HELSENORGE

Aktivitetar i SNR-prosjektet

På byggetomta på Hjelset vekst det nye fellessjukehuset veke for veke. HENT AS har ansvar for råbygget for somatikkbygget og i haust starter arbeidet med innvendig arbeid i delar av bygget. Åsen & Øvrelid AS er også godt i gang med sitt oppdrag med å bygge det nye psykiatri- og habiliteringsbygget ved SNR

Tentativ framdriftsplan

 1. Kontraktar i prosjektet

  Helse Møre og Romsdal har signert 26 kontraktar for prosjektet og med det er alle kontraktar for sjølve bygginga av SNR Hjelset kontrahert. Attståande kontrakter knytt til SNR-prosjektet som blir lyst ut i marknaden på et seinare tidspunkt er SNR Kristiansund, helikopterlandingsplass og utomhusentreprisen på Hjelset.

  Frå befaring på sjukehustomta
 2. Bygging av råbygget for SNR

  HENT AS har oppdragene om råbygg og innvendig arbeid ved somatikkbygget for SNR Hjelset. Råbygget for akuttsjukehuset skal stå klart våren 2023. HENT har med seg fleire underleverandørar på oppdraget, mellom andre Tverås Maskin og Transport AS og Con-Form

  Bygget vekst veke for veke. Monteringa av klimaveggar pågår.
 3. Bygging av psykiatri- og habiliteringsbygget

  Åsen & Øvrelid AS har oppdraget om å bygge psykiatri- og habiliteringsbygget for SNR. Hausten 2022 skal ein rive ein del av eksisterande psykiatribygg på Hjelset for å gje plass til nybygget. Det er planlagt innflytting i psykiatri- og habiliteringsbygget seinhausten 2024

  HENT AS har inngått kontrakt med HMR
 4. Bygging av teknisk sentral på Hjelset

  Angvik Grytnes Entreprenør har ferdigstilt oppdraget med å bygge råbygget for den tekniske sentralen. Bygget skal romme anlegg og maskinar som skal forsyne SNR Hjelset med energi. I mai 2022 blei pipa montert

  Pipa til teknisk sentral blir montert
 5. Utvikling av SNR Kristiansund

  2018 - 2025. Gjennom DMS-prosjektet skal Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune og Nordmøre IPR utvikle framtidige helsetenester ved dagens sjukehusbygg i Kristiansund. HMR sin del av tilbodet er SNR Kristiansund. Tidspunkt for oppgraderinga av areala i Kristiansund blir avklart i løpet av 2022.

  SNR Kristiansund er under planlegging


 


 

Tilbodskonkurransar for SNR
Så langt har SNR-prosjektet signert 21 kontraktar knytt til bygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

Sjå oversikta over tilbodskonkurransane

DMS-prosjektet i Kristiansund
Som ein del av SNR-prosjektet skal det etablerast eit spesialisthelsetenestetilbod ved eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Partane i prosjektet; Helse Møre og Romsdal, Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd og Kristiansund kommune jobbar saman med å konkretisere det framtidige pasienttilbodet i Kristiansund.

Oppdrag som er ferdigstilt

Nedlegging av grunnstein og byggestart for SNR
19. juni la statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Markeringa var også byggestarten for SNR.

Bygging av to nye bruer på Hjelset
Veidekke Entreprenør AS hadde oppdraget med å prosjektere og byggje to nye bruer, samt tilhøyrande veg på Hjelset.  Veidekke ferdigstilte arbeidet med asfaltering av og gang- og sykkelbrua og vegbrua i juni 2021. Vegbrua blir berre tilgjengeleg for anleggstrafikk fram til ny tilkomstveg mot E39 står klar.

Førebuande arbeid på Hjelset
Frå 14. desember 2020 til mars 2021 gjennomførte Skanska Norge AS førebuande arbeid på sjukehustomta. Arbeidet innebar mellom anna etablering av parkeringsplassar og anleggsvegar, arbeid med infrastruktur, samt klargjering for kontorrigg og bustadrigg. 

Samhandlingsfase for å vidareutvikle akuttsjukehuset på Hjelset
I oktober 2020 inngjekk HMR kontrakt med Skanska Norge AS. Gjennom 2021 jobba prosjektorganisasjonen saman med Skanska, Cowi, Arkitema/Ratio og Bravida gjennom ein samhandlingsfasen og eit funksjonsprosjektet for å vidareutvikle prosjektet, redusere kostandane ned mot styringsramma og kvalitetssikre og detaljere løysingar for akuttsjukehuset. Målet var at HMR og Skanska skulle inngå ein gjennomføringsavtale før jul 2020, men partane blei ikkje einige om ein tilbodspris for prosjektet. 21. januar 2021 vedtok styret i HMR å avbestille resterande arbeid i kontrakten med Skanska. 

Ombygging av Strandheim
Bygget som i dag fungerar som prosjektkontor for SNR-prosjektet vil i framtida vere eit administrasjonsbygg for Helse Møre og Romsdal. Bygget er blitt rehablitert og modernisert for å vere tilpassa framtidig bruk. Røberg Bygg AS hadde ansvaret for oppdraget som blei avslutta i mai 2019.

Infrastrukturentreprisen, del 1
Arbeidet med ny infrastruktur blei avslutta i desember 2018 og blei gjennomført av Romsdal Anlegg AS. Opdølvegen er rusta opp og gang- og sykkelvegar er etablert. Det er også lagt opp nye rør vannforsyning, avløpsanlegg, og det er lagt til rette for framtidig forsyning av straum og data.

Riveentreprisen
Rivearbeidet på sjukehustomta blei avslutta 29.mai. 2018. AF Decom hadde ansvar for gjennomføringa og 20 ulike bygg og konstruksjonar blei fjerna frå tomta. Arbeidet innebar miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.

Kontakt oss:
Har du spørsmål, eller ønskjer du meir informasjon så send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.no 

Fann du det du leita etter?