Aktivitetar i SNR-prosjektet

Den 13. april inngikk Helse Møre og Romsdal kontrakt med Tverås Maskin & Transport AS om grunnarbeid som sikrar byggestart for akuttsjukehuset tidlig i juni i år. Den nye kontrakts- og gjennomføringsmodell for prosjektet blei vedteke av styret i Helse Møre og Romsdal 3. mars 2021 og så langt er ni entreprisar lyst ut i marknaden.  

Tentativ framdriftsplan

 1. Gjennomføre tilbodskonkurransar

  Januar 2021 - desember 2021

  For å sikre framdrift og ei god realisering av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal vedtok styret for Helse Møre og Romsdal 27. januar 2021 å lyse ut nye tilbodskonkurransar for å få bygd akuttsjukehuset på Hjelset

 2. Byggestart for akuttsjukehuset på Hjelset

  Juni 2021

  Tverås på sjukehustomta på Hjelset
 3. Ferdigstilling av nye bruer på Hjelset

  Juni 2021

 4. Oppstart fundamentering og råbygg

  August 2021

 5. Utvikling av SNR Kristiansund

  2018 - 2024Oversikt tilbodskonkurransar
Entreprise
StatusTilbodsfristOppstart
Prosjektering
Konkurranse pågår14. aprilMai
ArkitektKonkurranse pågår15. aprilMai
GrunnarbeidInngikk kontrakt med Tverås Maskin & Transport AS  13. april22. marsJuni
Fundament, råbygg og tett byggKonkurranse pågår20. maiAugust
Bygg for teknisk sentralKonkurranse pågår18. maiAugust
Bustadrigg med kantine, kontor, spis og lompKonkurranse pågår19. maiAugust
ProduksjonskjøkkenKonkurranse pågår19. maiJuni
HeisKonkurranse pågår20. maiJuni
AvfallssugKonkurranse pågår27. april

Utlysing av ein tilbodskonkurranse for psykiatribygget på Hjelset vil skje til hausten/vinteren 2021, men oppstart våren/sommaren 2022.

Førebuande arbeid på Hjelset
Skanska Norge AS starta 14. desember 2020 opp med førebuande arbeid på sjukehustomta. Arbeidet inneber mellom anna etablering av parkeringsplassar og anleggsvegar, arbeid med infrastruktur, samt klargjering for kontorrigg og bustadrigg.

Bygging av to nye bruer på Hjelset
Veidekke Entraprenør AS har oppdraget med å prosjektere og bygge to nye bruer, samt tilhøyrande veg på Hjelset.  Veidekke som har med seg Norconsult på rådgivarsiden vil starte å prosjektere i juni og ser for seg fysisk oppstart på tomta på Hjelset i august. Bruene ble overlevert til byggherren 25.mars. Det gjenstår arbeid knytt til asfaltering og gang- og sykkelbruer som etter planen er ferdig i juni. Vegbrua blir berre tilgjengeleg for anleggstrafikk fram til ny tilkomstveg mot E39 står klar.

DMS-prosjektet i Kristiansund
Som ein del av SNR-prosjektet skal det etablerast eit spesialisthelsetenestetilbod ved eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Joakim Varvin er prosjektleiar for DMS-prosjektet og vil saman med partane i prosjektet, Helse Møre og Romsdal, ORKidé og Kristiansund kommune jobbe med å konkretisere pasienttilbodet i framtidas DMS.
I juni 2020 oppretta HMR to arbeidsgrupper som skal utgreie kva spesialisthelstenestetilbod HMR kan etablere ved DMS i Kristiansund ut over det som er vedteke i SNR-prosjektet. Leiargruppa skal ta stilling til rapportane og vedta det framtidige tenestetilbodet og det er planlagd ei orientering til styret i HMR i oktober. Oppdrag som er ferdigstilt

Samhandlingsfase for å vidareutvikle akuttsjukehuset på Hjelset
I oktober 2020 inngjekk HMR kontrakt med Skanska Norge AS. Gjennom 2021 jobba prosjektorganisasjonen saman med Skanska, Cowi, Arkitema/Ratio og Bravida gjennom ein samhandlingsfasen og eit funksjonsprosjektet for å vidareutvikle prosjektet, redusere kostandane ned mot styringsramma og kvalitetssikre og detaljere løysingar for akuttsjukehuset. Målet var at HMR og Skanska skulle inngå ein gjennomføringsavtale før jul 2020, men partane blei ikkje einige om ein tilbodspris for prosjektet. 21. januar 2021 vedtok styret i HMR å avbestille resterande arbeid i kontrakten med Skanska. 

Ombygging av Strandheim
Bygget som i dag fungerar som prosjektkontor for SNR-prosjektet vil i framtida vere eit administrasjonsbygg for Helse Møre og Romsdal. Bygget er blitt rehablitert og modernisert for å vere tilpassa framtidig bruk. Røberg Bygg AS hadde ansvaret for oppdraget som blei avslutta i mai 2019.


Infrastrukturentreprisen, del 1
Arbeidet med ny infrastruktur blei avslutta i desember 2018 og blei gjennomført av Romsdal Anlegg AS. Opdølvegen er rusta opp og gang- og sykkelvegar er etablert. Det er også lagt opp nye rør vannforsyning, avløpsanlegg, og det er lagt til rette for framtidig forsyning av straum og data.

Riveentreprisen
Rivearbeidet på sjukehustomta blei avslutta 29.mai. 2018. AF Decom hadde ansvar for gjennomføringa og 20 ulike bygg og konstruksjonar blei fjerna frå tomta. Arbeidet innebar miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.

Kontakt oss:
Har du spørsmål, eller ønskjer du meir informasjon så send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.no 

Fann du det du leita etter?