Aktivitetar i SNR-prosjektet

På byggetomta på Hjelset er Angvik Grytnes godt i gang med bygginga av den tekniske sentralen som skal forsyne det nye akuttsjukehuset med energi. Tverås med underleverandør jobbar med peling og HENT AS har starta på sitt oppdrag med avretting og fundamentering for akuttsjukehuset. Det pågår også arbeid med å førebu infrastruktur, samt opprigging av kontorriggar og bustadriggar for arbeidarane.
 

Tentativ framdriftsplan

 1. Gjennomføre tilbodskonkurransar

  Prosjektet har for tida fleire konkurransar ute i marknaden, mellom anna entreprisen om innvendig arbeid, fleire tekniske entreprisar, samt entreprisen for bygging av det nye psykiatri- og habiliteringsbygget

 2. Grunnarbeid på sjukehustomta

  Tverås Maskin og Transport AS har oppdraget med grunnarbeid på Hjelset og jobbar med sin underleverandør med peling på byggetomta. Dei har også oppdraget med tilrettelegging av infrastruktur, ryddig av skog og tilrettelegging for bustadriggen som skal opp på tomta

 3. Bygging av teknisk sentral på Hjelset

  Angvik Grytnes Entreprenør har oppdraget med å bygge råbygget for den tekniske sentralen. Bygget skal romme anlegg og maskinar som skal forsyne akuttsjukehuset med energi. Arbeidet er godt i gang og bygget er planlagd ferdig i mars 2022

 4. Oppstart fundamentering, råbygg og tett bygg

  HENT AS har oppdraget med fundamentar, råbygg og tett bygg. HENT er i gang med arbeidet med avretting frå oktober

 5. Utvikling av SNR Kristiansund

  2018 - 2025. Gjennom DMS-prosjektet skal Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune og Nordmøre IPR utvikle framtidige helsetenester ved dagens sjukehusbygg i Kristiansund. HMR sin del av tilbodet er SNR Kristiansund

  SNR Kristiansund er under planlegging


 


 

Tilbodskonkurransar for SNR
Så langt i 2021 har SNR-prosjektet signert fleire viktige kontraktar knytt til bygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Den største kontrakten på over 800 mill. kr. inkl. mva blei signert med HENT AS den 30. juni. HENT AS har oppdraget med fundamentar, råbygg og tett bygg.  

Sjå oversikta over tilbodskonkurransane

DMS-prosjektet i Kristiansund
Som ein del av SNR-prosjektet skal det etablerast eit spesialisthelsetenestetilbod ved eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Partane i prosjektet; Helse Møre og Romsdal, Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd og Kristiansund kommune jobbar saman med å konkretisere det framtidige pasienttilbodet i Kristiansund.

Oppdrag som er ferdigstilt

Nedlegging av grunnstein og byggestart for SNR
19. juni la statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Markeringa var også byggestarten for SNR.

Bygging av to nye bruer på Hjelset
Veidekke Entreprenør AS hadde oppdraget med å prosjektere og bygge to nye bruer, samt tilhøyrande veg på Hjelset.  Veidekke ferdigstilte arbeidet med asfaltering av og gang- og sykkelbrua og vegbrua i juni 2021. Vegbrua blir berre tilgjengeleg for anleggstrafikk fram til ny tilkomstveg mot E39 står klar.

Førebuande arbeid på Hjelset
Frå 14. desember 2020 til mars 2021 gjennomførte Skanska Norge AS førebuande arbeid på sjukehustomta. Arbeidet inneber mellom anna etablering av parkeringsplassar og anleggsvegar, arbeid med infrastruktur, samt klargjering for kontorrigg og bustadrigg. 

Samhandlingsfase for å vidareutvikle akuttsjukehuset på Hjelset
I oktober 2020 inngjekk HMR kontrakt med Skanska Norge AS. Gjennom 2021 jobba prosjektorganisasjonen saman med Skanska, Cowi, Arkitema/Ratio og Bravida gjennom ein samhandlingsfasen og eit funksjonsprosjektet for å vidareutvikle prosjektet, redusere kostandane ned mot styringsramma og kvalitetssikre og detaljere løysingar for akuttsjukehuset. Målet var at HMR og Skanska skulle inngå ein gjennomføringsavtale før jul 2020, men partane blei ikkje einige om ein tilbodspris for prosjektet. 21. januar 2021 vedtok styret i HMR å avbestille resterande arbeid i kontrakten med Skanska. 

Ombygging av Strandheim
Bygget som i dag fungerar som prosjektkontor for SNR-prosjektet vil i framtida vere eit administrasjonsbygg for Helse Møre og Romsdal. Bygget er blitt rehablitert og modernisert for å vere tilpassa framtidig bruk. Røberg Bygg AS hadde ansvaret for oppdraget som blei avslutta i mai 2019.

Infrastrukturentreprisen, del 1
Arbeidet med ny infrastruktur blei avslutta i desember 2018 og blei gjennomført av Romsdal Anlegg AS. Opdølvegen er rusta opp og gang- og sykkelvegar er etablert. Det er også lagt opp nye rør vannforsyning, avløpsanlegg, og det er lagt til rette for framtidig forsyning av straum og data.

Riveentreprisen
Rivearbeidet på sjukehustomta blei avslutta 29.mai. 2018. AF Decom hadde ansvar for gjennomføringa og 20 ulike bygg og konstruksjonar blei fjerna frå tomta. Arbeidet innebar miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.

Kontakt oss:
Har du spørsmål, eller ønskjer du meir informasjon så send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.no 

Fann du det du leita etter?