Nytt sjukehus (SNR)

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

7. desember 2017 fatta styret i Helse Midt-Norge byggevedtak for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I januar 2018 starta gjennomføringsfasen av prosjektet og SNR skal etter planen stå klart i 2024. Det nye sjukehuset vil innehalde eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund, og skal sikre innbyggarane betre kvalitet på tenestene, auka pasienttryggleik, auka opningstider og kortare ventetid.

Nyheiter

 • 19.12.2019
  Arkitektar med på laget i utviklinga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

  For å sikre gode løysingar i vidareutviklinga av det nye akuttsjukehuset på Hjelset, har prosjektet knytt til seg rådgivande ingeniør og arkitektar med solid erfaring frå ulike sjukehusprosjekt.

 • 22.10.2019
  Historisk kontraktsignering for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

  22.oktober signerte Helse Møre og Romsdal kontakt med Skanska Norge AS om vidareutvikling av akuttsjukehuset på Hjelset. Gjennom samhandlingsfasen er målet å redusere kostnadane ned til styringsmålet som er satt for prosjektet.

 • 07.10.2019
  Signerer kontrakt med Skanska 22. oktober

  Helse Møre og Romsdal fekk ingen klagar frå dei andre tilbydarane som kjempa om å få bygge akuttsjukehuset på Hjelset. Klokka 12.00 i dag var karensperioden over, og no blir det kontraktsignering med Skanska Norge AS.

 • 25.09.2019
  Skanska får oppdraget med å bygge akuttsjukehuset

  Prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) har innstilt Skanska Norge AS til oppdraget med å bygge det nye felles akuttsjukehuset på Hjelset.

 • 16.09.2019
  Joakim Varvin blir ny prosjektleiar for DMS-prosjektet i Kristiansund

  47 år gamle Joakim Varvin frå Sarpsborg får ansvaret med å leie arbeidet med å utvikle framtidas distriktsmedisinske senter i Kristiansund.

 • 12.07.2019
  Eitt steg nærare nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

  I dag kl.12.00 gjekk fristen ut for å levere tilbod om å bygge akuttsjukehuset på Hjelset. Prosjektet vil no bruke sommaren til å evaluere dei innkomne tilboda

 • 08.05.2019
  Inviterer til å bygge akuttsjukehuset på Hjelset

  SNR-prosjektet sender ut ny konkurranse for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset. Konkurransen er ein totalentreprise med samhandling, og budsjettprisen er 2,1 milliardar kronar.

 • 25.04.2019
  Glad for nye lånevilkår til sjukehusinvesteringar

  Regjeringa endrar lånevilkåra til helseføretaka, noko som vil gjere det enklare for Helse Møre og Romsdal å investere i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

 • 20.02.2019
  Status fra SNR-prosjektet 20.februar 2019

  Ny prosjektdirektør for SNR-prosjektet vil vere på plass i mars, og ein vil da starte fleire prosessar for å førebu samhandlingsfasen med ein entreprenør.

 • 30.01.2019
  Held fram arbeidet med å utvikle SNR

  Omstillingsarbeidet i Helse Møre og Romsdal vekker bekymring i heile fylket, og det har også løyst ut reaksjonar i Kristiansund. 

 • Illustrasjonsbilde av inngangspartiet ved det nye akuttsjukehuset
  28.01.2019
  Vidare arbeid med å realisere Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

  Etter styremøtet i Helse Møre og Romsdal 24.januar jobbar SNR-organisasjonen vidare med følgjande aktivitetar.

 • Frå styremøtet 24. januar
  24.01.2019
  Vil lyse ut ny anbodskonkurranse for SNR

  Styret i Helse Møre og Romsdal sluttar seg til anbefalinga for vidareutvikling av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Prosjektet går no inn i ein særs viktig periode med vidareutvikling av prosjektet og i april vil det bli lyst ut ein ny anbods...

 • Inngangsparti SNR
  17.01.2019
  Legg fram mogeleg løysing for SNR-prosjektet

  Akuttsjukehuset på Hjelset skal realiserast ved å gjere fleire kostnadsreduserande tiltak. Funksjonar og kapasitet som er vedteke i forprosjektet ligg fast, men bygningskroppen vil bli endra og noko av arealet må reduserast for å sikre ei f...

 • 04.12.2018
  Treng meir tid før utlysing av ny konkurranse for SNR

  Evaluerings- og utredningsarbeidet knytt til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er ikkje ferdig, og ny framdriftsplan blir dermed ikkje klar før over nyttår.

 • 04.12.2018
  Helle Jensen sluttar som prosjektdirektør for SNR

  Jensen trekk seg av familiære årsakar.

 • 17.10.2018
  Gjer fleire grep for å styrke gjennomføringa av SNR

  For å sikre at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal blir realisert i tråd med vedtaka, har administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal Espen Remme gjort fleire grep og har henta inn ny kompetanse i prosjektet.

 • 12.09.2018
  Ga klarsignal for ny entreprise for akuttsjukehuset

  Styret i Helse Møre og Romsdal stiller seg bak adm.dir. Espen Remme si anbefaling om å nytte totalentreprise med samhandling som strategi for å byggje akuttsjukehuset på Hjelset. Ein ny konkurranse vil bli offentleggjort i november i år. 

 • 13.06.2018
  Avsluttar konkurransen for bygging av nytt akuttsjukehus på Hjelset

  Styret støttar innstillinga frå adm.dir. Espen Remme og vedtok i dag å avslutte den pågåande anbodskonkurransen. Styret bad Remme om å sikre at planleggingsarbeidet held fram slik at ein unngår unødige forseinkingar i realiseringa av Sjukeh...

 • 16.05.2018
  Ann Iren Kjønnøy blir prosjektleiar for DMS i Kristiansund

  Seniorrådgivar innan smittevern i Helse Møre og Romsdal, Ann Iren Kjønnøy, får ansvaret med å leie utviklinga av framtidas distriktsmedisinske senter i Kristiansund. Kompetent prosjektleiar.

 • 15.05.2018
  Strømmen tilbake etter kabelbrudd på Hjelset

  Strømmen til sjukehusdrifta på Hjelset er tilbake. Under anleggsarbeid 15.mai gravde entreprenøren over kabler til strøm, varme, telefon, data og sikkerhetsalarmer på Hjelset.

 • 15.05.2018
  Kabelbrudd på Hjelset

  Under anleggsarbeid på sykehustomta på Hjelset 15.mai har infrastruktur-entreprenøren gravd over kabler til strøm, varme, telefon og data.

 • 14.05.2018
  Har motteke to tilbod for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset

  Betonmasthæhre  AS og Skanska AS leverte begge tilbod innan fristen kl.12.00 11.mai.

 • 16.04.2018
  Er trygg på dimensjoneringa av SNR

  Den siste tida har media skrive om utfordringar med korridorpasientar og kritikk mot dimensjoneringa av norske sjukehusprosjekt. Dette skapar diskusjon og spørsmål om vår planlegging av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

 • 07.03.2018
  Solberg oppmoda om å sjå framover

  Statsminister Erna Solberg kom med bodskap om å sjå framover og samarbeide om å utvikle Sjukehuset Nordmøre og Romsdal til det beste for pasientane da ho besøkte Kristiansund sjukehus 6.mars.

 • 01.03.2018
  Synfaring for leverandørar som vil bygge akuttsjukehuset på Hjelset

  Torsdag 1.mars var det synfaring for dei to leverandørane som deltek vidare i konkurransen om å få bygge det nye akuttsjukehuset for befolkninga i Nordmøre og Romsdal. Skanska AS og BetonmastHæhre AS nytta anledninga til å få meir informasj...

 • 27.02.2018
  Starten på ei ny tid på Hjelset

  27.februar markerte Helse Møre Romsdal at rivinga av eit av dei gamle landemerka på Hjelset starta opp. Rivinga ein viktig milepæl i arbeidet med realiseringa av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

 • 14.02.2018
  Utviklingsplanen er klar for styrebehandling

  I slutten av oktober sendte Helse Møre og Romsdal eit utkast av Utviklingsplanen på høyring. Over 100 innspel tyder på stort engasjement, og planen skal opp i styret i HMR den 21. februar. Planen skal gi ei retning for utviklinga i helsefør...

 • 19.01.2018
  Inngår storkontrakt med lokal entreprenør

  Romsdal Anlegg AS leverte det beste tilbodet og får infrastrukturoppdraget i samband med utbygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Prosjektdirektør Helle Jensen gleder seg over at ein lokal entreprenør vant.

 • 19.01.2018
  DMS i Kristiansund skal bli eit nasjonalt utstillingsvindauge

  - Vi ønskjer å utvikle eit DMS som skal få ei særstilling i Norge når det gjeld fagleg bredde, kompetanse, forsking og utvikling, det seier Kjell Neergaard, ordførar i Kristiansund og leiar for styringsgruppa som er sett ned for å utvikle d...

 • 14.01.2018
  Fem ønskjer å byggje akuttsjukehuset på Hjelset

  Fredag 12.januar kl.12.00 gjekk fristen ut for å søke om å bli prekvalifisert for oppdraget. Tre norske og to utenlandske leverandørar har meldt seg på i konkurransen.

 • 03.01.2018
  Har mottatt nærare 100 høyringssvar

  Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal blei lagt ut på offentleg høyring den 26. oktober. Eksterne høyringsfrist var sett til den 7. desember og intern frist var den 20. desember.

 • 21.12.2017
  Dialogmøte om utviklingsplan HMR HF

  Dialogmøtet 19.januar 2018 arrangerast med bakgrunn i utviklingsplanarbeidet for Helse Møre og Romsdal HF.

 • 21.12.2017
  Status frå SNR-prosjektet jula 2017

  I januar 2018 startar gjennomføringsfasen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. I julebrevet frå prosjektet kan du lese meir om kva som skal skje neste år.

 • 29.11.2017
  Går for byggevedtak for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

  Styret i Helse Møre og Romsdal var i dag samstemte og vil be styret i Helse Midt-Noreg om å fatte byggevedtak for SNR under sitt styremøte 7.desember.

 • Bildekolasj helse
  19.10.2017
  Utviklingsplanen er klar for styret

  Den 25. oktober skal utkast til Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2019 – 2022 leggast fram for styret. Deretter skal planen ut på seks vekers offentleg høyring.

 • 12.10.2017
  Statsbudsjett 2018 og SNR

  Regjeringa la i dag fram statsbudsjettet for 2018, der lån til å starte bygginga av SNR er eit av fleire foreslåtte tiltak i Møre og Romsdal.

 • Skisse, akuttsjukehuset på Hjelset
  15.08.2017
  Vi skal utvikle sjukehusa våre til det beste for pasientane

  Helse Møre og Romsdal (HMR) sitt overordna mål er å sikre alle 266 000 innbyggjarane i fylket eit best mogleg fagleg tilbod. Gjennom utviklingsplanen jobbar vi no saman med kommunane for å planleggje framtidas helsetenester.

 • Adm.dir. Espen Remme saman med fastlege Stian Endresen.
  21.06.2017
  Kva gjer vi for mykje av og kva skal vi prioritere?

  Og kva helsevesen får vi dersom vi ikkje gjer nokre endringar, spurde fastlege og praksiskonsulent Stian Endresen dei 140 deltakarar frå kommunar, brukarar og helseføretak i onsdagens dialogmøte. Han var ein av tolv  foredragshalderar som g...

 • 10.05.2017
  Nye skisser av akuttsjukehuset på Hjelset

  Planlegginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal held god framdrift og er i rute. Under styremøtet 9.mai fekk styret sjå heilt nye illustrasjonar som viser utviklinga av akuttsjukehuset på Hjelset.

 • 30.01.2017
  SNR-prosjektet styrkar laget med to erfarne hovud

  Helse Møre og Romsdal har tilsett Hans Christian Ofstad som prosjektleiar og Olav Finnøy som hovudansvarleg for å leie arbeidet med organisasjonsutvikling i SNR-prosjektet.

 • 09.12.2016
  Klarsignal for SNR

  I styremøte i kveld ga eit einstemmig styre for Helse Midt-Norge klarsignal for oppstart av forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) i januar 2017.

 • Adm.dir Espen Remme legg fram si tilråding av konseptval for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
  15.11.2016
  Tilrår å bygge SNR med eit dagkirurgisk tilbod ved Kristiansund sjukehus

  Adm. dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, legg tysdag 15.november fram si tilråding av konseptval for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Remme tilrår at styret i Helse Møre og Romsdal går inn for å bygge eit nytt felles akuttsjukehus på H...

 • 26.10.2016
  Kan unngå hovudombygging av Kristiansund sjukehus

  SNR-prosjektet har endra si vurdering av bruk av Kristiansund sjukehus som eit DMS. Prosjektet ser at ein kan unngå ei hovudombygging,  noko som gjer sjukehusalternativet vesentleg rimelegare enn først berekna.

 • Adm.dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, med konseptrapporten for SNR.
  24.08.2016
  Grunnlag for eit godt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

  Konseptrapporten som blir offentleggjort i dag viser at det er utarbeidd eit solid og godt innhald for framtidas Sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Det nye akuttsjukehuset på Hjelset og tilbodet som er utvikla i Kristiansund (SNR), vil sikre i...

Fann du det du leita etter?