Aktivitetar i SNR-prosjektet

Vinter og vår 2021

I januar vil ein ferdigstille Funksjonsprosjektet for akuttsjukehuset på Hjelset med kvalitetssikring og detaljering av prosjektet. 21. januar vedtok styret i HMR og avbestille kontrakten med Skanska Norge AS da partane ikkje blei einige om pris for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset. 27. januar ga styret klarsignal til å lyse ut nye tilbodskonkurransar for prosjektet og 3. mars er det venta at ny kontrakts- og gjennomføringsmodell for prosjektet blir vedteke. 

Tentativ framdriftsplan
AktivitetStartSlutt
Nye tilbodskonkurransar
Januar 2021
Mars 2021
Førebuande arbeid på sjukehustomta
Desember 2020
Mars/april 2021
Byggestart - grunnarbeid på Hjelset
Juni 2021
Bygging av to nye bruer på HjelsetJuni 2020
Mars 2021
Utvikling av DMS-prosjektet20182024

Nye tilbodskonkurransar 
For å sikre framdrift og ei god realisering av akuttsjukehuset på Hjelset vedtok styret for Helse Møre og Romsdal 27. januar 2021 å lyse ut nye tilbodskonkurransar for prosjektet

  • Prosjektering: Frist for prekval: 1. mars. Tilbodsfrist 14.april. Oppstart av arbeidet i mai
  • Arkitekt: Frist for prekval. 2. mars. Tilbodsfrist 15. april. Oppstart av arbeidet i mai
  • Grunnarbeid: Tilbodsfrist 22.mars. Byggestart tidleg i juni.
  • Fundament, råbygg og tett bygg: Tilbodsfrist 10.mai. Oppstart i august.
  • Teknisk bygg: Konkurranse ut i mars. Oppstart i august
  • Bustadrigg: Konkurranse ut i mars. Oppstart i august

Utlysing av ein tilbodskonkurranse for psykiatribygget på Hjelset vil skje til hausten/vinteren 2021, men oppstart våren/sommaren 2022.

Førebuande arbeid på Hjelset
Skanska Norge AS starta 14. desember 2020 opp med førebuande arbeid på sjukehustomta. Arbeidet inneber mellom anna etablering av parkeringsplassar og anleggsvegar, arbeid med infrastruktur, samt klargjering for kontorrigg og bustadrigg.

Bygging av to nye bruer på Hjelset
Veidekke Entraprenør AS har oppdraget med å prosjektere og bygge to nye bruer, samt tilhøyrande veg på Hjelset.  Veidekke som har med seg Norconsult på rådgivarsiden vil starte å prosjektere i juni og ser for seg fysisk oppstart på tomta på Hjelset i august. Planen er å ferdigstille oppdraget i midten av mars 2021. 

DMS-prosjektet i Kristiansund
Som ein del av SNR-prosjektet skal det etablerast eit spesialisthelsetenestetilbod ved eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Joakim Varvin er prosjektleiar for DMS-prosjektet og vil saman med partane i prosjektet, Helse Møre og Romsdal, ORKidé og Kristiansund kommune jobbe med å konkretisere pasienttilbodet i framtidas DMS.
I juni 2020 oppretta HMR to arbeidsgrupper som skal utgreie kva spesialisthelstenestetilbod HMR kan etablere ved DMS i Kristiansund ut over det som er vedteke i SNR-prosjektet. Leiargruppa skal ta stilling til rapportane og vedta det framtidige tenestetilbodet og det er planlagd ei orientering til styret i HMR i oktober. Oppdrag som er ferdigstilt

Samhandlingsfase for å vidareutvikle akuttsjukehuset på Hjelset
I oktober 2020 inngjekk HMR kontrakt med Skanska Norge AS. Gjennom 2021 jobba prosjektorganisasjonen saman med Skanska, Cowi, Arkitema/Ratio og Bravida gjennom ein samhandlingsfasen og eit funksjonsprosjektet for å vidareutvikle prosjektet, redusere kostandane ned mot styringsramma og kvalitetssikre og detaljere løysingar for akuttsjukehuset. Målet var at HMR og Skanska skulle inngå ein gjennomføringsavtale før jul 2020, men partane blei ikkje einige om ein tilbodspris for prosjektet. 21. januar vedtok styret i HMR å avbestille resterande arbeid i kontrakten med Skanska. 

Ombygging av Strandheim
Bygget som i dag fungerar som prosjektkontor for SNR-prosjektet vil i framtida vere eit administrasjonsbygg for Helse Møre og Romsdal. Bygget er blitt rehablitert og modernisert for å vere tilpassa framtidig bruk. Røberg Bygg AS hadde ansvaret for oppdraget som blei avslutta i mai 2019.


Infrastrukturentreprisen, del 1
Arbeidet med ny infrastruktur blei avslutta i desember 2018 og blei gjennomført av Romsdal Anlegg AS. Opdølvegen er rusta opp og gang- og sykkelvegar er etablert. Det er også lagt opp nye rør vannforsyning, avløpsanlegg, og det er lagt til rette for framtidig forsyning av straum og data.

Riveentreprisen
Rivearbeidet på sjukehustomta blei avslutta 29.mai. 2018. AF Decom hadde ansvar for gjennomføringa og 20 ulike bygg og konstruksjonar blei fjerna frå tomta. Arbeidet innebar miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.

Kontakt oss:
Har du spørsmål, eller ønskjer du meir informasjon så send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.no 

Fann du det du leita etter?