HELSENORGE

Aktivitetar i SNR-prosjektet

Bygginga av råbygget for nye SNR Hjelset har kome langt og hausten 2022 starta også det innvendige arbeidet. HENT AS har ansvaret både for råbygget og det innvendig arbeid i delar av bygget. Åsen & Øvrelid AS har oppdraget med å bygge det nye psykiatri- og habiliteringsbygget ved SNR. Råbygget skal vere klart våren 2023

Pågåande aktivitetar

 1. Arbeidet med råbygg og innvendig arbeid ved SNR Hjelset

  HENT AS har oppdragene om råbygg og innvendig arbeid ved somatikkbygget for SNR Hjelset. Råbygget for akuttsjukehuset skal stå klart våren 2023. HENT har med seg fleire underleverandørar på oppdraget, mellom andre Tverås Maskin og Transport AS og Con-Form AS

  Arbeidet med råbygget pågår no parallelt med det innvendige arbeidet i akuttbygget
 2. Bygging av psykiatri- og habiliteringsbygget

  Åsen & Øvrelid AS har oppdraget om å bygge psykiatri- og habiliteringsbygget for SNR. Psykisk helsevern skal vere integrert med somatikken for å leggje til rette for god tverrfagleg samhandling. På Hjelset samlar ein også habiliteringstilbodet for vaksen og born med tilbod om diagnostikk, utgreiing og behandling. Det er planlagt innflytting i psykiatri- og habiliteringsbygget seinhausten 2024

  HENT AS har inngått kontrakt med HMR
 3. Optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund

  Arbeidet med optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund starta hausten 2022. Prosjektet skal plassere vedtekne funksjonar i bygget og rom for rom i planløysinga. Vidare skal prosjektet lage romfunksjonsprogram og utstyrsprogram. Etter planen skal ein rapport leggast fram til styrebehandling i HMR våren 2023. SNR Kristiansund skal ha eit breidt og godt tilbod innan poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi.

  I tillegg samarbeider HMR med kommunane på Nordmøre i DMS-prosjektet som mellom anna skal bidra til ei samlokalisering av spesialisthelsetenester og kommunale tenester i dagens sjukehusbygg.

  Omvising i ei av operasjonsstovene som skal vidareførast ved SNR Kristiansund
  Les meir om DMS-prosjektet
 4. Organisasjonsutvikling inn mot SNR

  Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) krev eit omfattande utviklingsarbeid for å tilpasse drifta til nye konsept, nye pasientforløp og arbeidsprosessar. For å kunne hente ut forventa faglege og driftsøkonomiske effektar av SNR, pågår det parallelt med bygginga eit omfattande organisasjonsutviklingsarbeid som skal sikre at tilsette kan utvikle ferdigheiter og kompetanse til å ta i bruk nye areal, ny logistikk og ny teknologi på ein god og effektiv måte.

  Tilsette i HMR på omvising på byggeplassen i samband med OU-arbeidet


 


 

Tilbodskonkurransar for SNR
Så langt har SNR-prosjektet signert 26 kontraktar knytt til bygginga av SNR Hjelset. Attståande kontraktar knytt til SNR-prosjektet blir lyst ut i marknaden i 2023. Det gjeld mellom anna entreprisane for SNR Kristiansund, helikopterlandingsplass og utomhusentreprisen på Hjelset

Sjå oversikta over tilbodskonkurransane

DMS-prosjektet i Kristiansund
Som ein del av SNR-prosjektet skal det etablerast eit spesialisthelsetenestetilbod ved eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Partane i prosjektet; Helse Møre og Romsdal, Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd og Kristiansund kommune jobbar saman med å konkretisere det framtidige pasienttilbodet i Kristiansund.

Oppdrag som er ferdigstilt


Teknisk sentral for SNR Hjelset
Våren 2022 blei råbygget for den tekniske sentralen ferdigstilt. Bygget skal huse tekniske innstallasjonar som skal sørge for energiforsyning til sjukehuset og det er Angvik Grytnes AS som hadde oppdraget med råbygget.

Nedlegging av grunnstein og byggestart for SNR
19. juni la statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Markeringa var også byggestarten for SNR.

Bygging av to nye bruer på Hjelset
Veidekke Entreprenør AS hadde oppdraget med å prosjektere og byggje to nye bruer, samt tilhøyrande veg på Hjelset.  Veidekke ferdigstilte arbeidet med asfaltering av og gang- og sykkelbrua og vegbrua i juni 2021. Vegbrua blir berre tilgjengeleg for anleggstrafikk fram til ny tilkomstveg mot E39 står klar.

Førebuande arbeid på Hjelset
Frå 14. desember 2020 til mars 2021 gjennomførte Skanska Norge AS førebuande arbeid på sjukehustomta. Arbeidet innebar mellom anna etablering av parkeringsplassar og anleggsvegar, arbeid med infrastruktur, samt klargjering for kontorrigg og bustadrigg. 

Samhandlingsfase for å vidareutvikle akuttsjukehuset på Hjelset
I oktober 2020 inngjekk HMR kontrakt med Skanska Norge AS. Gjennom 2021 jobba prosjektorganisasjonen saman med Skanska, Cowi, Arkitema/Ratio og Bravida gjennom ein samhandlingsfasen og eit funksjonsprosjektet for å vidareutvikle prosjektet, redusere kostandane ned mot styringsramma og kvalitetssikre og detaljere løysingar for akuttsjukehuset. Målet var at HMR og Skanska skulle inngå ein gjennomføringsavtale før jul 2020, men partane blei ikkje einige om ein tilbodspris for prosjektet. 21. januar 2021 vedtok styret i HMR å avbestille resterande arbeid i kontrakten med Skanska. 

Ombygging av Strandheim
Bygget som i dag fungerar som prosjektkontor for SNR-prosjektet vil i framtida vere eit administrasjonsbygg for Helse Møre og Romsdal. Bygget er blitt rehablitert og modernisert for å vere tilpassa framtidig bruk. Røberg Bygg AS hadde ansvaret for oppdraget som blei avslutta i mai 2019.

Infrastrukturentreprisen, del 1
Arbeidet med ny infrastruktur blei avslutta i desember 2018 og blei gjennomført av Romsdal Anlegg AS. Opdølvegen er rusta opp og gang- og sykkelvegar er etablert. Det er også lagt opp nye rør vannforsyning, avløpsanlegg, og det er lagt til rette for framtidig forsyning av straum og data.

Riveentreprisen
Rivearbeidet på sjukehustomta blei avslutta 29.mai. 2018. AF Decom hadde ansvar for gjennomføringa og 20 ulike bygg og konstruksjonar blei fjerna frå tomta. Arbeidet innebar miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.

Kontakt oss:
Har du spørsmål, eller ønskjer du meir informasjon så send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.no 

Fann du det du leita etter?