Registrering av kliniske studiar

Registrering av studier i Clinical Trials.gov og Helsenorge.no

Registrering i ClinicalTrials.gov

Alle kliniske studiar skal registrerast i ClinicalTrials.gov før prosjektet kan starte opp. Med kliniske studier meiner vi legemiddelutprøving og anna pasientnær forsking der føremålet er å teste ut eller samanlikne effekten av ulike behandlingar, inklusivt observasjonsstudiar.

Det er prosjektleiar for det aktuelle prosjektet som er ansvarleg for at registreringa vert gjort. I oppdragsforsking vil vanlegvis oppdragsgjevar (sponsor) stå for registreringa er føretatt før prosjektet startar opp.

Helse Møre og Romsdal har oppretta ein felleskonto for HMR.

Kontaktperson for å opprette brukarkonto er Ingrid Riphagen e-post ingrid.i.riphagen@ntnu.no
Les meir på NTNU sine sider

Avdeling for forskingsstøtte i HMR er forsking@helse-mr.no

Sjå meir info her: 
Frå Tidsskriftet: Uten registrering, ingen publisering!
Frå ClinicalTrials: Which Trials Must Be Registered on ClinicalTrials.gov?

Registrering i Helsenorge.no

Nettsida er etablert etter oppdrag frå Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) og skal fungere som ei nasjonal oversikt over kliniske studiar som er opne for inklusjon av pasientar. På denne måten kan pasientar, pårørande og tilvisande legar sjå og orientere seg om kva studiar som føregår ved kva helseføretak.
Prosjektleiar har ansvar for:

  • at relevant informasjon og registrering skal sendast til Forskingsadministrasjonen når ei studie er godkjent og klar for rekruttering (forsking@helse-mr.no)
  • å sende oppdatert informasjon når ei studie er lukka for inklusjon av forsøksdeltakarar, men framleis er pågåeande
  • å sende oppdatert informasjon til Forskingsadministrasjonen når studia vert avslutta

Eige skjema for HMR vil bli lagt ut når dette er klart.

Når skal skjema fyllast ut?
Melding om pågåande studie som er open for inklusjon av forsøksdeltakarar
Prosjektleiar skal snarast fylle ut registreringsskjema som skal sendast til
forsking@helse-mr.no
Melding om ny studie - når studia di vert avslutta eller stoppar må du gje beskjed til forskingsadministrasjonen

Fann du det du leita etter?