa/idéfasa i planlegginga skulle også tomtevalet for nytt sjukehus gjerast. Til saman seks alternative tomter blei presentert og vedtaket skulle gjerast i desember 2014 både i Helse Møre og Romsdal og i Helse Midt-Noreg. Etter høyringsrundane var det tre tomteforslag igjen: Opdøl i Molde, Storbakken i Kristiansund og Astad i Gjemnes.
 • 4. desember 2014 gjekk administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, av på dagen fordi ho meinte at Helse Midt-Noreg ikkje hadde tillit til henne.
 • 8. desember 2014; Dag Hårstad blei konstituert som ny administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal.
 • 10. desember 2014 la Helse Møre og Romsdal fram styresaka utan innstilling.
 • 11. desember 2014 gjekk Helse Midt-Noreg inn for at det nye felles sjukehuset blei lagt til Opdøl i Molde. Sjukehuset skulle også inkludere poliklinikk/dagbehandling/DMS-tilbod i Kristiansund.
 • 17. desember 2014 vedtok styret i Helse Møre og Romsdal at akuttsjukehuset blei lagt til Opdøl i Molde.
 • 18. desember 2014 vedtok Helse Midt-Noreg at akuttsjukehuset blei lagt til Opdøl i Molde.
 • 19. desember 2014 vedtok helseminister Bent Høie i føretaksmøte at sjukehuset skulle liggje på Opdøl i Molde, i tråd med vedtaka frå dei to helseføretaka.
 • Februar 2015. Kontroll- og konstitusjonskomiteen gjennomførte ei høyring som hadde som mål å avdekke om statsråden hadde gitt styringssignal i forkant av tomtevalet, og utanom føretaksmøta.
 • Mai 2015. Komiteen konkluderte at statsråden ikkje hadde gått utanom styringslina.
 • Oktober 2015. Kristiansund kommune stemna Helse Midt-Noreg for retten, med krav om dom på ugyldigheit av vedtak om tomteplassering av akuttsjukehuset.
 • Juni 2015. Espen Remme blei tilsett som ny administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal.
 • September 2015. Oppstart av konseptfasen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.
 • 9.mars 2016 sakshandsama styret i Helse Møre og Romsdal hovudfunksjonsprogrammet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.
 • Mai 2016. Rettsak om sjukehussaka i Inntrøndelag Tingrett.  
 • 30. juni 2016. Helse Midt-Noreg frikjend i sjukehussaka.
 • 30.august 2016. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok å sende konseptrapporten ut på høyring.
 • 1.september 2016. Konseptrapporten sendt ut på høyring.
 • 6. september 2016. Kristiansund kommune vedtok å anke dommen i sjukehusrettsaka inn for lagmannsretten
 • 15. november 2016 la administrerande direktør, Espen Remme, fram styresaka og si innstilling til vedtak. Remme tilrådde alternativ 2A: akuttsjukehus på Hjelset og eit DMS ved eksisterande sjukehus i Kristiansund med eit dagkirurgisk tilbod.
 • 25.november 2016 vedtok eit einstemming styre i Helse Møre og Romsdal konseptrapporten.
 • 8.desember 2016 vedtok  eit einstemming styre i Helse Midt-Norge konseptrapporten. Styret ga med det klarsignal for oppstart av forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal i 2017.
 • Februar 2017. Oppstart av forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.
 • 11.august 2017 forkasta lagmannsretten anka frå Kristiansund kommune. Saka gjaldt overprøving av Helse Midt-Norge sitt vedtak om plassering av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset utanfor Molde. 

Styresaker

Les styresaker om SNR

Forprosjektfasen

Målet med denne fasen er å kvalitetssikre alle berekningar og å førebu bygginga av det nye sjukehuset, slik at ein kan fatte endeleg avgjerd om å bygge. I forprosjektfasen går ein meir detaljert inn i innretting og utstyr i sjukehuset. Arkitektane lager meir detaljerte teikningar av bygget og av uteareal, og alle rom blir teikna inn. Prosjektkostnaden blir kvalitetssikra før endeleg avgjerd. I forprosjektfasen skal ein og lage ein plan for korleis bygginga skal gjennomførast.

Forprosjektet starta opp i januar 2017.

Tidsplan forprosjektet

Romfunksjonsprogram og utstyrsprogram ferdig
Tidspunkt: 30.juni 2017

Behandling av områdereguleringsplan på Hjelset
Tidspunkt: 14. september 2017
Beslutningstakar: Kommunestyret i Molde kommune

Godkjenning av forprosjektet
Tidspunkt: 29. november 2017
Beslutningstakar: Styret i Helse Møre og Romsdal HF

Godkjenning av forprosjektet
Tidspunkt: 7. desember 2017
Beslutningstakar: Styret i Helse Midt-Norge RHF

Idéfasen

Her greier ein ut ulike driftskonsept for det nye sjukehuset. Det kan til dømes gå på om all sjukehusverksemda er sentralisert inn i sjukehuset eller om det er poliklinikk og dagbehandling også utanfor sjukehuset. Om lag kor mykje areal trengst, korleis nyttar ein arealet, kva kostar dei ulike alternativa, kor fleksible er dei for framtidige behov, og korleis skal helseføretaket finansiere dei? Helse Møre og Romsdal har i denne fasen også tatt for seg val av tomt. Dei mest aktuelle driftskonsepta blir med inn i neste fase.

Idéfaserapport for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (pdf)

Konseptfasen

I denne fasen skal ein velje mellom dei mest aktuelle konsepta for nytt sjukehus og peike på eitt av dei. For å få det til blir dei ulike alternativa greidd ut i detalj og på ein likeverdig måte slik at ein kan velje reelt mellom dei. Basert på det ein veit om framtidige behov så går ein inn i ulike problemstillingar: Korleis kan ein løyse funksjonane i eit nytt bygg? Korleis bør logistikken vere? Kva koster det å drive sjukehuset? Dette blir berekna ganske nøye, ned til om lag kor mange rom ein treng og kva storleik ein bør leggje til grunn. Deretter byrjar arkitektar å lage skisser som viser korleis driftsmodellane kan sjå ut som ferdige bygg. Ein reknar også ut samla prosjektkostnad og vurderer helseføretaket si evne til å bere kostnaden. Eit eksternt miljø blir leigd inn til å kvalitetssikre om alternativa er greidd ut på ein likeverdig måte. Grunnlaget frå konseptfasen dannar grunnlag for adm.dir si innstilling til vedtak i koseptfasen. Konseptrapporten blei vedteke i styret i Helse Møre og Romsdal 25.november 2016, og i styret i Helse Midt-Norge 8.desember 2016.

Konseptrapporten med delutgreiingar

Høyring konseptrapporten Sjukehuset Nordmøre og Romsdal​

Hovudfunksjonsprogrammet

Hovudfunksjonsprogram Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (pdf)

Kontakt oss

Send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.no

Kommunikasjonsrådgivar Guri Viken: guri.viken@helse-mr.no

Nyheiter

 • 19.10.2017
  Utviklingsplanen er klar for styret

  Den 25. oktober skal utkast til Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2019 – 2022 leggast fram for styret. Deretter skal planen ut på seks vekers offentleg høyring.

 • 12.10.2017
  Statsbudsjett 2018 og SNR

  Regjeringa la i dag fram statsbudsjettet for 2018, der lån til å starte bygginga av SNR er eit av fleire foreslåtte tiltak i Møre og Romsdal.

 • 15.08.2017
  Vi skal utvikle sjukehusa våre til det beste for pasientane

  Helse Møre og Romsdal (HMR) sitt overordna mål er å sikre alle 266 000 innbyggjarane i fylket eit best mogleg fagleg tilbod. Gjennom utviklingsplanen jobbar vi no saman med kommunane for å planleggje framtidas helsetenester.

 • 21.06.2017
  Kva gjer vi for mykje av og kva skal vi prioritere?

  Og kva helsevesen får vi dersom vi ikkje gjer nokre endringar, spurde fastlege og praksiskonsulent Stian Endresen dei 140 deltakarar frå kommunar, brukarar og helseføretak i onsdagens dialogmøte. Han var ein av tolv  foredragshalderar som g...

 • 10.05.2017
  Nye skisser av akuttsjukehuset på Hjelset

  Planlegginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal held god framdrift og er i rute. Under styremøtet 9.mai fekk styret sjå heilt nye illustrasjonar som viser utviklinga av akuttsjukehuset på Hjelset.

 • 30.01.2017
  SNR-prosjektet styrkar laget med to erfarne hovud

  Helse Møre og Romsdal har tilsett Hans Christian Ofstad som prosjektleiar og Olav Finnøy som hovudansvarleg for å leie arbeidet med organisasjonsutvikling i SNR-prosjektet.

 • 09.12.2016
  Klarsignal for SNR

  I styremøte i kveld ga eit einstemmig styre for Helse Midt-Norge klarsignal for oppstart av forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) i januar 2017.

 • 15.11.2016
  Tilrår å bygge SNR med eit dagkirurgisk tilbod ved Kristiansund sjukehus

  Adm. dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, legg tysdag 15.november fram si tilråding av konseptval for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Remme tilrår at styret i Helse Møre og Romsdal går inn for å bygge eit nytt felles akuttsjukehus på H...

 • 26.10.2016
  Kan unngå hovudombygging av Kristiansund sjukehus

  SNR-prosjektet har endra si vurdering av bruk av Kristiansund sjukehus som eit DMS. Prosjektet ser at ein kan unngå ei hovudombygging,  noko som gjer sjukehusalternativet vesentleg rimelegare enn først berekna.

 • 24.08.2016
  Grunnlag for eit godt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

  Konseptrapporten som blir offentleggjort i dag viser at det er utarbeidd eit solid og godt innhald for framtidas Sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Det nye akuttsjukehuset på Hjelset og tilbodet som er utvikla i Kristiansund (SNR), vil sikre i...