Organisasjonsutvikling

Helse Møre og Romsdal har ein kontinuerleg utvikling og omstilling av drifta og verksemda for å sikre eit best mogleg pasienttilbod innanfor dei økonomiske rammene.

Tilsette i Kristiansund og Molde går saman i SNR

Eit stort investeringsprosjekt som Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) gir likevel eit ekstra behov for utviklingsarbeid for å tilpasse drifta til nye konsept, nye pasientforløp og arbeidsprosessar.

For å kunne hente ut forventa faglege og driftsøkonomiske effektar av SNR, må det parallelt med bygginga skje organisasjonsutvikling som sikrar at tilsette kan utvikle ferdigheiter og kompetanse til å ta i bruk nye areal, ny logistikk og ny teknologi på ein god og effektiv måte. 

Les styresaka frå juni-møtet her

Tilsette i dei ulike klinikkane jobbar kvar dag med å levere best mogleg tenester. Derfor er det avgjerande at organisasjonsutviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med klinikkane slik at tilsette deltar aktivt i utviklingsarbeidet og førebuingane til innflytting i SNR.

Nye arbeidsprosessar

Nye konsept og arbeidsprosessar krev organisasjonsutviklingHMR har oppretta ein eigen OU-funksjon med prosjektleiar Astrid Johanne Brandshaug som saman med linjeleiinga får ansvaret med å:

 • Utvikle framtidsretta, trygge og driftseffektive pasientforløp med nye arbeidsprosessar 
 • Tilrå organisering og felles klinikkleiing i interimsfasa, samt foreslå organisasjonsstruktur i SNR 
 • Planlegge ny bemanning og nødvendig kompetanse 
 • Utvikle gevinstrealiseringsplan med tiltak, klar framdriftsplan med milepælar og ansvarleg leiar 
 • Sikre god overgang frå prosjekt til drift SNR 
 • Utvikle felles fagmiljø og organisasjonskultur for Molde og Kristiansund sjukehus 
 • Koordinere OU-aktivitetar i SNR mot Helseplattformen og aktuelle forbetringsprogram i HMR 
 • Involvere andre delar av HMR inn i aktuelle prosessar 
 • Sikre samhandling med kommunane om felles pasientforløp


 

Organisasjonsutvikling inn mot SNR

Helse Møre og Romsdal har gjennomført tre førebuande OU-prosjekt som skal følgjast opp i det vidare arbeidet

 • Plan for 8 timar effektiv drift av poliklinikk og dagbehandling
 • Fleksible og attraktive arbeidstidsordningar
 • Etablering av korttidspost

I 2021 pågår det arbeid knytt til følgjande OU-prosjekt

 • Sengeområdene med fordeling av fagområde barsert på nærleiksbehov, samt endringar i arbeidsflyt og pasientforløp
 • Oppfølging av tidlegare korttidspostprosjekt for å finne egna pasientforløp, driftsform, organisering og bemanning
 • Poliklinikk og dagbehandling med åtte timar effektiv drift der ein ser på fordeling av aktivitet og planlegg romutnytting, saman med bemanningsmoglegheiter
 • Vaktliner for legar som ser på korleis vaktordningane bør vere for legar i SNR

 

Fann du det du leita etter?