Uønska hendingar

Helse Møre og Romsdal ønsker å gi befolkninga informasjon om kvaliteten på helesetenestene ved sjukehusa. Openheit, også om uønska hendingar, er viktig for å gi innsikt i korleis vi arbeider med forbetring og læring. 

​Helseføretaket vil legge ut anonymiserte versjonar av desse meldingane på internett. Unntaket er når saka gjeld sjølvmord. Meldingane blir først behandla internt i organisasjonen før dei blir gjort offentlege. Dato vi legg ut ei melding er derfor ikkje same dato som hendinga fann stad.

Meldeplikta er regulert av Lov om spesialisthelsetenesta, paragraf 3-3.

Les meir om bakgrunnen for ordninga her

Frå 1. juni 2013 publiserer HMR anonymiserte meldingar om pasientskadar som skjer i føretaket. Helseføretaket vil ha openheit rundt kva avvik som har oppstått i pasientbehandlinga, og kva tiltak ein har sett i verk i etterkant.

Spesialisthelsetenesta er pålagt å melde frå om uønska hendingar knytt til pasientskadar med moderate eller betydelige konsekvensar, og desse avvika blir rutinemessig meldt inn til det nasjonale Kunnskapssenteret.

– Det er desse meldingane helseføretaket no vel å publisere på eigen nettstad i ei anonymisert form, seier kvalitetsjef Vidar Hagerup i Helse Møre og Romsdal. Hagerup leiar avdelinga som har ansvar for kvalitetsarbeidet i føretaket, og som mellom anna arbeider med å førebygge og etablere gode prosedyrar som set pasienten sin sikkerheit i fokus.

Pasientsikkerheit i fokus

– Vi arbeider på fleire nivå i føretaket for å avdekke kva type avvik vi har og kvifor dei oppstår, seier Hagerup. – Meldingar om avvik kjem inn via etablerte kanalar, og vi set i verk tiltak å sikre læring og for å få forbetringar der vi ser det er behov for det, seier Hagerup vidare. Kvalitetsjefen påpeiker at dei med bakgrunn i dei meldingane som er komne inn, har sett seg ut nokre område framover som dei skal ha ein ekstra fokus på, og eit av dei er smittevern.

Ønsker å bygge tillit

– Vi meiner at openheit er viktig for å bygge tillit. Vi trur det er betre å vite kva avvik som skjer og kva tiltak sjukehuset har sett i verk, enn å ikkje vite korleis ein handterar dette, seier kommunikasjonssjef Trine Kvalheim. I 2011 var sjukehuset i Østfold første i landet som valde å publisere desse meldingane. Sjølv om mange var skeptisk til slik openheit, har erfaringane deira vore positive. – Ein var mellom anna redd for at ein skulle få færre meldingar om avvik, men talet på meldingar om avvik haldt seg stabilt, seier Kvalheim. St.Olav var først ute i Midt-Noreg, og i 2013 valde HMR å gjere det same.

 

Fann du det du leita etter?