HELSENORGE

DMS i Kristiansund

Gjennom eit felles DMS-prosjekt samarbeider Kristiansund kommune, Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd og Helse Møre og Romsdal om å utvikle helsetenestetilbodet i eit nytt og framtidsretta distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund

​Pasienttilbodet ved DMS

Gjennom planlegginga av SNR-prosjektet blei det i konseptfasen for SNR vedtatt eit breitt og godt spesialisthelsetenestetilbod i Kristiansund med poliklinisk behandling, dagbehandling og dagkirurgi innan ortopedi og gynekologi. I tillegg vedtok adm.dir. i HMR i oktober 2020 fleire nye spesialisthelsetenestetilbod lagd til Kristiansund

Vedtatte spesialisthelsetenester i SNR


I tillegg til desse tenestene skal DMS-prosjektet avdekkje moglegheiter for helsetenester som kan ytast av Nordmørskommunane og av private helseaktørar.


Les vedtak om kommunale helsetenester, okt. 2020

Les beslutningsgrunnlaget om kommunale helsetenester, okt 2020


Frå eit fagleg perspektiv er det opplagt at gode og robuste fagmiljø bidreg til kvalitativt god pasientbehandling og prosjektet har satt seg følgjande mål: 


Mål for prosjektet

ProsjektmålEffektmål for prosjektet: 

Gir tjenester av fremragende kvalitet
o Nasjonale og lokale anerkjente kvalitetsindikatorer
o Bruker/pasient- og pårørendeundersøkelser
o Riktig og relevant kompetanse hos fagpersonell
o Øke andelen polikliniske tjenester (volum og type) i DMS-et i forhold til gjeldende vedtak i HMR. 

Organisering som underbygger gode pasientforløp
o Har en åpen og inkluderende organisasjonskultur
o Attraktiv arbeidsplass
o Kompetansearena for spesialisthelsetjenesten, kommunene og de private aktørene
o Fleksibelt bygg tilpasset aktiviteten
o Tilby attraktive lokaler for private aktører
o Desentraliserte tjenester og redusert reisetid
God samhandling internt og eksternt
o Tydelig organisering for henviser og pasient
o Tillit mellom aktørene i organisasjonen
o Tverrfaglige tilbud 

Er ledende på forskning og innovasjon på utvalgte områder
o utvikle og ta i bruk nye teknologiske løsninger
o utvikler og tar i bruk nye organisasjonsformer
o utdanner og/eller rekrutterer medarbeidere med spesialkompetanse (x antall mastergrad, doktorgrad)
o publikasjoner
o FoU-prosjekt

Fann du det du leita etter?