DMS i Kristiansund

I desember 2017 starta ein opp eit felles DMS-prosjekt mellom Kristiansund kommune, ORKidé – Nordmøre Regionråd og Helse Møre og Romsdal. Partane jskal samarbeide om å utvikle og konkretisere helsetenestetilbodet i eit nytt og framtidsretta distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Les prosjektoppdraget her

Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund

Les prosjektoppdraget her

Styringsgruppa for prosjektet

Les siste nytt frå DMS-prosjektet

Pasienttilbodet ved DMS

Gjennom planlegginga av SNR-prosjektet er det vedtatt eit breitt og godt spesialisthelsetenestetilbod i Kristiansund med poliklinisk behandling, dagbehandling og dagkirurgi innan ortopedi og gynekologi.


Vedtatte spesialisthelsetenester i DMS i Kristiansund

 I tillegg til desse tenestene skal DMS-prosjektet avdekkje moglegheiter for andre spesialisthelsetenester, samd tenester som kan ytast av private aktører og av Nordmørskommunane. 

Frå eit fagleg perspektiv er det opplagt at gode og robuste fagmiljø bidreg til kvalitativt god pasientbehandling og prosjektet har satt seg følgjande mål: 


Mål for prosjektet

ProsjektmålEffektmål for prosjektet: 

Gir tjenester av fremragende kvalitet
o Nasjonale og lokale anerkjente kvalitetsindikatorer
o Bruker/pasient- og pårørendeundersøkelser
o Riktig og relevant kompetanse hos fagpersonell
o Øke andelen polikliniske tjenester (volum og type) i DMS-et i forhold til gjeldende vedtak i HMR. 

Organisering som underbygger gode pasientforløp
o Har en åpen og inkluderende organisasjonskultur
o Attraktiv arbeidsplass
o Kompetansearena for spesialisthelsetjenesten, kommunene og de private aktørene
o Fleksibelt bygg tilpasset aktiviteten
o Tilby attraktive lokaler for private aktører
o Desentraliserte tjenester og redusert reisetid
God samhandling internt og eksternt
o Tydelig organisering for henviser og pasient
o Tillit mellom aktørene i organisasjonen
o Tverrfaglige tilbud 

Er ledende på forskning og innovasjon på utvalgte områder
o utvikle og ta i bruk nye teknologiske løsninger
o utvikler og tar i bruk nye organisasjonsformer
o utdanner og/eller rekrutterer medarbeidere med spesialkompetanse (x antall mastergrad, doktorgrad)
o publikasjoner
o FoU-prosjekt


Fire rapportar er utarbeidd

Så langt er det utarbeidd fire rapportar i DMS-prosjektet. Rapportane blir følgt opp i det vidare arbeidet med å avklare endelg innhald og tenestetilbod ved DMS i Kristiansund. 

Rapport - spesialisthelsetjenester i DMS
Rapport - tjenester fra Kristiansund kommune i DMS

Fann du det du leita etter?